basisonderwijs

Uitgangspunten

Hier staan wij voor
Cultuuronderwijs ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen? Kinderen leren reflecteren (reageren) op zichzelf en anderen, op hun cultuur. Ze leren wat cultuur voor hen betekent en hoe ze er een eigen betekenis aan kunnen geven. Maar ze leren ook om met respect, verantwoordelijkheid en veerkracht met elkaar om te gaan. Met zorg voor en waardering van hun leefomgeving. Kinderen staan niet los van anderen of hun omgeving: ze zijn onderdeel van een geheel. 

In de projecten, lessen, leesproducten en schoolvoorstellingen is deze context van kinderen dan ook altijd het vertrekpunt. Van daaruit werken we aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen we bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen we ook op uw school bij te dragen aan de culturele levensloop van iedere kind!

Voor alle kinderen
BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Kinderen (en volwassenen) stimuleren om zich te ontwikkelen tot actieve, zelfstandige, creatieve, kritische en genuanceerde mensen in onze complexer wordende samenleving is wat wij voor ogen hebben. Dit is soms een hele speurtocht. Er is zoveel mogelijk. Daarom is BplusC in het onderwijs ook graag uw gids!

Budget nodig?
Via de Prestatiebox ontvangt de school in 2016-2017 € 11,64 per leerling voor cultuureducatie. Daarnaast kan de school een (extra) ouderbijdrage vragen, een sponsoractie starten of fondsen aanschrijven voor subsidie. Een feestelijke afsluiting van een cultuurproject kan ook voor extra inkomsten zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een creatieve markt om de werkstukken van de kinderen te verkopen of een optreden waarvoor toegangskaartjes verkocht worden.

Voor scholing en professionalisering van leerkrachten ontvangt de school via de Prestatiebox € 32,04 per leerling per jaar. Ook kan de school een lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding. De beurs bestaat uit subsidies voor de leerkracht (studie- en reiskosten) en de werkgever (verlenen van studieverlof en aanstellen vervanger). Aanvragen kan nog tot 1 juli.

Activiteiten en materialen voor leesbevordering en media-wijsheid kan de school betalen uit de reguliere lumpsum. Voor een leerling uit het speciaal onderwijs is er € 30,73 voor taal en rekenen beschikbaar in de Prestatiebox. Ook het project School aan Zet trekt gelden uit voor kernvakken als taal en rekenen. Daarnaast is het mogelijk om bij boekhandels (zoals jeugdboekhandel Silvester) boeken aan te schaffen met 5% korting. Het Partnerprogramma van uitgeverij Zwijsen biedt de mogelijkheid te sparen voor extra tegoed als ouders materialen aanschaffen in de webshop. Tenslotte kunnen Leidse scholen met OnderwijsKansen-profiel gratis gebruikmaken van producten uit de OnderwijsKansen Bibliotheek – voor andere scholen kan dat tegen een kleine vergoeding.

Voorwaarden

Algemeen
Projecten, lessen, leesproducten, scholing en meer expertise op school aanvragen kan het hele schooljaar, zo lang de voorraad strekt, het maximum aantal deelnemers nog niet bereikt is, afhankelijk van de beschikbaarheid van vakleerkrachten en m.u.v. activiteiten op een specifieke startdatum. 

De school (of deelnemer) krijgt vooraf bericht van BplusC of aangevraagde producten, projecten e.d. beschikbaar zijn in de gewenste periode en/of deze doorgaan. BplusC neemt contact op met de school (of deelnemer) voor het maken van afspraken en stuurt hiervan een bevestiging. De school (of deelnemer) kan eventuele wijzigingen binnen een week doorgeven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast. 

Als de school (of deelnemer) meer dan een maand van tevoren een afspraak wil wijzigen, dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. Is deze periode verstreken dan zijn wijzigingen niet meer mogelijk. 

Komt de school (of deelnemer) de gemaakte afspraken niet na of ziet de school (of deelnemer) alsnog van projecten, producten e.d. af, dan dient de school het volledige bedrag te betalen. Bij Cultuur Pakketten is geen restitutie mogelijk.

Alles wordt geleverd volgens de voorwaarden die bij de betreffende projecten, producten e.d. beschreven staan. De locatie van projecten en lessen is altijd bij u op school, tenzij anders vermeld in de voorwaarden of afgesproken. 

De school is verantwoordelijk voor de organisatorische details, zoals die in de voorwaarden, bevestiging en/of offerte (of aanvullend per mail) vastgelegd worden. Denk aan de ontvangst van vakleerkrachten, het voorbereiden van ruimtes, klaarzetten van benodigdheden, voorbereiden kinderen, lesmateriaal behandelen, communiceren bijzonderheden, etc.

