Inschrijven algemeen

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
U kunt zich alleen inschrijven voor lessen en cursussen met een door u volledig ingevuld inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier vindt u op onze website en op de diverse locaties van BplusC.
U kunt zich direct inschrijven voor een cursus via de knop Inschrijven op de pagina van de betreffende cursus. U kunt hulp krijgen bij het invullen van uw inschrijfformulier op alle bibliotheeklocaties.

Inschrijven betekent ook dat u akkoord gaat met de lesvormen en tarieven. Voor muziek zie hier het overzicht, voor dans hier. 

Uw inschrijving is onherroepelijk en geldt voor de gehele duur van de cursus, ook als u zich na de start van een cursus inschrijft. Het volledige cursusgeld blijft verschuldigd, ook als u door omstandigheden de cursus niet of niet volledig kunt volgen. Uitzonderingen hierop leest u onder het kopje Restitutie lesgeld.

Bevestiging inschrijving

U ontvangt binnen twee weken na inschrijving een schriftelijke bevestiging. Dit is nog geen garantie dat de cursus daadwerkelijk doorgaat.

Wijzigingen en doorgaan van de cursus

Eén week voor aanvang van een cursus wordt besloten of de cursus doorgaat. Hiervoor dienen er genoeg inschrijvingen te zijn. Alleen als de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt, krijgt u een week van tevoren bericht. BplusCbehoudt zich het recht om een cursus te wijzigen. Zo kan BplusC, bij hoge uitzondering, een cursus laten plaatsvinden op een andere locatie dan vermeld (aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend).

Betalen

Bij inschrijving wordt u verzocht BplusC te machtigen om het verschuldigde bedrag van uw rekening te incasseren. Het verschuldigde bedrag wordt aan het eind van de maand waarin uw les start geïncasseerd, behalve bij lessen muziek en dans. Dit bedrag wordt eind oktober geïnd. Indien u geen machtiging afgeeft, dan dient u het verschuldigde bedrag binnen 2 weken na ontvangst van factuur te storten op rekening NL16ABNA0240063147 t.n.v. BplusC onder vermelding van het factuurnummer. Cursussen met een prijs hoger dan € 255,00 kunnen in maximaal tien maandelijkse termijnen worden betaald via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de startdatum en duur van de cursus. Wordt een automatische incasso tot twee maal toe gestorneerd door de bank, dan ziet BplusC zich helaas genoodzaakt om deze stop te zetten. U ontvangt dan een factuur voor het resterende bedrag, met het verzoek deze te voldoen binnen twee weken.

Als u niet (tijdig) betaalt, schakelt BplusC een incassobureau in. Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de betalingsplichtige. Als de betalingsplichtige in gebreke blijft, kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt. Wie nog achterstallig lesgeld verschuldigd is, kan pas aan lessen in het volgende cursusjaar beginnen als aan de betalingsplicht voldaan is.

Lesmateriaal

Boeken, materialen en andere benodigdheden zijn niet bij de cursus inbegrepen, tenzij anders vermeld. Wij adviseren u te wachten met de aanschaf van materialen tot u zeker weet of de cursus doorgaat.

Restitutie lesgeld

U krijgt restitutie:
A. Als de cursus geannuleerd wordt wegens te weinig deelnemers.
B. Bij uitval van meer dan drie lessen van een jaarcursus, krijgt u aan het eind van het cursusjaar lesgeldrestitutie over de vervallen lessen die het aantal van drie te boven gaan.
C. Als u verhuist naar een gemeente buiten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar of Leiderdorp. Dit dient u aan te tonen met een bewijs van uitschrijving.
D. Bij langdurige ziekte. Dit dient u aan te tonen met een doktersverklaring.
E. Bij kortdurende cursussen worden uitgevallen lessen - door bijvoorbeeld ziekte van een docent - in principe ingehaald na afloop van
de cursus.
De manager Educatie beoordeelt de verzoeken in de laatste week van elke maand. Wij berekenen altijd € 15,00 administratiekosten.
U kunt uw restitutieverzoek richten aan BplusC , Manager Educatie, Postbus 4035, 2301 RA Leiden of per mail versturen naar educatie@BplusC.nl.

Portretrecht

BplusC laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, activiteiten en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de jaarbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijf-formulier verklaart de cursist, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. BplusC zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Algemeen

BplusC is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen, cursisten en/of bezoekers.
Aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden