BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over de personeelsbijeenkomsten, de tarieven voor L&C en de besluiten van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest.

Personeelsbijeenkomsten juni 2020

In de medewerkeronderzoeken van de afgelopen jaren en ook dit jaar hebben jullie aangegeven hoe belangrijk jullie het vinden om met elkaar in gesprek te gaan over de koers van BplusC en te worden gehoord. De personeelsbijeenkomsten bieden hiervoor alle gelegenheid.

Dit jaar was het – naaste de fysieke bijeenkomsten in het Volkshuis – tevens mogelijk de bijeenkomst via een livestream te volgen en hierop te reageren via de chatfunctie. Zo volgde het team van bibliotheek Het Gebouw de personeelsbijeenkomst op afstand, zie foto.

Nicole Testroote (van Miles Research) heeft de resultaten van het Medewerker Onderzoek 2020 toegelicht, Willem heeft een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de huisvestingsproblematiek van BplusC in het centrum van Leiden en de herstart van onze activiteiten nu de coronabeperkingen steeds verder worden versoepeld. Het mt is al aan de slag met de resultaten van het Medewerker Onderzoek, een aantal suggesties is al in  praktijk gebracht. Na de zomervakantie zullen de aandachtspunten uit het onderzoek BplusC-breed worden opgepakt.

Download de presentatie van Miles Research

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

BplusC jaarrekening 2019

De voorlopige jaarrekening 2019 is opgesteld. We zijn er trots op dat we in 2019 binnen het beschikbare budget alle prestatieafspraken en KPI's met de verschillende gemeenten hebben kunnen nakomen en het jaar met een bescheiden positief resultaat hebben kunnen afsluiten.

Wat nog ontbreekt om de jaarrekening definitief te kunnen vaststellen, is de goedkeurende verklaring van de accountant. Ten gevolge van de coronacrisis is een extra voorwaarde gesteld voor het afgeven van een goedkeurende verklaring, nl. een complete analyse van de invloed van de coronacrisis op de continuïteit van de organisatie. Dit geldt niet alleen voor BplusC, maar voor alle jaarrekeningen.

De definitieve jaarrekening 2019 – met de goedkeurende verklaring van de accountant – volgt zo spoedig mogelijk na het afronden van de corona-analyse.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Bezoek wethouder Yvonne van Delft

Op 24 juni jl. heeft wethouder Van Delft BplusC bezocht en hierbij haar waardering uitgesproken over de wijze waarop BplusC tijdens de coronacrisis haar waarde voor Leiden en haar inwoners dagelijks weer bewijst. Extra leuk was dat onze Cultuurcoaches onverwacht met de wethouder in gesprek konden gaan en met zeer veel enthousiasme hebben verteld over de vele activiteiten in de wijken tijdens de afgelopen coronamaanden. Dat hebben jullie heel goed gedaan, Cultuurcoaches. De wethouder heeft een bezoek gebracht aan bibliotheek Nieuwstraat, maar haar waardering betreft vanzelfsprekend alle BplusC locaties en medewerkers. Complimenten voor iedereen!

  

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

Herstel Linda Capel en Jan van den Berg

Na een periode van afwezigheid zijn zowel Linda als Jan hun werkzaamheden als afdelingshoofd geleidelijk weer aan het oppakken. Naar verwachting zal Linda per 1 juli a.s. weer volledig aan het werk kunnen. Voor L&C blijft Willem vooralsnog eindverantwoordelijk.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Vervolg BplusC-ProBiblio Klantreis

In samenwerking met ProBiblio hebben we een klantreis (customer journey) in kaart gebracht. Een klantreis is een tool die inzicht geeft in de ervaringen van gebruikers van de bibliotheek. Als onderwerp voor onze klantreis hebben we gekozen voor het zoeken en vinden van materialen in de bibliotheek op de Nieuwstraat. In de BplusCetera van vorige maand hebben jullie de eindrapportage kunnen lezen. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker hoe we hiermee verder gaan. Doelstelling bij de vervolgstappen is om meer synergie tot stand te brengen tussen de activiteiten van de verschillende afdelingen van BplusC en deze activiteiten vier keer per jaar – BplusC-breed – rond een thema te organiseren. Dit zal voor het eerst plaatsvinden in oktober 2020. Wordt vervolgd!

