Uitleenreglement

Lees hier een volledig overzicht van onze uitleenvoorwaarden in ons uitleenreglement

 

Artikel 1: Inschrijving
1. Iedereen(natuurlijk persoon of rechtspersoon) kan als lener bij de bibliotheek worden ingeschreven.

2. Inschrijving van personen jonger dan dertien jaar, geschiedt door invulling en ondertekening van een aanvraagformulier door een wettelijke vertegenwoordiger.

3. Inschrijving van personen in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar geschiedt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, dan wel op de wijze zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
4. Inschrijving van personen van achttien jaar en ouder geschiedt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
5. Bij inschrijving krijgt elke lener of diens wettelijke vertegenwoordiger op verzoek een geldig exemplaar van het uitleenreglement ter hand gesteld.
6. Met dit uitleenreglement wordt de lener of diens wettelijke vertegenwoordiger geacht bekend te zijn.
7. De inschrijving geschiedt voor de termijn van één jaar, waarna het automatisch wordt omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: Lenerspas
1. Bij inschrijving bij de bibliotheek ontvangt de lener éénmalig een lenerspas.
2. De lenerspas kan gebruikt worden bij elke bibliotheekvestiging van BplusC.
3. De lenerspas is eigendom van BplusC. De lener is houder van de pas voor persoonlijk gebruik.

Artikel 3 Vermissing of beschadiging van de lenerspas
1. Bij vermissing van de lenerspas dient hiervan direct aangifte te worden gedaan bij een bibliotheekvestiging van BplusC.
2. De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, verlies, diefstal, en andere vormen van het in ongerede raken van de lenerspas zolang de in lid 1 van dit artikel bedoelde aangifte niet is gedaan.
3. Bij vermissing van de lenerspas wordt, na aangifte zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe lenerspas verstrekt waarvoor een vergoeding betaald dient te worden.
4. Indien een vermiste lenerspas alsnog binnen de geldigheidsduur wordt teruggevonden, dient deze bij de bibliotheekvestiging van BplusC te worden ingeleverd. Restitutie van de in rekening gebrachte vergoeding is niet mogelijk. 
5. Indien een lenerspas naar het oordeel van BplusC zodanig versleten of beschadigd is dat met deze lenerspas de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt verplicht een nieuwe lenerspas verstrekt waarvoor een vergoeding betaald dient te worden.

Artikel 4: Adreswijziging
1. Een wijziging van het adres dient de lener zo mogelijk van te voren schriftelijk aan BplusC, Postbus 4035, 2301 RA Leiden te melden met opgave van het nieuwe en het oude adres, alsmede het lenersnummer. 
2. De eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 5: Verlenging van het lidmaatschap
1. Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaardabonnement is overeengekomen.
2. De lener ontvangt jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van het abonnement, een acceptgiro voor betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Leners die de BplusC hebben gemachtigd en dus via incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement.
3. Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.
4. Vijf dagen voor het verstrijken van de ingangsdatum van een nieuwe abonnementsperiode wordt de automatische incasso geïnd.
5. Na ontvangst van de betaling door BplusC wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Verlenging van het lidmaatschap van de lener die niet gehouden is tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
1. Bij het overlijden van de lener.
2. Bij schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap door BplusC waar de lener staat ingeschreven, zoals omschreven in artikel 16 van dit reglement.
3. Bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. BplusC kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in zijn
bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen jegens BplusC zijn voldaan.
4. Door uitschrijving door BplusC indien de lener zijn (betalings)verplichtingen, genoemd in dit reglement gedurende meer dan 4 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog teruggave van de geleende media en/of volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen en kosten heeft plaatsgevonden.
5. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is mogelijk, er wordt dan echter geen restitutie van abonnementsgelden verleend.
6. Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent BplusC de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat. Deze restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap. Er wordt wel € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Abonnement en overige tarieven
1. Raad van bestuur stelt jaarlijks de hoogte van het abonnement en overige tarieven vast.
2. Wijziging van de tarieven wordt ten minste één maand voor de datum van de inwerkingtreding van de wijziging aan de lener kenbaar gemaakt. 
3. het abonnement dient te allen tijde, behalve bij tijdige opzegging, betaald te worden. Indien men enige tijd geen gebruik heeft gemaakt van de bibliotheek, wordt geen vrijstelling van betaling van het abonnement over de desbetreffende periode verleend.
5. Jeugdige leden tot 18 jaar betalen geen abonnement. Voor de verlenging van het lidmaatschap ontvangt de lener automatisch een verzoek tot betalen van het abonnement. De vaststelling van de abonnementsvrijstelling geschiedt door de raad van bestuur.
6. Restitutie van abonnementsgeld vind plaats volgens het bepaalde in artikel 6.5 en 6.6.

