BplusCetera november 2017

Ondernemingsraad


De OR heeft de notitie ‘Evaluatie Transitie’ in goede orde ontvangen en heeft deze besproken in haar vergadering van 9 november jl.

De OR heeft inzage gevraagd in een inhoudelijk plan mbt deze evaluatie. Voorts heeft de OR erop aangedrongen dat de ervaringen van alle medewerkers worden meegenomen in de evaluatie. De OR heeft met genoegen vastgesteld dat inmiddels alle medewerkers zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

De OR heeft in haar vergadering van 9 november eveneens een eerste gespreksronde gehouden over de door de RvB ingediende Regeling Docentenuren.

In dit eerste gesprek over dit onderwerp hebben we aan onze P&O-functionaris Ciska Mertens gevraagd ons te informeren over de  personele kant van deze regeling. De OR zal het gesprek hierover voortzetten in haar reguliere vergadering van 14 december a.s. In de loop van de maand januari wil de OR een achterbanraadpleging over dit onderwerp houden.


Naar aanleiding van de transitie is de Front Office van de bibliotheek per 1 mei 2017 grondig gewijzigd; de arbeidsomstandigheden voor medewerkers zijn hierdoor helaas verslechterd. De ondernemingsraad zal de Raad van Bestuur vragen om hier op korte termijn iets aan te doen.

Wat betreft de vervanging van de Backend ICT worden er momenteel diverse offertes door het MT&RvB bestudeerd. De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat deze beslissing zorgvuldig wordt genomen, gebruikmakend van de expertise van en rekening houdend met de personele gevolgen voor de werknemers van de afdeling ICT.

Elke tweede donderdag van de maand om 11 uur (tenzij anders aangekondigd) is er een reguliere ondernemingsraadvergadering in het Volkshuis. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor BplusC-medewerkers, iedereen is dan ook van harte welkom. Notulen van deze vergaderingen worden (met enige vertraging) gepubliceerd op Afas. In aansluiting hierop willen we iedereen nogmaals wijzen op twee openstaande vacatures voor de ondernemingsraad:

1 nieuw or-lid uit de afdelingen I&M, vastgoed/facilitair en staf
1 nieuw or-lid uit Klantenservice


voor meer informatie: ondernemingsraad@bplusc.nl