BplusCetera februari 2017

Omgaan met persoonsgegevens

In de gedragscode is aandacht voor de meldplicht voorkomen datalekken, die geldt sinds 1 januari 2016. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Ook bij BplusC worden er veel persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt. De informatie die is vastgelegd in onze systemen is goed beveiligd en BplusC heeft goede afspraken gemaakt met derden die voor ons persoonsgegevens verwerken. Naast deze maatregelen is ook de inzet van alle BplusC'ers nodig.

Hierbij gaat het erom dat computers altijd worden vergrendeld op het moment dat je (ook al is het maar kort) weggaat van je werkplek en dat documenten, zoals bijv. inschrijfformulieren, presentielijsten, sollicitatiebrieven e.d. met persoonsgegevens veilig worden opgeborgen, vernietigd of verzameld voor vernietiging.

In de locaties Nieuwstraat, Het Gebouw, Merenwijk, Stevenshof, Leiderdorp, Het Leidse Volkshuis, Muziekhuis, Rapenburg en Oude Vest worden op 31 januari a.s. speciale papiercontainers geplaatst waar papieren met (een verwijzing naar) persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor vernietiging. De boetes in een geval van een datalek zijn zeer hoog. We rekenen dan ook op jullie medewerking!

Wie: Alle medewerkers!!
Status: doorlopend