Artikel 8: Te lenen aantallen media
1. Raad van bestuur stelt het maximaal aantal mee te nemen media vast. Voor meer informatie zie tarievenpagina.

Artikel 9: Uitleentermijn en verlenging van de uitleentermijn
2. Raad van bestuur stelt de uitleentermijn vast. Lees hier meer informatie over leentermijnen.
3. Indien men de uitleentermijn wenst te verlengen, dan dient dit uiterlijk te gebeuren op de dag dat de uitleentermijn verstrijkt.
4. Verlenging van de uitleentermijn is niet mogelijk indien de media reeds door een andere lener zijn gereserveerd.

Artikel 10: Vergoedingen
1. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt – per geleend item – te-laat-geld in rekening gebracht.
2. Bij niet voldoen van het in lid 1 van dit artikel omschreven te-laat-geld wordt de lener verdere uitlening geweigerd, zolang de lener niet aan deze betalingsverplichting(en) heeft voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden
ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de lener. 
3. Indien verlenging van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, wordt eveneens te-laat-geld in rekening gebracht, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 11: Reserveringen
1. Uitgeleende en aanwezige media kunnen gereserveerd worden. 
2. Zodra de gereserveerde media beschikbaar zijn, ontvangt de lener hiervan bericht. Na ontvangst van dit bericht dienen de media binnen zeven dagen geleend te worden. Indien dat niet het geval is wordt de reservering opgeheven.
3. Voor het reserveren van media worden administratiekosten per medium in rekening gebracht, die bij het plaatsen van de reservering voldaan dienen te worden. Bij het reserveren via Internet dient de betaling te geschieden bij het eerstvolgende bezoek aan de bibliotheek.
4. Restitutie van de in lid 3 van dit artikel omschreven administratiekosten vindt nimmer plaats.

Artikel 12: Interbibliothecair leenverkeer
1. Indien een lener media wenst te lenen welke niet tot de collectie behoren van de bibliotheek, dan kunnen deze bij andere bibliotheken worden aangevraagd.
2. Zodra de aangevraagde media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht. De media blijven beschikbaar gedurende de door de bibliotheek, die de materialen heeft geleverd, gestelde uitleentermijn.
3. De lener dient zich te houden aan de uitleentermijn, welke door de bibliotheek die de media beschikbaar heeft gesteld, wordt gehanteerd.
4. Wanneer het aangevraagde bestaat uit te maken fotokopieën, vergoedt de lener de kopiekosten.
5. Voor het aanvragen van media bij andere bibliotheken worden administratiekosten per aangevraagd medium in rekening gebracht, die bij aanvraag voldaan dienen te worden. Voor meer informatie zie vergoedingen en tarieven.
6. Restitutie van de in lid 5 van dit artikel omschreven administratiekosten vindt nimmer plaats.

Artikel 13: Gebruik van de media
1. De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.
2. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
3. Voordat de lener de media leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventuele geconstateerde beschadigingen en/of verontreinigingen dienen voordat de media geregistreerd worden, gemeld te worden bij de balie.
4. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging van de geleende media.
5. Reparatiekosten van de in lid 4 van dit artikel omschreven beschadiging en/of verontreiniging dienen door de lener te worden vergoed.
6. Indien de geleende media moeten worden vervangen als gevolg van de in lid 4 van dit artikel omschreven beschadigingen en/of verontreinigingen, worden de vervangingskosten naar evenredigheid bij de lener in rekening gebracht; een en ander naar het oordeel van BplusC.
7. Indien een lener de in lid 5 en 6 van dit artikel omschreven kosten niet betaalt, kan zijn lenerspas geblokkeerd worden totdat de rekening is voldaan; een en ander naar het oordeel van BplusC. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de lener.

