BplusC op school

Voorwaarden BplusC in het onderwijs

Algemeen
BplusC biedt programma’s en maatwerk voor kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet en vervolgonderwijs, teams en professionals die actief zijn in deze context. BplusC biedt alles op het gebied van cultuureducatie, leesbevordering en digitale geletterdheid voor groepen kinderen van 0-21 jaar (en soms ook hun ouders/verzorgers) en de betrokken professionals.

Activiteiten en producten kunnen gedurende het gehele schooljaar worden aangevraagd: zo lang de voorraad strekt, het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt en afhankelijk van de beschikbaarheid van vakleerkrachten of andere uitvoerenden. M.u.v. activiteiten met een specifieke startdatum of leesbevorderingslessen met een specifieke datum. Schoolvoorstellingen zijn alleen via een Cultuurpakket aan te vragen. 

Betrokkenen uit de kinderopvang, het basisonderwijs, voortgezet en vervolgonderwijs, teams en professionals kunnen op twee manieren een aanvraag doen: Online, via 'Op school', telefonisch (071 516 85 35) of via onderwijssecretariaat@BplusC.nl. Gebruik deze optie bij voorkeur alleen als het een aanvraag voor maatwerk betreft.Wij noemen de aanvrager van de school of kinderopvang hierna opdrachtgever.

De communicatie over aanvragen via onze website loopt altijd via de centrale contactpersoon van de school. De communicatie over aanvragen via de e-mail verloopt via degene die contact met ons heeft opgenomen.

De opdrachtgever krijgt vooraf bericht van BplusC of dat wat zij heeft aangevraagd, beschikbaar is in de gewenste periode en/of het doorgaat. BplusC neemt contact op met de opdrachtgever voor het maken van afspraken en stuurt hiervan een bevestiging. De opdrachtgever kan eventuele wijzigingen binnen een week doorgeven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast.

Als de opdrachtgever na dit moment een afspraak wil wijzigen, dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. De opdrachtgever benadert hiervoor de medewerker van BplusC met wie zij contact heeft gehad bij het maken van de afspraken. (Is deze medewerker niet bekend, dan kan de opdrachtgever contact opnemen met het onderwijssecretariaat via onderwijssecretariaat@BplusC.nl)

Komt de opdrachtgever de gemaakte afspraken niet na of ziet zij alsnog af van hetgeen is aangevraagd, dan dient de opdrachtgever het volledige bedrag te betalen. Bij Cultuurpakketten is geen restitutie mogelijk.Alles wordt geleverd onder de voorwaarden die bij de aangevraagde activiteiten en producten beschreven staan en/of in de bevestiging zijn vastgelegd.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatorische details, zoals die in de voorwaarden, bevestiging en/of offerte vastgelegd worden. Denk bij gastlessen aan de ontvangst van vakleerkrachten, leesconsulenten en mediacoaches, het voorbereiden van ruimtes, klaarzetten van benodigdheden, voorbereiden kinderen, lesmateriaal behandelen, communiceren bijzonderheden, etc. Denk bij leesproducten aan het zelf ophalen en terugbrengen van aangevraagde producten in de gewenste BplusC-bibliotheek. Alleen op aanvraag en tegen meerprijs kunnen leesproducten naar de school of kinderopvang vervoerd worden. Voor VVE-kinderopvang is het vervoer van Gelijke Kansen leesproducten gratis.

BplusC gaat ervan uit dat een groepsleerkracht/docent/pedagogisch medewerker aanwezig is bij de uitvoering, m.u.v. (onderdelen van) activiteiten waarbij de groep gesplitst wordt en bij lessen van vakleerkrachten die het jaar rond op een school of kinderopvang lesgeven. Een positieve, actieve houding van deze professional draagt bij aan het plezier dat de kinderen aan de activiteit beleven. Een ondersteunende houding ten opzichte van de vakleerkracht draagt bij aan het slagen van de activiteit.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen zorg dragen voor een goede uitvoering van activiteiten en een goede levering en retournering van producten. De opdrachtgever is aansprakelijk wanneer er tijdens de uitvoering of leenperiode spullen zoekraken of kapotgaan en de kosten voor vervanging en/of herstel zullen worden verhaald op de opdrachtgever.

De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat BplusC in het bezit is van de juiste contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres). Wij houden hiervoor de gegevens aan die wij bij inschrijving van de opdrachtgever ontvangen hebben. Wijzigingen gedurende het schooljaar ontvangen wij graag per mail via onderwijs@BplusC.nl

Als door calamiteiten of ziekte een vakleerkracht of andere uitvoerende niet kan komen of BplusC een product niet kan leveren, informeert BplusC de opdrachtgever en probeert zij een passende oplossing te vinden. 

BplusC treedt als bemiddelaar op tussen scholen, (impresariaten van) gezelschappen, samenwerkingspartners (waaronder theaters) en vakleerkrachten (zelfstandigen en van BplusC zelf). Dit betekent dat wij voor alle partijen aanspreekpunt zijn en zorg dragen voor een goede uitvoering van activiteiten en producten. Het is belangrijk dat de school of kinderopvang altijd direct contact met ons opneemt, mochten er problemen optreden of wijzigingen voorkomen. Mail ons via onderwijs@BplusC.nl of bel 071 516 85 38/35.

