Algemene voorwaarden lessen en cursussen

Inschrijven lessen/cursussen algemeen

Dank voor de interesse in ons aanbod. Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen bij een (of meerdere) van onze lessen of cursussen. U kunt zich inschrijven voor lessen en cursussen door middel van een door u volledig ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vindt u op onze website. U kunt zich direct inschrijven voor een cursus via de knop Inschrijven op de pagina van de betreffende cursus. Bij vragen of hulp bij inschrijven  kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden bij het inschrijven dan kunt u terecht in een van onze bibliotheeklocaties. 

Prijzen, kortingen, tarieven | Bevestiging inschrijving | Betaling

Prijzen, kortingen en tarieven

De prijs van een cursus/les kunt u vinden bij de cursusinformatie op de website. Voor een deel van het aanbod gelden echter speciale tarieven en of kortingen.

  • Voor muziektarieven klik hier.
  • Voor de tarieven dans- en muziektheater kijk hier.
  • Voor kortingen klik hier.

Bevestiging inschrijving
U ontvangt binnen 5 werkdagen na inschrijving een schriftelijke bevestiging.

Doorgaan van de cursus/lessen
Voor doorgang van een cursus/les dient het voor die cursus bepaalde minimum aantal deelnemers zijn behaald. Indien dit minimum niet is behaald biedt BplusC u een oplossing aan in de vorm van b.v. het samenvoegen van groepen of het uitstellen van een startdatum. Indien de aangereikte oplossing niet voldoet  vervalt de inschrijving en de betalingsverplichting.

Betaling
Bij inschrijving wordt u verzocht BplusC te machtigen om het verschuldigde bedrag van uw bankrekening te incasseren. Indien u geen machtiging afgeeft, dan dient u het verschuldigde bedrag binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te storten op rekening NL16ABNA0240063147 t.n.v. BplusC onder vermelding van het factuurnummer. Cursussen met een prijs hoger dan € 255,00 kunnen in maximaal tien maandelijkse termijnen worden betaald via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de startdatum en duur van de cursus. Wordt een automatische incasso tot twee maal toe gestorneerd door de bank, dan ziet BplusC zich helaas genoodzaakt om deze stop te zetten. U ontvangt dan een factuur voor het resterende bedrag, met het verzoek deze te voldoen binnen twee weken.

Bij vaststelling van een betalingsachterstand stopt het recht tot het bijwonen van de lessen tot het moment waarop deze achterstand in zijn geheel is weggewerkt.

Les/cursus materiaal
Bij de cursusinformatie op de website staat vermeldt of er les/cursusmateriaal nodig is en of de materiaalkosten bij de cursus/lesprijs zijn inbegrepen. Wij adviseren u te wachten met de aanschaf van materialen tot de cursus/les definitief doorgaat.

Herroepingsrecht | Restitutie lesgeld | Uitschrijven

Het herroepingsrecht houdt in dat een online-inschrijving  binnen 14 dagen kan worden ingetrokken zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting.  De herroeping dient binnen deze termijn via cursusadministratie@bplusc.nl te worden ingediend.

Restitutie lesgeld bij annuleren cursus/lessen.

A. U heeft recht op restitutie als de cursus geannuleerd wordt wegens te weinig deelnemers en de door BplusC geboden oplossing niet voldoet.

B. U heeft recht op restitutie als er meer dan drie lessen uitvallen van een jaarcursus (37 lessen). U krijgt aan het eind van het cursusjaar lesgeldrestitutie over de vervallen lessen die het aantal van drie te boven gaan.

C. U heeft recht op restitutie over de uitgevallen lessen bij cursussen van 36 of minder lessen die niet kunnen worden ingehaald aan het eind van de cursus.

Uitschrijven en restitutie lesgeld op verzoek van de cursist/leerling

Verzoeken tot uitschrijving en restitutie altijd via de mail indienen t.a.v. cursusadministratie@bplusc.nl,  De datum van ontvangst bij BplusC  geldt als peildatum voor de opzegging. Uw verzoek tot restitutie wordt binnen vier weken afgehandeld. Bij  D, E en F  wordt 50,- euro administratiekosten in rekening gebracht.

D. Uitschrijven met 1 maand opzegtermijn is mogelijk bij verhuizing naar een gemeente buiten Leiden, Oegstgeest of Voorschoten. Dit dient u aan te tonen met een bewijs van uitschrijving van de gemeente.

E. Bij langdurige ziekte of blessure waardoor deelname aan de cursus niet meer mogelijk is wordt eerst gezamenlijk naar een alternatief aanbod gekeken. Indien dit geen oplossing biedt wordt er maximaal 50% van het lesgeld teruggestort vanaf de datum van opzegging,

F. U heeft recht op maximaal 50% restitutie bij opzegging van een jaarcursus vanaf de datum van opzegging.

G. U kunt een doorlopende inschrijving van een muziekles zonder opzegtermijn of administratiekosten  stopzetten mits u opzegt voor 1 oktober van het nieuwe seizoen.  Een doorlopende inschrijving houdt in dat de inschrijving zonder opnieuw inschrijven doorloopt in het volgende seizoen. Na 1 oktober gelden de opzegvoorwaarden zoals beschreven in D, E, en F.

NB: Valt de reden van opzegging niet onder  het bepaalde in D. t/m G  dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Portretrecht

Om te laten zien welke activiteiten er plaatsvinden bij BplusC zal bij sommige activiteiten worden gefotografeerd en gefilmd. Deze foto’s en video’s bewaren we maximaal twee jaar en gebruiken we voor informatie over en promotie van onze activiteiten via onze communicatiekanalen (website, social media, BplusC Krant, nieuwsbrief, drukwerk). Uiteraard willen we hier zorgvuldig mee omgaan. 

Momenteel is het technisch nog niet mogelijk bij inschrijven op deze website uw expliciete toestemming voor gebruik van beeldmateriaal te regelen middels een akkoord-vinkje.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, daarom op dit moment nog om akkoord te gaan met de publicatie van foto- en filmmateriaal. Echter zullen wij voor beeldmateriaal verkregen na 25 mei 2018 via de docent vooraf toestemming vragen aan de betreffende cursist, of wettelijke vertegenwoordigers.

Je kunt je toestemming uiteraard te allen tijde intrekken via een mail aan persoonsgegevens@BplusC.nl

Algemene voorwaarden