BplusCetera maart 2018

BplusCetera maart 2018

Ondernemingsraad

Regeling docenturen

Het bestuursvoorstel “regeling docenturen”, waarvoor instemming van de or is vereist, stond ook in maart op de agenda van de reguliere or-vergadering. Na de achterbanraadpleging, inwinning van extern advies en uitgebreid overleg hoopt de or deze maand zijn standpunt te kunnen weergeven m.b.t. dit bestuursvoorstel.

Evaluatie transitie

De or heeft inmiddels het transitie-evaluatierapport ontvangen en heeft dit besproken in de vergadering van 15 maart. De or heeft in de overlegvergadering met de raad van bestuur zijn standpunt geuit m.b.t. het gebrek aan anonimiteit bij het invullen van de vragenlijst: de or is van mening dat anonimiteit meer respons oplevert. De evaluatie van de transitie zal tevens een aandachtspunt zijn tijdens het komende gesprek tussen raad van toezicht en or op 26 april.

Backend ICT

Het MT heeft gekozen voor de cloud-oplossing en niet voor eigen servers in eigen beheer. Dit besluit ligt momenteel ter advisering bij de or, omdat de or hierin adviesplichtig is (instemming van de or is echter niet vereist voor dit besluit). Naar verwachting zal de or hier deze maand een advies over kunnen geven.

Frontoffice

De “heropbouw” van de balie in de bibliotheek loopt enigszins vertraging op. De or houdt contact met de werkgroep m.b.t. dit onderwerp.

Verkiezingen

Najaar 2018 zullen verkiezingen plaatsvinden voor de or (dit i.v.m. het aflopen van de zittingsperiode van de huidige or) De or zal komende vergadering reeds beginnen met de voorbereiding van die verkiezingen.

Overige onderwerpen

Aangezien de or - net als bijna iedereen in het bedrijf - geleid wordt door de urgentie van de belangrijke dagelijkse gang van zaken, is de or van plan zich op korte termijn te richten op evenzo belangrijke, maar schijnbaar niet direct urgente onderwerpen: wat willen we als or aan de orde stellen, welke knelpunten en welke ontwikkelingswensen liggen er?

Elke tweede donderdag van de maand om 10.30 uur (tenzij anders aangekondigd) is er een reguliere ondernemingsraadvergadering in Het Leidse Volkshuis. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor BplusC-medewerkers, iedereen is dan ook van harte welkom. Notulen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op Afas.
In aansluiting hierop willen we iedereen nogmaals wijzen op twee openstaande vacatures voor de ondernemingsraad:

1 nieuw or-lid uit de afdelingen I&M, vastgoed/facilitair en staf
1 nieuw or-lid uit Klantenservice

Voor meer informatie: ondernemingsraad@BplusC.nl