BplusCetera januari 2018

Ondernemingsraad

Regeling docenturen

Op dinsdag 9 januari heeft de or een achterbanraadpleging gehouden. Onderwerp van gesprek was het, door de raad van bestuur ingediende, voorstel "regeling docenturen". In haar reguliere vergadering van 11 januari heeft de or verder over dit onderwerp gesproken. De or heeft in december enkele vragen gesteld aan de rvb m.b.t het ingediende voorstel. (Instemming van de or is vereist om dit plan te realiseren.)

Op grond van de bevindingen tot nu toe moet de or constateren dat er enerzijds nog te veel vragen m.b.t. dit plan onbeantwoord blijven en anderzijds het draagvlak onder werknemers momenteel niet of nauwelijks aanwezig blijkt te zijn.

In de overlegvergadering (or en rvb) van 1 februari zal dit onderwerp weer op de agenda staan.

Frontoffice

Het verheugt de or dat de balie in de bibliotheek op korte termijn zal worden vernieuwd. Met deze "her-opbouw" zal de situatie voor zowel de klant als voor de baliemedewerkers verbeteren.

Evaluatie van de transitie

De or is in afwachting van de eerste uitslagen van de evaluatie van de transitie. Over de evaluatieprocedure heeft de or een paar vragen gesteld aan de rvb. De evaluatie van de transitie zal tevens een aandachtspunt zijn tijdens het komende gesprek tussen raad van toezicht en or op 26 april. Vooruitlopend op dit gesprek heeft de or een aantal vragen over de jaarrekening 2016 en begroting 2018 naar de raad van toezicht gestuurd.

Agenda

Verdere aandachtspunten zijn momenteel o.a. de situatie rond stagiairs en de vervanging back-end ICT. Deze onderwerpen zullen tevens op de agenda staan bij de komende overlegvergadering tussen or en rvb op 1 februari a.s.

Elke tweede donderdag van de maand om 10.30 uur (tenzij anders aangekondigd) is er een reguliere ondernemingsraadvergadering in Het Leidse Volkshuis. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor BplusC-medewerkers, iedereen is dan ook van harte welkom. Notulen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op Afas. In aansluiting hierop willen we iedereen nogmaals wijzen op twee openstaande vacatures voor de ondernemingsraad:

1 nieuw or-lid uit de afdelingen I&M, vastgoed/facilitair en staf
1 nieuw or-lid uit Klantenservice

Voor meer informatie: ondernemingsraad@bplusc.nl