Algemene voorwaarden Cursussen

Algemene voorwaarden lessen en cursussen

Inschrijven lessen/cursussen algemeen
Dank voor de interesse in ons aanbod. Wij hopen je spoedig te mogen verwelkomen bij een (of meerdere) van onze lessen of cursussen. Je kunt je inschrijven voor lessen en cursussen door middel van een door jou volledig ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vind je op onze website. Je kunt je direct inschrijven voor een cursus via de knop 'Inschrijven' op de pagina van de betreffende cursus. Bij vragen of hulp bij inschrijven kan je contact opnemen met onze klantenservice. Wil je graag persoonlijk geholpen worden bij het inschrijven, dan kan je terecht in een van onze bibliotheeklocaties. 

Prijzen, kortingen, tarieven | Bevestiging inschrijving | Betaling

Prijzen, kortingen en tarieven
De prijs van een cursus/les kan je vinden bij de cursusinformatie op de website. Voor een deel van het aanbod gelden echter speciale tarieven en/of kortingen. De tarieven zijn bij de cursussen terug te vinden.

Bevestiging inschrijving
Je ontvangt binnen 5 werkdagen na inschrijving een schriftelijke bevestiging.

Doorgaan van de cursus/lessen
Voor doorgang van een cursus/les dient het voor die cursus bepaalde minimum aantal deelnemers te zijn behaald. Indien dit minimum niet is behaald biedt BplusC jou een oplossing aan in de vorm van bijvoorbeeld het samenvoegen van groepen of het uitstellen van een startdatum. Indien de aangereikte oplossing niet voldoet, vervalt de inschrijving en de betalingsverplichting.

Betaling
Bij inschrijving word je verzocht BplusC te machtigen om het verschuldigde bedrag van je bankrekening te incasseren. Indien je geen machtiging afgeeft, dan dien je het verschuldigde bedrag binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te storten op rekening NL16ABNA0240063147 t.n.v. BplusC onder vermelding van het factuurnummer. Cursussen met een prijs hoger dan € 255,00 kunnen in maximaal tien maandelijkse termijnen worden betaald via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de startdatum en duur van de cursus. Wordt een automatische incasso tot tweemaal toe gestorneerd door de bank, dan ziet BplusC zich helaas genoodzaakt om deze stop te zetten. Je ontvangt dan een factuur voor het resterende bedrag, met het verzoek deze te voldoen binnen twee weken.

Bij vaststelling van een betalingsachterstand stopt het recht tot het bijwonen van de lessen tot het moment waarop deze achterstand in zijn geheel is weggewerkt.

Les/cursus materiaal
Bij de cursusinformatie op de website staat vermeld of er les/cursusmateriaal nodig is en of de materiaalkosten bij de cursus/lesprijs zijn inbegrepen. Wij adviseren je te wachten met de aanschaf van materialen tot de cursus/les definitief doorgaat.

Herroepingsrecht | Restitutie lesgeld | Uitschrijven

Het herroepingsrecht houdt in dat een online-inschrijving  binnen 14 dagen kan worden ingetrokken zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting.  De herroeping dient binnen deze termijn via cursusadministratie@bplusc.nl te worden ingediend.

Restitutie lesgeld bij annuleren cursus/lessen.

A. Je hebt recht op restitutie als de cursus geannuleerd wordt wegens te weinig deelnemers en de door BplusC geboden oplossing niet voldoet.

B. Je hebt recht op restitutie als er meer dan drie lessen uitvallen van een jaarcursus (37 lessen). Je krijgt aan het eind van het cursusjaar lesgeldrestitutie over de vervallen lessen die het aantal van drie te boven gaan.

C. Je hebt recht op restitutie over de uitgevallen lessen bij cursussen van 36 of minder lessen die niet kunnen worden ingehaald aan het eind van de cursus.

Uitschrijven en restitutie lesgeld op verzoek van de cursist/leerling

Verzoeken tot uitschrijving en restitutie altijd via de mail indienen t.a.v. cursusadministratie@bplusc.nl. De datum van ontvangst bij BplusC  geldt als peildatum voor de opzegging. Je verzoek tot restitutie wordt binnen vier weken afgehandeld. Bij  D, E en F  wordt 50,- euro administratiekosten in rekening gebracht.

D. Uitschrijven met 1 maand opzegtermijn is mogelijk bij verhuizing naar een gemeente buiten Leiden, Oegstgeest of Voorschoten. Dit dien je aan te tonen met een bewijs van uitschrijving van de gemeente.

E. Bij langdurige ziekte of blessure waardoor deelname aan de cursus niet meer mogelijk is wordt eerst gezamenlijk naar een alternatief aanbod gekeken. Indien dit geen oplossing biedt wordt er maximaal 50% van het lesgeld teruggestort vanaf de datum van opzegging,

F. Je hebt recht op maximaal 50% restitutie bij opzegging van een jaarcursus vanaf de datum van opzegging.

G. Je kan een doorlopende inschrijving van een muziekles zonder opzegtermijn of administratiekosten stopzetten mits je opzegt voor 1 oktober van het nieuwe seizoen.  Een doorlopende inschrijving houdt in dat de inschrijving zonder opnieuw inschrijven doorloopt in het volgende seizoen. Na 1 oktober gelden de opzegvoorwaarden zoals beschreven in D, E, en F.

NB: Valt de reden van opzegging niet onder het bepaalde in D t/m G dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Portretrecht
Om te laten zien welke activiteiten er plaatsvinden bij BplusC zal er bij activiteiten worden gefotografeerd en gefilmd. Deze foto’s en video’s bewaren we maximaal twee jaar en gebruiken we voor informatie over en promotie van onze activiteiten via onze communicatiekanalen (website, social media, BplusC-Krant, nieuwsbrief, folders, flyers en ander drukwerk). Uiteraard willen we hier zorgvuldig mee omgaan. Mocht je niet gefotografeerd willen worden tijdens een van onze evenementen/activiteiten dan dien je dit zelf bij een van onze medewerkers of direct aan de fotograaf aan te geven. Je kunt te allen tijde via een mail aan persoonsgegevens@BplusC.nl aangeven of er onrechtmatig gebruik is gemaakt van beeldmateriaal. Wij zullen ons dan inspannen om de betreffende foto te verwijderen.