Voorwaarden Op School

Voorwaarden BplusC in het onderwijs

Algemeen
BplusC biedt programma’s en maatwerk voor kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet en vervolgonderwijs, teams en professionals die actief zijn in deze context. BplusC biedt alles op het gebied van cultuureducatie, leesbevordering en digitale geletterdheid voor groepen kinderen van 0-21 jaar (en soms ook hun ouders/verzorgers) en de betrokken professionals.

Ons aanbod kan gedurende het gehele schooljaar worden aangevraagd: zo lang de voorraad strekt, het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt en afhankelijk van de beschikbaarheid van vakleerkrachten of andere uitvoerenden. M.u.v. activiteiten met een specifieke startdatum. Schoolvoorstellingen zijn alleen via een Cultuur Pakket aan te vragen of als maatwerk aanvraag. Houd bij het aanvragen van schoolvoorstellingen rekening met een lange periode (meestal minimaal 8 maanden) om dit te realiseren. Vraag dit dus tijdig aan.

Betrokkenen uit de kinderopvang, het basisonderwijs, voortgezet en vervolgonderwijs, teams en professionals die een aanvraag doen bij BplusC, noemen we hierna “opdrachtgever”.

De opdrachtgever krijgt vooraf bericht van BplusC of dat wat zij heeft aangevraagd, beschikbaar is in de gewenste periode en/of het doorgaat. BplusC neemt contact op met de opdrachtgever voor het maken van afspraken en stuurt hiervan een bevestiging. De opdrachtgever kan eventuele wijzigingen binnen een week doorgeven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast.

Als de opdrachtgever na dit moment een afspraak wil wijzigen, dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC en langer dan een maand van tevoren. Opdrachtgever benadert hiervoor de medewerker van BplusC met wie zij contact heeft gehad bij het maken van de afspraken. (Is deze medewerker niet bekend, kan opdrachtgever contact opnemen met het onderwijssecretariaat via onderwijs@BplusC.nl of 071 516 85 35/38.) Korter dan een maand voor de start van activiteiten, zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Komt de opdrachtgever de gemaakte afspraken niet na of ziet zij alsnog af van hetgeen is aangevraagd, dan dient de opdrachtgever het volledige bedrag te betalen. Bij Cultuur Pakketten is geen restitutie mogelijk.

Alles wordt geleverd onder de voorwaarden die bij de aangevraagde programmaonderdelen beschreven staan en/of in de bevestiging zijn vastgelegd.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatorische details, zoals die in de voorwaarden, bevestiging en/of offerte vastgelegd worden. Denk bij gastlessen aan de ontvangst van vakleerkrachten, het voorbereiden van ruimtes, klaarzetten van benodigdheden, voorbereiden kinderen, lesmateriaal behandelen, communiceren bijzonderheden, etc. Denk bij leesproducten aan het zelf ophalen en terugbrengen van aangevraagde producten in de gewenste BplusC Bibliotheek. Alleen op aanvraag en tegen meerprijs kunnen leesproducten naar de school of kinderopvang vervoerd worden. Voor VVE-kinderopvang is het vervoer van Gelijke Kansen leesproducten gratis.

BplusC gaat ervan uit dat een groepsleerkracht/docent/pedagogische medewerker aanwezig is bij de uitvoering, m.u.v. (onderdelen van) activiteiten waarbij de groep gesplitst wordt. Een positieve, actieve houding van deze professional draagt bij aan het plezier dat de kinderen aan de activiteit beleven. Een ondersteunende houding ten opzichte van de vakleerkracht draagt bij aan het slagen van het project.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen zorg dragen voor een goede uitvoering van activiteiten en een goede levering en retournering van producten. De opdrachtgever is aansprakelijk wanneer er tijdens de uitvoering of leenperiode spullen zoekraken of kapot gaan.

De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat BplusC in het bezit is van de juiste contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres). Wij houden hiervoor de gegevens aan die wij bij inschrijving van de opdrachtgever ontvangen hebben. Wijzigingen gedurende het schooljaar ontvangen wij graag per mail via onderwijs@BplusC.nl .

Als door calamiteiten of ziekte een vakleerkracht of andere uitvoerende niet kan komen of BplusC een product niet kan leveren, informeert BplusC de opdrachtgever zo snel mogelijk en zoeken we gezamenlijk naar een passende oplossing.

Kunst en cultuur op school of in de kinderopvang

Alle scholen en kinderopvang in de regio Holland Rijnland kunnen projecten uit Kunst en cultuur op school of in de kinderopvang aanvragen. Deze zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar. Scholen en kinderopvang kunnen cultuureducatie een structurele plek geven in het (onderwijs)programma met: een Cultuur Pakket of vakleerkracht in alle kunstdisciplines.

