Algemene voorwaarden & privacystatement bibliotheek

Algemene voorwaarden

Inschrijven 
Inschrijven betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de bibliotheek. Een uitgebreid uitleenreglement is verkrijgbaar bij de klantenservice in de bibliotheken of hier online te lezen. Je kan je alleen inschrijven met een geldig identiteitsbewijs. Het inschrijven van kinderen jonger dan 13 jaar dient te gebeuren door een wettelijke vertegenwoordiger. Je inschrijving geldt tot wederopzegging. 

Uitschrijven 
Opzegging van een abonnement is op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij een opzegging in het eerste jaar van lidmaatschap wordt geen restitutie verleend. Pas na het eerste jaar wordt restitutie verleend van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. Bij restitutie van het abonnement wordt er € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht. 

Betalen 
Als je je inschrijft bij de bibliotheek, kan je het lidmaatschap zowel contant als met de pin betalen. Voor het verlengen van je lidmaatschap kan je bij inschrijving een incasso afgeven of je ontvangt een factuur. Als je de verlenging van je lidmaatschap niet opzegt voor de nieuwe termijn ingaat, wordt de inschrijving als verlengd beschouwd. 

Korting 
Mensen uit Leiden en Leiderdorp met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de kortingsregeling van hun gemeente. 

Lenen 
Alleen met een persoonsgebonden bibliotheekpas kan je media lenen. Uitlening kan worden geweigerd als je een openstaande factuur of te-laat-gelden nog niet betaald hebt (> € 10,- of een openstaand bedrag wat langer dan 60 dagen openstaat) of nog in het bezit bent van media waarvan de leentermijn verstreken is.  

Verlies/beschadiging 
Je dient de bibliotheek direct in kennis te stellen van verlies, diefstal of beschadiging van je bibliotheekpas. De kosten voor een nieuwe bibliotheekpas (€4,50) komen voor je eigen rekening. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed beheer van de op de bibliotheekpas geleende media. Verloren, gestolen of beschadigde media dien je te vergoeden.  

Verhuizen 
Adreswijzigingen dien je zo snel mogelijk door te geven aan de klantenservice van de bibliotheek. 


Privacystatement

BplusC, gevestigd aan Nieuwstraat 4 2312 KB Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.BplusC.nl
Adres: Nieuwstraat 4; 2312 KB Leiden
Tel.nr.: 0900 23 23 000
Neem via de mail contact met ons op over jouw vraag of melding via persoonsgegevens@BplusC.nl

Verwerking van persoonsgegevens
BplusC verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BplusC verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@BplusC.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

BplusC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • BplusC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • BplusC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BplusC) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
BplusC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
BplusC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BplusC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruikmaken van aanvullende landelijke diensten Koninklijke Bibliotheek
Als lid van BplusC Bibliotheek kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens van BplusC Bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Als je gebruikmaakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor jouw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.

Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Op grond van de wet CBS levert BplusC persoonsgegevens van bibliotheekleden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken.

Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS jouw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden. Persoonsgegevens die wij delen met het CBS:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Laatste inschrijfdatum
 • ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is
 • 6-positie postcode 
 • huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)
 • de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

Hoe gaat het CBS met je persoonsgegevens om?
Het CBS gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn.
Meer informatie hierover kun je lezen in de Privacyverklaring CBS.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van jouw gegevens aan het CBS door contact op te nemen via persoonsgegevens@BplusC.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken
BplusC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website (of andere digitale media, zoals  bijvoorbeeld onze nieuwsbrief of Facebook-pagina) wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. BplusC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BplusC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via persoonsgegevens@bplusc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
BplusC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via persoonsgegevens@bplusc.nl

Versie v1.005 d.d. 22-02-2021