BplusCetera november 2017

Evaluatie Onderwijskansen

In opdracht van de gemeente Leiden heeft een evaluatie plaatsgevonden van het OnderwijsKansenbeleid 2014-2017. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de resultaten en uitvoering van het beleid tot nu toe. BplusC is, net als alle andere partners in OnderwijsKansenbeleid, betrokken bij de evaluatie. Deze resultaten zullen richting geven aan de verdere ontwikkeling van het OnderwijsKansenbeleid voor de komende jaren. De bijdrage van BplusC aan het OnderwijsKansenbeleid wordt als zeer positief ervaren.  De belangrijkste aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek zijn:
● Versterk de samenhang en samenwerking tussen professionals in de 
   uitvoering van het OnderwijsKansenbeleid.
● Zorg voor doorontwikkeling van het ouderbeleid.
● Breng meer afstemming en transparantie tussen de middelen die scholen
   van het rijk ontvangen en gemeentelijke middelen.
● Zorg ervoor dat de Regiegroep meer focus krijgt op haar kerntaken en ook
   investeert in de onderlinge relaties.
● Investeer in de basis van het OnderwijsKansenbeleid door de 
   gemeentelijke organisatie te versterken.
● Investeer in het vergroten van het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt
   aan de vve-voorzieningen.
● Ontwikkel tools om de beleidsuitvoering te kunnen monitoren en bij te
   sturen.

Wie: Hélène Neerhoff
Status: Afgerond