Wie: Lara Bleijerveld Status: lopend

Uitleg 'Alles begint met samenspel' - Tarieven L&C

In reactie op vragen over 'Alles begint met samenspel' in relatie tot de tarieven L&C voor het komende lesseizoen hebben Willem, het mt en de coördinatoren L&C op verzoek van de ondernemingsraad bijgevoegde uitleg op papier gezet. Deze uitleg is per mail gedeeld met alle docenten van BplusC en in kleine groepjes nader besproken. Voor de start van het nieuwe lesseizoen worden aanvullend informatiebijeenkomsten georganiseerd voor docenten.

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

Verschuiven einde lesseizoen 2019-2020?

Naar aanleiding van het verzoek van enkele docenten – om in de zomervakantie wat langer door te mogen gaan met hun lessen – hebben we geïnventariseerd of dit een optie is die we al onze leerlingen zouden moeten aanbieden. Uit deze inventarisatie bleek dat dit initiatief niet breed wordt gedragen en slechts weinig docenten hieraan mee zouden doen. De meeste lessen zijn online doorgegaan en de online lessen zijn van (vrijwel) dezelfde kwaliteit als de fysieke lessen. Daarom hebben we besloten dat het einde van het lesseizoen 2019-2020 niet zal worden verschoven. Net als andere jaren is het wel mogelijk voor individuele docenten om tijdens de zomervakantieperiode gebruik te maken van bijv. Het  Leidse Volkshuis. Docenten die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen hierover afspraken maken met hun coördinator. 

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

ICT – opslag data in de cloud

In de vorige BplusCetera hebben we jullie geïnformeerd dat we gebruik gaan maken van dataopslag in de cloud. OneDrive en Sharepoint van Microsoft (Office 365) komen in de plaats van resp. de H:// en de I://schijf. De overstap naar opslag in de cloud zal deze zomer worden gemaakt en betekent dat iedereen zal moeten wennen aan een nieuwe manier om je data op te zoeken en op te slaan, maar dat zal ruimschoots opwegen tegen de voordelen van werken in de cloud. Door afdeling ICT is een duidelijke handleiding gemaakt voor het werken met data in de cloud. Deze handleiding wordt door een testpanel – een aantal mensen van iedere afdeling – uitgeprobeerd en op basis van hun ervaringen waar nodig verbeterd. Zodra het mt en afdeling ICT er vertrouwen in hebben dat we op een verantwoorde wijze de overstap kunnen maken, zal een datum worden gepland voor het overzetten van de data. Het streven is dit uiterlijk op 1 augustus a.s. te laten plaatsvinden. 

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

HuiswerkKamers door JES Rijnland

De HuiswerkKamers, georganiseerd door JES Rijnland, stoppen per 1 juli a.s. De reden hiervoor is dat de HuiswerkKamers onderdeel uitmaakten van de aanbesteding in het welzijnsdomein, die is gewonnen door SOL. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe SOL de HuiswerkKamers (of een alternatief) vorm zal gaan geven in het nieuwe schooljaar en of JES Rijnland en/of BplusC daar een rol in zullen spelen of niet.

Wie: Hélène Neerhoff Status: lopend

BplusC Uitleenpost in woonzorgcentrum De Parelvissers

Ook de BplusC Uitleenpost in woonzorgcentrum De Parelvissers stopt per 1 juli a.s. Het contract is opgezegd door Libertas, naar aanleiding van de uitkomsten van de aanbesteding in het welzijnsdomein. De aanbesteding voor dit onderdeel is gewonnen door Incluzio. BplusC wil graag een alternatief organiseren in de focuswijk Zuid-West en heeft dit ook – direct na de bekendmaking van de gunning van de aanbesteding – bij de nieuwe samenwerkingspartners kenbaar gemaakt.