BplusC gaat ervan uit dat de groepsleerkracht aanwezig is bij de uitvoering van projecten, m.u.v. lessen waarbij de groep gesplitst wordt. Een positieve, actieve houding van de groepsleerkracht draagt bij aan het plezier dat de kinderen aan het project beleven. Een ondersteunende houding ten opzichte van de vakleerkracht draagt bij aan het slagen van het project.

BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen zorg dragen voor een goede uitvoering van projecten e.d. en een goede levering en retournering van producten. De school is aansprakelijk wanneer er tijdens de uitvoering of leenperiode spullen zoekraken of kapot gaan.

Voorwaarden Kunst en cultuur op school
Elke school die wil investeren in cultuureducatie kan projecten aanvragen voor een of meerdere klassen. Scholen met een Cultuur Pakket betalen geen instaptarief voor projecten. Ook zijn de reiskosten van vakleerkrachten inbegrepen.

Cultuur Pakketten
Op de projecten en voorstellingen die scholen binnen hun  Cultuur Pakket aanvragen, zijn de voorwaarden van toepassing die in het contract tussen de school en BplusC staan. 

De uiterste inschrijfdatum voor projecten is maandag 27 juni 2016. De uiterste inschrijfdatum voor voorstellingen is reeds verstreken. Als u Cultuur Basis of Plus heeft, schrijft u de klassen die geen voorstelling bezoeken in voor een project. Als u Cultuur Flex heeft, kunt u kiezen welke groepen u inschrijft voor een project.
BplusC heeft op basis van de wensen van de scholen voorstellingen ingekocht en de scholen ingedeeld. De data en tijden staan vast en kunnen dus niet meer verzet worden. Als de school op de geplande datum en/of tijd verhinderd is, dient deze zo snel mogelijk contact op te nemen met BplusC. Afhankelijk van het moment van melding en de mogelijkheden van andere scholen, kan BplusC proberen een alternatief voorstellingsbezoek te organiseren. 

In Schoolvoorstellingen staan de voorstellingen beschreven. BplusC stelt de school op de hoogte welke voorstellingen, speeldata en -locaties BplusC voor u geselecteerd heeft in een brief bij deze brochure. De cultuurcoördinator van de school ontvangt deze informatie bovendien ook per email.

Voorwaarden Bibliotheek op school
Elke school die wil investeren in leesbevordering en mediawijsheid kan leesproducten en projecten aanvragen voor een of meerdere klassen. 

Scholen die een Bibliotheekabonnement hebben of de Monitor en/of Kohaschool afnemen, betalen geen instaptarief voor lees-producten en projecten ter ondersteuning van het leesonderwijs. 
Ook zijn de reiskosten van leesconsulenten inbegrepen. 

Bibliotheekabonnement
De school krijgt 1 pas per klas. Per pas kunt u maximaal 2 objecten per kind of leerkracht lenen. De leentermijn is 6 weken en er gelden reguliere te-laat-vergoedingen. De pas staat op naam van de school en blijft in de bibliotheek. De leerkracht is verantwoordelijk voor geleende materialen. Ruilen kan alleen klassikaal, volgens een rooster, in de gewenste bibliotheek-locatie van BplusC.

Leesproducten (o.a. BoekToer)
De prijzen zijn exclusief vervoer. De school haalt en brengt de leesproducten op in de gewenste bibliotheeklocatie van BplusC. Tegen meerprijs kunnen leesproducten naar de school vervoerd worden. 

Voorwaarden OnderwijsKansen (OK)
Elke school die wil investeren in lees- en taalonderwijs kan gebruik maken van de OnderwijsKansen-leesproducten. Scholen met relatief veel ‘doelgroepkinderen’ (OK-scholen) genieten wel een aantal voordelen: het aanvragen van OK leesproducten is gratis en deze scholen krijgen voorrang bij het aanvragen op andere scholen. Andere scholen betalen een kleine vergoeding voor OK leesproducten. Een overzicht van vve-locaties en informatie over de regeling staat op gemeente.leiden.nl/projecten/onderwijskansen/vve.

De school krijgt vooraf bericht van BplusC of de aangevraagde leesproducten beschikbaar zijn in de gewenste periode. 

Leesproducten worden op school (en soms bij de kinderen thuis) ingezet.

De prijzen zijn exclusief vervoer. De school haalt en brengt de leesproducten op in de gewenste bibliotheeklocatie van BplusC. Tegen meerprijs kunnen leesproducten naar de school vervoerd worden.