BplusCetera maart 2018

Nieuws P&O

Vakantieverlof

Met het ingaan van de zomertijd, komt ook de vakantieperiode weer dichterbij.
Vaak zijn er vragen over vakantierecht en de bijbehorende wettelijke regelingen.
P&O heeft alle informatie hierover nog eens op een rijtje gezet:

- Iedere medewerker die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam 
  is, heeft recht op minimaal viermaal de (overeengekomen) arbeidsduur per
  week. Met andere woorden, iedereen heeft tenminste recht op 4 weken
  vakantie.
- Vakantierecht boven deze wettelijke dagen worden bovenwettelijke dagen
  genoemd.
- Vakantiedagen mogen in losse uren opgenomen worden.
- Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen,
  vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij/zij ze heeft opgebouwd.
  Dus de vakantiedagen die de werknemer in 2017 opbouwt maar niet in dat
  jaar opneemt, vervallen op 1 juli 2018, tenzij de werknemer tot aan dat
  tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. In dit
  geval zullen, in goed overleg tussen leidinggevende en werknemer,
  afspraken worden gemaakt hoe we omgaan met de resterende verlofdagen.
- De verjaringstermijn van bovenwettelijke vakantiedagen is 5 jaar.
- Om te voorkomen dat er verlof komt te vervallen worden, wanneer je verlof 
  opneemt, allereerst de eventuele uren van het vorige kalenderjaar
  opgemaakt, dan de wettelijke verlofuren en als laatste de bovenwettelijke 
  verlofuren.
- We streven ernaar dat je niet meer dan 1 week verlof meeneemt naar het 
  volgende kalenderjaar en dat deze uren zo spoedig mogelijk in het nieuwe
   jaar worden opgemaakt. Hierdoor wordt het risico dat er verlof komt te 
   vervallen tot een minimum beperkt.
- Jaarlijks informeert de afdeling P&O medewerkers tijdig als er nog wettelijk
  verlof van het voorgaande kalenderjaar voor 1 juli opgenomen moet worden.

Naast de wettelijke regelingen zijn er cao-afspraken waarin soms aanpassingen op de wet mogelijk zijn:

Cao OB

- De vakantie wordt op verzoek van de werknemer in elk geval zodanig 
  verleend, dat gedurende een periode van ten minste drie aaneengesloten
  weken vakantie wordt genoten.
- Het wettelijk verlof komt niet te vervallen indien de werknemer redelijkerwijs
  niet in staat is geweest vóór de vervaldatum vakantie op te nemen. Hiervan
  is in ieder geval sprake als de werknemer wegens ziekte geen vakantie heeft
  kunnen genieten, of als een verzoek om verlof op te nemen herhaaldelijk 
  door de werkgever is afgewezen.

CAO KE

- De verjaringstermijn voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen is 5 jaar.
- De werknemer heeft, voor zover hij voldoende recht op vakantiedagen heeft 
  opgebouwd, het recht een vakantie van 4 aaneengesloten weken op te  
  nemen.

Cao Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening)

- De werknemer heeft op jaarbasis recht op het wettelijk vakantieverlof ter
  hoogte van 4 maal de gemiddeld overeengekomen arbeidsduur per week,  
  ofwel 144 uur bij een voltijd dienstverband.
- Daarnaast heeft de werknemer recht op de waarde van 26 uur bovenwettelijk
  vakantieverlof bij een voltijd dienstverband. De waarde van dit voormalige
  bovenwettelijk vakantieverlof is opgenomen in het IKB (Individueel Keuze
  Budget).
- Uitgangspunt is dat het vakantieverlof in het betreffende kalenderjaar wordt
  opgenomen. Over de opname van vakantieverlof maken de werkgever en de
  werknemer in overleg nadere afspraken, waarbij 1 keer per jaar de vakantie
  ten minste twee aaneengesloten weken bedraagt.

Ziek op vakantie

- Als de leidinggevende akkoord is met vakantie en de bedrijfsarts geen
  medische bezwaren ziet, kan een zieke medewerker op vakantie.
- In principe wordt in zo’n geval de vakantie afgeboekt van de vakantiedagen,
  net als wanneer je niet ziek bent. Voordeel daarvan is dat het dan ook 
  werkelijk een vakantie is en er geen re-integratieafspraken worden gemaakt.
- Als er een bijzondere reden is waarom de medewerker niet instemt met het
  afboeken van vakantiedagen mag de werkgever de vakantie weigeren,   
  omdat er dan re-integratieactiviteiten plaats kunnen vinden.

Ziek tijdens vakantie

Een medewerker die ziek wordt tijdens de vakantie moet zich zo snel mogelijk ziek melden en kunnen aantonen dat er sprake is van ziekte. Het is daarom verstandig om te zorgen voor een doktersverklaring. Alleen dan kunnen vakantiedagen omgezet worden in ziektedagen en blijft het recht op die vakantiedagen bestaan.

In de cao OB en de cao Sociaal Werk is daarover het volgende opgenomen:

Cao OB
Vakantieverlof dat de werknemer ten gevolge van 
arbeidsongeschiktheid niet heeft genoten, wordt hem alsnog verleend, mits hij de werkgever onmiddellijk in kennis stelt van zijn arbeidsongeschiktheid en zijn verblijfplaats. De werkgever kan van de werknemer bewijsstukken vorderen van zijn arbeidsongeschiktheid en van de duur ervan.

Cao Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening)
Voor het vakantieverlof geldt dat dit over de volledige omvang van de arbeidsduur wordt afgeschreven van het vakantieverloftegoed, indien de werknemer tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid vakantie geniet. Dit geldt zowel voor het wettelijk vakantieverlof als voor aangekocht bovenwettelijk verlof.