Inhoud juni 2016

Nieuws P&O

Nieuws over de interne vacatures lees je hier.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2016

In april jl. hebben we jullie gevraagd met ons mee te denken over de gang van zaken bij BplusC en de transitie in het bijzonder. Langs deze weg willen we jullie graag informeren over de resultaten van het MTO.

Respons

In totaal heeft 46% van de medewerkers het MTO ingevuld. We hadden gehoopt op een wat hogere respons, maar we zijn heel blij dat een groot deel van jullie aan onze oproep om het MTO in te vullen gehoor heeft gegeven. Het MTO is een goede manier om jullie mening te laten horen en jullie input is voor ons heel belangrijk!

In onderstaand overzicht  zien jullie hoe verschillend de respons per afdeling is geweest.

Afdeling

Percentage
voltooid

Aantal
uitgenodigd

Aantal
voltooid

Bedrijfsbureau

49 %

37

18

Educatie

31 %

114

35

KIF

65 %

55

36

MT en middenkader

80 %

15

12

Totaal

46 %

   Een mogelijke verklaring voor de verschillen per afdeling is het tijdstip waarop het MTO is gehouden. Een deel van de cursussen is dan (bijna) afgelopen. Om dit effect in de toekomst te verkleinen, zal een volgend MTO eerder in het jaar gehouden worden.

Resultaten op hoofdonderwerpen

In onderstaand stoplichtmodel zien jullie de resultaten uit 2013 en 2016 op een aantal hoofdonderwerpen.

Resultaten MTO 2013:

Klik op de afbeelding om te downloaden

Resultaten MTO 2016:

Klik op afbeelding om te downloaden

De resultaten zijn niet een op een met elkaar te vergelijken, omdat er in 2016 vragen over de voortgang van de transitie zijn gesteld, die in 2013 nog geen onderdeel uitmaakten van het onderzoek. 
Desondanks kunnen we concluderen dat we het bij BplusC beter zijn gaan doen. Er zijn geen onderwerpen meer die in het rood scoren en meer onderwerpen met een score in het groen. We zijn nog lang niet waar we willen zijn en er valt nog een hoop te verbeteren, maar er is duidelijk vertrouwen dat we op de goede weg zijn.

Resultaten nader bekeken

Betrokkenheid

Op het gebied van betrokkenheid is een grote verbetering te zien van 6,15 in 2013 naar 7,91 in 2016. In combinatie met de hogere score op loyaliteit en een positieve score op het onderwerp transitie kunnen we concluderen dat jullie je zeer betrokken voelen bij de organisatie en vertrouwen hebben in de veranderingen die in gang zijn gezet. 

Toch blijkt, met name uit de reacties op de open vragen, dat er ook zorgen zijn over bijvoorbeeld baanzekerheid, of iedereen kan rekenen op een gelijke behandeling tijdens de transitie en de transparantie van het transitieproces. De missie wordt breed gedragen, maar de veranderingen zijn nog niet voor iedereen zichtbaar.
We begrijpen deze zorgen en we zullen onze uiterste best doen om de veranderingen en de stappen in het proces voor iedereen helder, objectief en inzichtelijk te maken.

Leiderschap

Op het gebied van leiderschap is een verbetering te zien ten opzichte van 2013. Er wordt beter naar medewerkers geluisterd, meer mensen voelen zich gewaardeerd en er is meer vertrouwen. Een deel van de medewerkers is van mening dat zijn/haar leidinggevende niet voldoende weet wat er op de werkvloer speelt. Hoewel dit gelukkig een minderheid betreft, is het toch een belangrijk punt van aandacht en valt hier nog veel te verbeteren. Het grootste deel van de medewerkers is positief over de ruimte die zij krijgen om invloed uit te oefenen op verbeteringen in het werk.

Huisvesting

BplusC scoort een 6,50 op het onderwerp huisvesting. Dit betekent dat jullie over het algemeen tevreden zijn over jullie werkplek. Toch geeft ook een flink deel (39%) van de collega’s aan enige mate van overlast te ervaren. Deels hangt dit samen met de historische gebouwen waarin we zijn gehuisvest en dus is dit niet gemakkelijk te veranderen, maar waar mogelijk zal er gezocht worden naar acceptabele oplossingen.

Kwaliteit

Jullie zijn over het algemeen redelijk overtuigd van de kwaliteit die jullie als individuele medewerkers kunnen bieden, maar zijn minder te spreken over wat BplusC als organisatie daaraan bijdraagt. Daarin wordt onvoldoende steun en middelen ervaren. Dit beeld sluit aan op de antwoorden op de vraag naar de mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling. De mogelijkheden daarvoor worden als matig beoordeeld. Investeren in mensen en middelen maakt een belangrijk deel uit van het transitieplan, maar het zal tijd kosten voor de resultaten hiervan zichtbaar en voelbaar worden voor iedereen. Hier zal een belangrijke taak weggelegd zijn voor de nieuwe hoofden in de gekantelde organisatie, zij zullen vorm moeten geven aan het opleidingsbeleid. 

Interne communicatie

De score op het onderwerp interne communicatie is verbeterd van 4,97 in 2013 naar 5,55 in 2016. 
We zijn blij met de verbetering, maar nog lang niet tevreden. De nieuwe organisatiestructuur en met name de dwarsverbanden die tussen de afdelingen gecreëerd zullen worden, zullen naar verwachting de interne communicatie verder verbeteren. De rol van de leidinggevenden blijft hierin zeer belangrijk.

Werkdruk

Over het algemeen ervaren jullie de werkdruk bij BplusC als behoorlijk hoog, zelfs nog iets hoger dan in 2013. Dit is een zeer belangrijk aandachtspunt, waar in het transitieproces goed naar gekeken zal worden.

Ondernemingsraad

De or wordt positiever beoordeeld dan in 2013 en gaat van een score van 5,51 naar 6,14. De belangenbehartiging van de medewerkers binnen de organisatie wordt over het algemeen als positief beoordeeld, de communicatie van de or wordt minder goed ervaren.

Samengevat

Samengevat geeft het MTO van 2016 aan dat we op de goede weg zijn, maar dat er op een hoop punten nog veel verbetering mogelijk en nodig is. De resultaten van het MTO (de zorgen, ideeën en antwoorden) vormen belangrijke informatie die bij de verdere invulling van het transitieproces nadrukkelijk meegenomen zal worden.

Hoe nu verder?

De resultaten van het MTO 2016 zullen de komende periode met alle medewerkers van BplusC worden besproken.  
Waar mogelijk zal dit zo spoedig mogelijk gebeuren, maar op sommige afdelingen zal dit om praktische redenen na de zomervakantie plaatsvinden. 
Informatie over het precieze tijdpad en een uitnodiging voor de bespreking van de resultaten volgt via jullie leidinggevenden.