Wie: Hélène Neerhoff Status: lopend

Besluit continuering activiteiten gemeenten Voorschoten - Wassenaar - Oegstgeest

Voorschoten

BplusC heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Voorschoten om BplusC m.i.v. 1-1-2020 geen subsidie meer te verstrekken voor de activiteiten in de gemeente. We hebben helaas nog altijd geen reactie op dit bezwaar mogen ontvangen. Desondanks hebben we een besluit moeten nemen over continuïteit van onze lessen en activiteiten in Voorschoten. In Voorschoten worden muziek-, dans- en vooral beeldende kunstlessen gegeven. BplusC wil deze activiteiten continueren, echter – door het vervallen van de gemeentesubsidie – kan dit alleen als we kostenbesparende maatregelen nemen. Het is mogelijk de lessen in Voorschoten te concentreren op twee dagen per week (dinsdag en woensdag). Dit betekent dat we de leslokalen ook maar voor twee dagen per week hoeven te huren en we de kosten aanzienlijk kunnen verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van ons lesaanbod. We realiseren ons dat we hiermee een flink beroep doen op de flexibiliteit van onze leerlingen en docenten, echter het alternatief is dat we geheel moeten stoppen met de lessen in Voorschoten. We zijn/gaan met gemeente Voorschoten, docenten en leerlingen in overleg over de haalbaarheid van deze optie. We hebben er vertrouwen in dat deze wijziging, net als dit lesseizoen de verhuizing van de beeldende kunstlessen van Leiden naar Voorschoten, een gering effect zal hebben op de inschrijvingen van leerlingen.

Wassenaar

Gemeente Wassenaar heeft laten weten m.i.v. 1-1-2021 te gaan werken met een nieuw subsidiebeleid. In gesprek met de gemeente Wassenaar is duidelijk geworden dat het nieuwe subsidiebeleid voor BplusC geen nadelige gevolgen zal hebben, in ieder geval tot het einde van lesseizoen 2020-2021.

Oegstgeest

In Oegstgeest worden muzieklessen gegeven, waarvoor BplusC van de gemeente geen subsidie ontvangt. We continueren onze huidige activiteiten in het lesseizoen 2020-2021 en richten ons daarnaast op het ontwikkelen van nieuw aanbod, waarbij de verbinding binnen/buitenschools essentieel is. We hebben veel vakleerkrachten op scholen in Oegstgeest wat ons een uitstekende uitgangspositie geeft om dit voor elkaar te gaan krijgen. Daarnaast bieden de projecten Cultuur met Kwaliteit en het Verwonderpaspoort goede mogelijkheden om onze activiteiten in Oegstgeest verder uit te breiden en kostendekkend te kunnen aanbieden.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Cursusadministratie - overgang lesseizoenen

Waar in de bibliotheek drukte heerst in verband met het opstarten van de diensten, is er bij de Cursusadministratie drukte voor het goed afsluiten van dit bijzondere cursusjaar. Gelukkig zijn veel lessen online doorgegaan, maar dit geldt niet voor alle cursisten. Hier moet het nodige maatwerk voor plaatsvinden en per cursus moet berekend worden wat dit dan betekent voor eventuele vouchers. Een fikse klus waarbij de Cursusadministratie nauw samenwerkt met de coördinatoren van Lessen & Cursussen. Ook is de communicatie naar onze klanten bijzonder belangrijk, juist omdat het cursusjaar zo anders verloopt. Dit heeft de volle aandacht! We verwachten deze week de eerste vouchers te kunnen versturen. Klik hier voor de brief
En natuurlijk moet, net als elk jaar, het nieuwe cursusjaar voorbereid worden. Door de coronasituatie verloopt dit anders dan gepland, maar met goede samenwerking tussen de administratie en de coördinatoren van Lessen & Cursussen willen we dit aanbod zo snel mogelijk online krijgen.

Wie: Lara Bleijerveld Status: afgerond

Vertrek Ciska Mertens (P&O-adviseur)

Ciska heeft ons geïnformeerd dat zij per 1 november a.s. haar functie als P&O-adviseur zal neerleggen. Ciska heeft aangegeven wel actief te willen blijven als docent Luit/Gitaar bij L&C. We gaan aan de slag om een geschikte nieuwe P&O-adviseur te werven. We houden jullie op de hoogte over de voortgang.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

Vervanging Nico Zinke (coördinator KS/klantadviseur)

De vacature voor coördinator KS/klantadviseur heeft veel reacties opgeleverd. De twee rondes selectiegesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. We verwachten binnenkort de definitieve keuze te kunnen maken en onze nieuwe collega aan jullie voor te kunnen stellen.

