Lessen en cursussen

Algemene voorwaarden Lessen en Cursussen

BplusC | versie 21 mei 2024

 

Overeenkomst en betalingsverplichting
Door het inschrijven voor een les of cursus ga je met BplusC een overeenkomst en een betalingsverplichting aan.

Betalen algemeen
Bij inschrijving heb je de mogelijkheid te betalen per factuur, voor het gehele cursusbedrag / lesgeld. Daarnaast kun je kiezen voor een machtiging tot automatische incasso, waarbij het verschuldigde cursusbedrag / lesgeld in maandelijkse termijnen wordt afgeschreven. Voor het afnemen van een proefles of strippenkaart bestaan alternatieve betalingswijzen, welke op www.bplusc.nl worden toegelicht.

Betalen per incasso in termijnen
Bij betaling per automatische incasso word je verzocht BplusC te machtigen om het verschuldigde bedrag van je bankrekening te incasseren. Wordt een automatische incasso tot tweemaal toe gestorneerd door de bank, dan ziet BplusC zich helaas genoodzaakt om deze stop te zetten. Je ontvangt dan een factuur voor het resterende bedrag, met het verzoek deze binnen twee weken te voldoen. Zie verder bij ‘Betalen op factuur’.

Betalen op factuur
Indien je bij inschrijving geen machtiging voor automatisch incasso afgeeft, dan ontvang je een factuur. Deze factuur dien je binnen twee weken na ontvangst van de factuur te voldoen door het verschuldigde bedrag te storten op rekening NL16ABNA0240063147 t.n.v. BplusC onder vermelding van het factuurnummer.

Betalingsachterstand
Bij vaststelling van een betalingsachterstand vervalt het recht tot het bijwonen van de lessen, tot het moment waarop deze achterstand in zijn geheel is weggewerkt. BplusC kan in dat geval de toegang tot de lessen ontzeggen.

Herroepingsrecht
Een inschrijving via internet kun je binnen 14 dagen intrekken zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting. De termijn van 14 dagen begint op de dag na de online-inschrijving. De herroeping dient binnen deze termijn via cursus@BplusC.nl te worden ingediend. Zodra de eerste les van de cursus is bijgewoond, komt het herroepingsrecht te vervallen.

Annuleren cursus
Voor de meeste cursussen is een minimaal aantal cursisten vereist. Indien dit minimum niet wordt behaald, biedt BplusC als mogelijk een alternatief aan. Als de cursist hier geen gebruik van wenst te maken, kan kosteloos worden geannuleerd. In geval een alternatief niet mogelijk is, kan BplusC de cursus annuleren en vervalt de betalingsverplichting.

Tussentijdse opzegging
Cursussen van 16 lessen en langer en doorlopende muzieklessen kunnen tussentijds worden opgezegd. Hiervoor betaal je € 25,- administratiekosten. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. Dit verzoek kun je mailen naar cursus@BplusC.nl. De datum van ontvangst bij BplusC geldt eveneens als peildatum voor de opzegging.

Bovenstaande mogelijkheid tot opzegging van cursussen van 16 lessen en langer en van doorlopende muzieklessen, geldt echter niet voor ensembles en orkesten en ook niet voor cursussen (bijvoorbeeld dans) vanaf het moment dat er in collectief verband aan een voorstelling of optreden wordt gewerkt.

Cursussen van 15 lessen en korter kunnen tussentijds niet worden opgezegd. Als je een dergelijke cursus toch tussentijds wilt beëindigen, blijf je gehouden het volledige cursusgeld te voldoen, tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

Je verhuist naar buiten de regio Leiden. Dit dien je aan te tonen met een bewijs van uitschrijving van de gemeente.

Je bent langdurig ziek of geblesseerd waardoor deelname aan de cursus aantoonbaar niet meer mogelijk is.

Als je opzegging aan één van deze voorwaarden voldoet, betaal je € 25,- administratiekosten en vervalt de betalingsverplichting met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een schriftelijk onderbouwd verzoek tot opzegging kun je mailen naar cursus@BplusC.nl. De datum van ontvangst bij BplusC geldt als peildatum voor de opzegging.

Het hoofd Lessen & Cursussen van BplusC kan in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen maken op de voorwaarden voor tussentijdse uitschrijving en cursusgeld geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Een verzoek hiertoe kan gemotiveerd worden ingediend via cursus@BplusC.nl

Einde overeenkomst
Met uitzondering van muzieklessen wordt bij alle cursussen de overeenkomst aan het eind van de cursus automatisch beëindigd. Voor deelname aan een volgende cursus dien je opnieuw in te schrijven.

Uitschrijving lessen muziek einde cursusjaar
Een inschrijving voor instrumentale en vocale muzieklessen wordt aan het einde van het cursusjaar stilzwijgend verlengd. Als je de lessen in het nieuwe cursusjaar niet wilt voortzetten, kun je tot 20 juli kosteloos en zonder opzegtermijn uitschrijven middels een mail aan cursus@BplusC.nl. Bij een opzegging tussen 20 juli en 1 september betaal je € 25,- administratiekosten.

