Beknopt financieel jaarverslag

De subsidie Taalhuis is met ingang van 2019 verschoven van ‘Subsidies voor projecten’ naar ‘Subsidies’. De subsidie Taalhuis is sinds 2019 opgenomen in de UVOK, terwijl dit voorheen als project was opgenomen.

De eigen inkomsten vallen licht hoger uit ten opzichte van de begroting. De inkomsten uit abonnementsgelden bij de bibliotheek zijn gestabiliseerd.

We zien een geleidelijke verschuiving van buitenschools- naar binnenschools aanbod. Dit zien we terug in dalende eigen inkomsten uit educatie t.o.v. stijgende eigen inkomsten uit activiteiten in het onderwijs.

De omzet uit verhuur was lager begroot vanwege het verlaten van het pand Oude Vest; door efficiëntere benutting van de overige panden kon desondanks een hogere omzet worden behaald.

Uitgangspunt bij de bedrijfsvoering van BplusC is om sober en doelmatig met de beschikbare middelen om te gaan. Over de gehele linie blijven de lasten dan ook binnen de begroting. Daar waar de lasten hoger uitvallen dan begroot, is dit te verklaren uit een toename van de activiteiten en staan er ook hogere inkomsten tegenover.

De gemeenten stellen hoge eisen aan BplusC als organisatie op het gebied van innovatie, flexibiliteit en samenwerking. Hier invulling aan geven stelt de medewerkers, freelancers en vrijwilligers van BplusC voor grote uitdagingen. Om hen hierop voor te bereiden, investeert BplusC in gerichte opleiding van haar medewerkers.

Dit is een continu proces, dat wordt gevoed door individuele wensen, organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.

De jaarrekening 2019 sluit met een bescheiden positief resultaat.

BplusC werkt volgens de Governance Code Cultuur.

De cijfers betreffen een beknopte weergave van de staat van baten en lasten uit de jaarrekening van BplusC 2019. Zodra de jaarrekening door de raad van toezicht is geaccordeerd, zal de volledige jaarrekening op te vragen zijn bij het secretariaat van BplusC.