Wie: Lara Bleijerveld Status: lopend

Cao Kunsteducatie 2019-2021 algemeen verbindend 

Brancheorganisatie Cultuurconnectie heeft ons geïnformeerd dat – op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie – de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit heeft genomen om de cao Kunsteducatie van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 28 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao Kunsteducatie vanaf de datum van 30 mei 2020 ook verplicht van toepassing op organisaties die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Werkingssfeer cao Kunsteducatie

‘De cao Kunsteducatie is van toepassing op de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, waaronder begrepen dansscholen, jeugdtheaterscholen en circusscholen’ (art. 2:1 cao 2019-2021). Nieuw is dat de dansscholen, jeugdtheaters en circusscholen vanaf 30 mei 2020 ook onder de werkingssfeer van de cao komen te vallen. Het blijven onderscheiden van deze groepen was niet langer verdedigbaar naar onze leden. Organisaties kunnen in geval van bijzondere omstandigheden ontheffing aanvragen van de cao Kunsteducatie bij Stichting OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie). Artikel 1:5 van de cao ziet hierop toe.

Gelijk speelveld

Met deze algemeen verbindend verklaring beogen sociale partners een gelijk speelveld te bewaken in de branche kunsteducatie. Oneigenlijke concurrentie door organisaties maakt het voor onze leden – die allen staan voor goed werkgeverschap – moeilijker om structureel goede cultuureducatie te bieden. Met deze algemeen verbindendverklaring wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden van werknemers onmogelijk.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

Project anderhalvemeter

We zijn alweer dik een maand onderweg met de aanpassingen aan de anderhalvemetersamenleving voor onze producten en diensten. Het projectteam heeft het er maar druk mee. Zeker omdat de wijzigende protocollen over elkaar heen tuimelen. De focus heeft – vanwege de strenge protocollen – vooral gelegen op het mogelijk maken van de individuele en duolessen op de diverse locaties. Op woensdag 10 juni hebben we met een uiterste inspanning alle locaties weer up and running gekregen met behulp van veel collega's. Er zijn hier en daar door de snelheid nog wel wat foutjes in geslopen, maar die zijn snel weer opgepakt. Heel belangrijk in deze periode is het goed bijhouden van CursAd/Rapla. Om iedereen de juiste informatie te verschaffen moet hierin de planning worden bijgehouden. Alleen zo kunnen we onze totale dienstverlening op orde houden. Ondertussen zijn we bezig om de bibliotheken met steeds meer functies te verrijken. De studieplekken, de Coffeestar, de leestafel, gebruik van ruimtes en nog veel meer functies zullen de komende tijd weer operationeel worden binnen de mogelijkheden. Een hele dikke pluim voor het projectteam en de medewerkers die onuitputtelijk blijven zoeken naar veilige mogelijkheden.

Wie: Frank Baetens Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2020 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in juli 2020 op het programma staat. Ten gevolge van de coronamaatregelen vervallen alle activiteiten t/m 31 juli a.s. met uitzondering van het zomerprogramma van de Cultuurcoaches voor kinderen in de wijken en de livestreams.

Wie: Linda Capel Status: afgerond

BplusC in het nieuws

 • Het kinderorkest o.l.v. Bram Soentjens heeft de bewoners en medewerkers van Zorgcentrum Hof van Roomburgh een geweldige middag bezorgd met de Serenade Parade.
 • Afdeling Onderwijs geeft alle scholen die een Cultuur Pakket bij ons hebben de gelegenheid om groep 8 in de schijnwerpers te zetten met een gratis workshop. Er is zeer enthousiast gebruik gemaakt van het mooie aanbod.
 • In september 2020 – tijdens de Week van de Alfabetisering – zal BplusC in bibliotheek Nieuwstraat en Stevenshof een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) openen. In 2021 volgt een IDO in de bieb in Leiderdorp. In het Leidsch Dagblad vast aandacht hiervoor.
 • Leidsch Dagblad: Bibliotheek Nieuwstraat is weer open
 • Artikel in het Leiderdorps Weekblad over de voorgenomen bezuinigingen.
 • Artikel in het Leidsch Dagblad n.a.v. de brandbrief van 22 culturele instellingen aan wethouder Yvonne van Delft.
 • Facebook filmpje Cultuurcoaches BplusC
 • De Cultuurcoaches in de wijken bieden dit jaar zomerworkshops voor drie verschillende focuswijken: Mors, Noord/Slaagwijk en Zuid-West
 • De nieuwe Leidse cultuurmakelaar Guido Marchena is positief over BplusC! Lees het hier
 • Het Leidsch Dagblad meldt dat BplusC mogelijk nevenvestigingen gaat openen in Leidse buurthuizen. 
 • Ondertekening MuziekAkkoord Hoeksche Waard - Vlaggetjesoverdracht aan o.a. BplusC. Zie Willem van Moort in actie vanaf 49:11 min. onder toeziend oog van koningin Maxima.