Restitutie lesgeld bij uitvallen lessen
Het kan voorkomen dat door ziekte van de docent lessen moeten worden geannuleerd. Lessen die door ziekte van de docent zijn geannuleerd, worden zo veel mogelijk ingehaald. BplusC garandeert daarbij een minimumaantal lessen. Het minimumaantal garandeerde lessen is afhankelijk van het aantal lessen van de cursus volgens onderstaand schema. Als dit minimum niet wordt gehaald, heb je recht op restitutie van lesgeld. Restitutie van lesgeld wegens uitval van lessen geschiedt aan het einde van het cursusjaar.

Tot 10 lessen zijn het aantal geplande lessen gegarandeerd.
Van 10-20 lessen zijn het aantal geplande lessen, minus 1, gegarandeerd.
Van 20-30 lessen zijn het aantal geplande lessen, minus 2, gegarandeerd.
Van 30-40 lessen zijn het aantal geplande lessen, minus 3, gegarandeerd.

Gezinskorting
Bij inschrijving van twee of meer kinderen ontvang je 10% korting per inschrijving. Dit is geldig voor kinderen tot en met 20 jaar op een jaarcursus. Gezinskorting wordt in oktober toegekend en geldt voor het hele cursusjaar. Op cursussen of lessen waarvoor later dan 1 oktober wordt ingeschreven wordt geen korting gegeven.

De Talentklassen dans zijn uitgezonderd van deze gezinskorting. In het tarief van de talentklassen is al een korting verwerkt. Ensembles en orkesten zijn eveneens uitgezonderd van deze korting, omdat ook daar al een andere kortingsregeling geldt.

Band-, ensemble-, en orkestkorting
BplusC wil het samenspelen in een bandje, ensemble of orkest bevorderen. Daarom geldt voor iedereen die doorlopende instrumentale of vocale jaarlessen volgt 50% korting ontvangt op het tarief voor deelname aan een bandje, ensemble of orkest.

Korting talen
Schrijf je je als cursist talen vóór 1 oktober in voor alle opeenvolgende cursussen dat jaar, dan ontvang je 10% korting op het totaalbedrag. Dit kan je aangeven op het inschrijfformulier op www.bplusc.nl. Op cursussen waarvoor later dan 1 oktober wordt ingeschreven wordt geen korting gegeven.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen ook kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Aanvragen voor een bijdrage kun je doen bij onafhankelijke intermediairs. Dat kan een leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener e.d. zijn. Het toegekende bedrag wordt dan direct betaald aan BplusC. De regeling verschilt per gemeente. Meer informatie vind je op de pagina Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Volwassenfonds Sport & Cultuur
Het Volwassenfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat volwassenen met minder financiële draagkracht ook kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds betaalt het cursus- of lesgeld dan direct aan BplusC. Meer informatie vind je op de pagina Volwassenfonds Sport & Cultuur.

Voorwaarden 10- en 15-strippenkaarten muziek

Met ingang van seizoen 2024-2025 vervalt de 5-strippenkaart;

De lessen worden verdeeld over het seizoen opgenomen, tenzij vooraf anders afgesproken met de docent;

Bij verhindering van de leerling dient de les uiterlijk 48 uur van tevoren te worden afgezegd bij de docent, of indien deze niet bereikbaar is bij de Klantadministratie van BplusC via cursus@BplusC.nl of via 0900-2323000 (gebruikelijke belkosten). Bij te late afmelding wordt de les als gegeven beschouwd;

In geval van verhindering van de docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les afgelast en op een later tijdstip ingehaald;

De strippenkaart is voor het lopende cursusjaar geldig; lessen die door toedoen van de leerling niet voor het einde van het schooljaar zijn benut, worden niet gerestitueerd. Lessen die niet zijn benut vanwege ziekte of verhindering van de docent worden aan het eind van het schooljaar gerestitueerd.

Overmacht
Er is sprake van een situatie van overmacht als BplusC haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen of moet opschorten door omstandigheden die BplusC niet kunnen worden aangerekend, zoals bv. de beperkende coronamaatregelen in 2020.

Het uitgangspunt in de wet is dat in geval van overmacht BplusC niet verplicht is tot vergoeding van schade van de wederpartij (bv. een bibliotheeklid, leerling, cursist, klant of samenwerkingspartner van BplusC), aangezien de tekortkoming BplusC niet kan worden toegerekend.

Als BplusC een beroep kan doen op overmacht, hoeft ze haar contractuele verplichtingen weliswaar niet na te komen of kan ze deze opschorten, maar BplusC moet zich er wel voor inspannen de schade bij de wederpartij te beperken, bijvoorbeeld door nakoming op een andere manier, waaronder online les, of op een ander of later moment.

Portretrecht
Om te laten zien welke activiteiten er plaatsvinden bij BplusC zal er bij activiteiten worden gefotografeerd en gefilmd. Deze foto’s en video’s bewaren we maximaal twee jaar en gebruiken we voor informatie over en promotie van onze activiteiten via onze communicatiekanalen (website, social media, brochures, nieuwsbrief, folders, flyers en ander drukwerk). Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om. Mocht je niet gefotografeerd willen worden tijdens een van onze evenementen/activiteiten dan dien je dit zelf bij een van onze medewerkers of direct aan de fotograaf aan te geven. Je kunt te allen tijde via een mail aan persoonsgegevens@BplusC.nl aangeven dat er onrechtmatig gebruik is gemaakt van beeldmateriaal. Wij zullen ons dan inspannen om de betreffende foto te verwijderen.