Werkwijze Vakleerkracht
Een vakleerkracht op school of in de kinderopvang kan op verzoek ingezet worden voor een of meer leerjaren, wekelijks of tweewekelijks, het jaar rond of in een bepaalde periode. De inhoud en het doel van de lessen wordt in onderling overleg tussen de school of kinderopvang en de vakleerkracht vastgesteld.

Op de lessen van vakleerkrachten zijn de voorwaarden van toepassing die in het contract tussen de school en BplusC staan en (aanvullend) de voorwaarden die terug te vinden zijn in de bijbehorende offerte.

Werkwijze Cultuur Pakket
Het Cultuur Pakket richt zich op kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar. Minimaal drie leerjaren doen mee. Er zijn verschillende Cultuur Pakketten en deze omvatten schoolvoorstellingen en/of projecten. Via het Cultuur Pakket krijgen scholen korting op schoolvoorstellingen, betalen geen instaptarief voor projecten uit het programma Kunst en cultuur op school en ook de reiskosten van vakleerkrachten en andere uitvoerenden zijn inbegrepen.

Op de projecten en schoolvoorstellingen die scholen binnen hun Cultuur Pakket aanvragen, zijn de voorwaarden van toepassing die in het contract tussen de school en BplusC staan en (aanvullend) de voorwaarden die terug te vinden zijn op het inschrijfformulier.

De uiterste inschrijfdatum voor schoolvoorstellingen is in december (Leiden) en februari (regio) voorafgaand aan het schooljaar waarop ze plaatsvinden. Projecten aanvragen kan tot 2,5 week voor de zomervakantie. Heeft de school zich niet (tijdig) ingeschreven dan behoudt BplusC zich het recht voor om naar eigen inzicht schoolvoorstellingen en projecten toe te wijzen.

BplusC koopt op basis van de inschrijvingen schoolvoorstellingen in. In mei ontvangt de school (directie en cultuurcoördinator) het programma met schoolvoorstellingen voor komend schooljaar, inclusief informatie over welke schoolvoorstelling BplusC voor de groepen heeft geselecteerd en wanneer en waar zij verwacht worden. Wij gaan ervan uit dat de school dit meteen in de jaaragenda opneemt en alle betrokkenen op de hoogte stelt. Alleen bij hoge uitzondering kunnen scholen in overleg met BplusC wijzigingen aanvragen.

Uiterlijk een maand voor iedere voorstelling en uiterlijk twee weken voor ieder project ontvangt de cultuurcoördinator van de school nadere informatie, zoals het speelrooster, lesmateriaal en informatie over de benodigde voorbereiding. Wij vertrouwen erop dat deze persoon de betrokken collega(‘s) informeert.

Groepsleerkrachten/docenten bereiden het voorstellingsbezoek en de gastlessen van de projecten voor met de klas. Ook organiseren zij vervoer en begeleiding naar de speellocatie van voorstellingen (en soms ook van projecten). Gastscholen van voorstellingen zorgen voor een geschikte, lege en schone zaal, bouwen zitplaatsen tribunegewijs op, ontvangen het gezelschap en helpen met in- en uitladen. De voorbereiding van projecten op school staat al eerder vermeld onder de algemene voorwaarden.

Bibliotheek op school, BoekStart in de kinderopvang en Digitale geletterdheid
Alle kinderopvang en scholen in Leiden en Leiderdorp kunnen meedoen aan de Bibliotheek op school, BoekStart in de kinderopvang of Digitale geletterdheid. Deze programma’s zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar. Scholen en kinderopvang kunnen met deze programma’s leesbevordering en digitale geletterdheid een structurele plek geven in het (onderwijs)programma.

Scholen of kinderopvang met een bibliotheek abonnement, Monitor en/of Kohaschool, betalen geen instaptarief voor projecten uit het programma Bibliotheek op school, BoekStart in de kinderopvang en Digitale geletterdheid. Ook de reiskosten van leesconsulenten en mediacoaches zijn inbegrepen.

Werkwijze bibliotheekabonnement

De school krijgt 1 pas per klas. Per pas kan de school of kinderopvang maximaal 2 objecten per kind lenen. Er gelden reguliere te-laat-vergoedingen. De pas staat op naam van de school of kinderopvang en blijft in de bibliotheek of bibliobus. De leerkracht/docent/pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor geleende materialen. Klassikaal ruilen kan alleen volgens een rooster in de gewenste BplusC Bibliotheek. In bibliotheek Het Gebouw ruilen de kinderen op een individuele pas de boeken zelf.

Gelijke Kansen
Alle kinderopvang en scholen in Leiden en Leiderdorp kunnen gebruik maken van Gelijke Kansen-leesproducten. De Gelijke Kansen bibliotheek is in eerste instantie bedoeld voor scholen en kinderopvang met relatief veel ‘doelgroepkinderen’ (GK-scholen en VVE-kinderopvang). Daarom genieten zij van een aantal voordelen: GK-leesproducten aanvragen is gratis en bij aanvragen krijgen zij voorrang. Andere scholen en kinderopvang betalen een vergoeding.

versie jan2020