Artikel 14: Vermissing van media
1. Indien de lener de door hem geleende media vermist (kwijtraakt), dient dit direct aan de bibliotheek te worden medegedeeld.
2. Bij vermiste media zullen administratie- alsmede vervangingskosten naar evenredigheid bij de lener in rekening worden gebracht, een en ander naar het oordeel van BplusC.
3. Indien een lener de in lid 2 van dit artikel omschreven kosten niet betaalt, kan zijn lenerspas geblokkeerd worden totdat de rekening is voldaan; een en ander naar het oordeel van BplusC. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten hiervan, zijn voor rekening van de lener.
4. Indien vermiste media alsnog teruggebracht worden, zal geen restitutie van de in lid 2 van dit artikel omschreven vervangingskosten plaatsvinden. 
5. Restitutie van de in lid 2 van dit artikel omschreven administratiekosten vindt nimmer plaats.
6. Bij opgave van vermissing van geleende media na het verstrijken van de uitleentermijn wordt eveneens de in artikel 10 lid 1 omschreven boete in rekening gebracht. Wordt deze boete niet betaald dan kan de lenerspas geblokkeerd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden, een en ander naar het oordeel van BplusC. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten hiervan, zijn voor rekening van de lener.

Artikel 15: Aansprakelijkheid bij uitleen van CD’s, DVD’s, CD-ROM’s.
1. De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van cd’s, cassettes, software, dvd’s dan wel andere audiovisuele media. Dit betekent dat indien de afspeelapparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van cd’s, dvd’s, cd-rom’s en andere audiovisuele media de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 16: Uitsluiting van lening
1. Bij overtreding van dit uitleenreglement dan wel het vertonen van ordeverstorend gedrag in de bibliotheek kan de lener voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesloten van gebruik van de bibliotheek.
2. Uitsluiting van bibliotheekgebruik voor onbepaalde tijd geschiedt bij aangetekende brief BplusC.

Artikel 17: Klachtenregeling en beroepsmogelijkheden
1. De lener heeft het recht een klacht in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek.
2. Klachten worden in eerste instantie voorgelegd aan de afdeling Klantenservice. Indien de lener ontevreden is met de uitkomst van het gevoerde overleg, kan een schriftelijke klacht ingediend worden bij BplusC. De procedure voor het indienen van een klacht is beschreven. Deze klachtenregeling kan de lener in de bibliotheek opvragen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar het privacystatement.

Artikel 18: Privacystatement
1. De bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de geldende regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming persoonsgegevens. (Wbp) De bibliotheek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek. Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De bibliotheek zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn. Daarop moet een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten als de betreffende informatie ook daadwerkelijk is te relateren tot de strafbare feiten.

Artikel 19: Overmacht
Er is sprake van een situatie van overmacht als BplusC haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen of moet opschorten door omstandigheden die BplusC niet kunnen worden aangerekend, zoals bv. de beperkende coronamaatregelen in 2020.

Het uitgangspunt in de wet is dat in geval van overmacht BplusC niet verplicht is tot vergoeding van schade van de wederpartij (bv. een bibliotheek lid, leerling, cursist, klant of samenwerkingspartner van BplusC), aangezien de tekortkoming BplusC niet kan worden toegerekend.

Als BplusC een beroep kan doen op overmacht, hoeft ze haar contractuele verplichtingen weliswaar niet na te komen of kan ze deze opschorten, maar BplusC moet zich er wel voor inspannen de schade bij de wederpartij te beperken, bv door nakoming op een andere manier of op een ander of later moment.

Artikel 20: Leenhistorie
1. Indien men hiervoor kiest houdt de bibliotheek een bestand bij met profielgegevens van gebruikers aan de hand van de materialen die zij hebben geleend (zgn. leenhistorie). De keuze om wel/niet in dit bestand met profielgegevens te worden opgenomen wordt bij aanvang van het bibliotheeklidmaatschap gemaakt en kan op elk gewenst moment worden gewijzigd. Het doel van deze registratie is om producten en diensten van de bibliotheek te verbeteren en uit te breiden en individuele gebruikers zo goed mogelijk te adviseren en aan hun specifieke voorkeuren en interesses tegemoet te komen. Binnen de bibliotheek heeft een beperkt aantal mensen toegang tot de profielgegevens. Deze speciaal aangewezen medewerkers zijn daarbij gebonden aan strikte geheimhouding. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de informatie en in geen geval zullen deze gegevens aan derden worden doorgegeven. Daarop moet een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Als de lener niet in dit bestand met profielgegevens wenst te worden opgenomen dient hij dit aan te geven bij de klantenservice.

Artikel 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur.

Artikel 22
Wijziging en/of intrekking van dit reglement is voorbehouden aan de Raad van Bestuur.

Juli 2020
BplusC | Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur
0900 23 23 000 | info@BplusC.nl