Inhoud juni 2016

Ondernemingsraad

Op 9 juni heeft de ondernemingsraad een vergadering gehad waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:

Verzuimbeleid - instemmingsaanvraag

BplusC heeft een document Verzuimbeleid opgesteld, inclusief handleiding voor leidinggevenden en protocol voor medewerkers. Uitgangspunt voor het verzuimbeleid is het beheersbaar maken van het toenemend ziekteverzuim.

Achtergrond: De Wet verbetering poortwachter is in 2002 door de overheid ingevoerd. Volgens de Wvp is de werkgever verplicht er samen met de werknemer en de bedrijfsarts voor te zorgen dat de zieke werknemer zo spoedig mogelijk (weer) aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol in dit re-integratietraject; de werknemer is verplicht eraan mee te werken. In de wet staat stapsgewijs beschreven hoe de werkgever het verzuim van de zieke werknemer moet en kan begeleiden.

Het verzuimbeleid van BplusC is op deze wet gestoeld en verder uitgewerkt.
Het belang dat werkgever en werknemer bij verzuim met elkaar in gesprek gaan en blijven en wederzijds de mogelijkheden verkennen, krijgt  de nadruk. Daarnaast is in het document Verzuimbeleid een aantal onderwerpen verder uitgewerkt, zoals preventie, aandacht voor verzuim in teamoverleg en jaargesprek. De or heeft het stuk grondig bestudeerd. Cindy IJdo (P&O) heeft in de or-vergadering van 9 juni jl. e.e.a.  toegelicht.

Alvorens tot instemming over te gaan, heeft de or in haar reactie aan de rvb een aantal vragen en kritische opmerkingen geformuleerd. Zo acht de or o.a. de positie van de werknemer,  indien deze met de leidinggevende en de bedrijfsarts niet tot overeenstemming kan komen, onderbelicht.

Functieomschrijvingen

De ondernemingsraad heeft, ter informatie, de functieomschrijvingen voor de nieuwe functies van hoofden en bestuurssecretaris ontvangen van de rvb. Deze zijn in de vergadering besproken. De ondernemingsraad is benieuwd naar het verdere verloop van deze fase van het transitieproces.

Overlegvergadering met de raad van toezicht

De or bereidt een overleg op 24 juni met de rvt voor. Dit is een zogenaamd Artikel 24 overleg
Het is een vorm van overleg met de raad van toezicht, de rvb en de or. Tijdens dit overleg gaan bestuurder en or samen in gesprek over het beleid dat de bestuurder de komende tijd wil voeren. Naast de algemene stand van zaken, zal het voornaamste gespreksonderwerp deze keer de voortgang van de transitie zijn.