Kunst en cultuur op school of in de kinderopvang
Alle scholen en kinderopvang in de regio Holland Rijnland kunnen projecten uit Kunst en cultuur op school of in de kinderopvang aanvragen. Scholen en kinderopvang kunnen cultuureducatie een structurele plek geven in het (onderwijs)programma met: een Cultuurpakket of vakleerkracht in alle kunstdisciplines.

Werkwijze Vakleerkracht
Een vakleerkracht op school of in de kinderopvang kan op verzoek ingezet worden voor minimaal drie groepen, wekelijks of tweewekelijks, het jaar rond of in een bepaalde periode. De inhoud en het doel van de lessen wordt in onderling overleg tussen de school of kinderopvang en de vakleerkracht vastgesteld.Op de lessen van vakleerkrachten zijn de voorwaarden van toepassing die in het contract tussen de school en BplusC staan en (aanvullend) de voorwaarden die terug te vinden zijn in de bijbehorende offerte.Werkwijze Cultuurpakket

Het Cultuurpakket richt zich op kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar. Er zijn verschillende Cultuurpakketten en deze omvatten schoolvoorstellingen en/of projecten. Via het Cultuurpakket krijgen scholen korting op schoolvoorstellingen, betalen geen instaptarief voor projecten uit het programma Kunst en cultuur op school en ook de reiskosten van vakleerkrachten en andere uitvoerenden zijn inbegrepen.

Op de projecten en schoolvoorstellingen die scholen binnen hun Cultuurpakket aanvragen, zijn de voorwaarden van toepassing die in het contract tussen de school en BplusC staan.

De uiterste inschrijfdatum voor schoolvoorstellingen is in mei voorafgaand aan het schooljaar waarop ze plaatsvinden. Projecten aanvragen kan tot 2,5 week voor de zomervakantie. Heeft de school zich niet (tijdig) ingeschreven, dan behoudt BplusC zich het recht voor om naar eigen inzicht schoolvoorstellingen en projecten toe te wijzen.

BplusC koopt op basis van de inschrijvingen schoolvoorstellingen in. In mei ontvangt de school (via onze centrale contactpersoon) het programma met schoolvoorstellingen voor komend schooljaar, inclusief informatie over welke schoolvoorstelling BplusC voor de groepen heeft geselecteerd en wanneer en waar zij verwacht worden. Wij gaan ervan uit dat de school dit meteen in de jaaragenda opneemt en alle betrokkenen op de hoogte stelt. Alleen bij hoge uitzondering kunnen scholen in overleg met BplusC wijzigingen aanvragen.

Uiterlijk een maand voor iedere voorstelling en uiterlijk twee weken voor ieder project ontvangt de centrale contactpersoon van de school nadere informatie, zoals het speelrooster, lesmateriaal en informatie over de benodigde voorbereiding. BplusC vertrouwt erop dat deze persoon de betrokken collega('s) informeert.

Groepsleerkrachten bereiden het voorstellingsbezoek en de gastlessen van de projecten voor met de klas. Ook organiseren zij vervoer en begeleiding naar de speellocatie van voorstellingen (en soms ook van projecten).

Gastscholen voor voorstellingen zorgen voor een geschikte, lege en schone zaal, bouwen zitplaatsen tribunegewijs op, ontvangen het gezelschap en helpen met in- en uitladen. De voorbereiding van projecten op school verloopt hetzelfde als onder het kopje algemeen beschreven.

Bibliotheek op school, BoekStart in de kinderopvang en Digitale geletterdheid
Alle kinderopvang en scholen in Leiden en Leiderdorp kunnen meedoen aan BoekStart in de kinderopvang of aan de programma's van digitale geletterdheid. Bij vragen en verzoeken omtrent leesbevordering in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kijken we naar de beschikbaarheid van het team. De reiskosten van leesconsulenten en mediacoaches zijn inbegrepen bij de prijzen.

Werkwijze bibliotheekabonnement
De school krijgt 1 pas per klas. Per pas kan de school of kinderopvang maximaal 2 objecten per kind lenen. Er gelden reguliere te-laatvergoedingen. De pas staat op naam van de school of kinderopvang en blijft in de bibliotheek of bibliobus. De leerkracht/docent/pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor geleende materialen. De opdrachtgever is aansprakelijk wanneer er tijdens de uitvoering of leenperiode spullen zoekraken of kapotgaan en de kosten voor vervanging en/of herstel zullen worden verhaald op de opdrachtgever. Klassikaal ruilen kan alleen volgens een rooster in de gewenste BplusC-bibliotheek. In bibliotheek Het Gebouw ruilen de kinderen op een individuele pas de boeken zelf.

Gelijke Kansen
Alle kinderopvang en scholen in Leiden en Leiderdorp kunnen gebruik maken van Gelijke Kansen-leesproducten. De Gelijke Kansen bibliotheek is in eerste instantie bedoeld voor scholen en kinderopvang met relatief veel ‘doelgroepkinderen’ (GK-scholen en VVE-kinderopvang). Daarom genieten zij van een aantal voordelen: GK-leesproducten aanvragen is gratis en bij aanvragen krijgen zij voorrang. Andere scholen en kinderopvang betalen een vergoeding.