BplusCetera februari 2017

Nieuws P&O

Cao Kunsteducatie

Met ingang van 1 januari is de nieuwe cao Kunsteducatie ingegaan. De looptijd is van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

Belangrijkste wijzigingen zijn onder meer een loonsverhoging van 1,5% met ingang van 1 maart 2017 en 1,5% per 1 april 2018.

Daarnaast blijft de ketenbepaling gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden afgesproken met docenten (deze bepaling is uitgebreid naar projectleiders en projectmedewerkers).

Dit is ook van toepassing op tijdelijke uitbreidingen van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat een zevende tijdelijke uitbreiding een vast karakter krijgt, en dat een tijdelijke uitbreiding die doorloopt na de maximale termijn van 36 maanden of een volgende uitbreiding na de maximale termijn eveneens een vast karakter krijgt.

De pilot ‘Sectorcommissie ontslagvolgorde’ voor docenten (via de Sectorcommissie is het mogelijk om af te wijken van de wettelijke ontslagvolgorde) is verlengd t/m 31 december 2017. In juni 2017 zal er een evaluatie plaatsvinden.

Bekijk de cao op intranet.

Cao Openbare Bibliotheken

De cao Openbare Bibliotheken heeft een looptijd van 15 juni 2015 t/m  30 juni 2019.

In deze cao is een jaarlijks in te vullen loonruimte opgenomen.

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 6 december 2016 principeafspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2017.

Het principeakkoord is inmiddels ondertekend door alle partijen, dat betekent: de salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 verhoogd met 1,4%. In 2017 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 2,25%.

Bekijk de cao op intranet.

Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

De looptijd van de huidige cao WMD is tot 31 maart 2017. Zodra er iets bekend is over een nieuw akkoord volgt daarover bericht.

Bekijk de cao op intranet.

Geen overeenstemming pensioenregeling OB 2017

Vanwege de lage rentestand moet er een aanpassing komen in de pensioenregeling OB. Het betreft de hoogte van de premie en het opbouwpercentage. Eind november is daar overleg over geweest tussen de sociale partners. De belangrijkste wijziging die daarbij aan de orde kwam, was een aanpassing in de wijze waarop het partnerpensioen verzekerd wordt. Daarnaast is de POB van mening dat er ook een verhoging van de premie en/of een verlaging van het opbouwpercentage nodig is.

Er is geen overeenstemming bereikt. POB heeft aangegeven dat zij het opbouwpercentage dan eenzijdig zullen verlagen. De sociale parners hebben aangegeven in overleg met POB naar een gezamenlijke oplossing te willen zoeken.

Tot er een oplossing is gevonden, wijzigt er niets in de regeling. Zodra er een wijziging bekend is, ontvangen jullie daarover bericht. 

Inloggen bij ADP tot uiterlijk 1 april mogelijk

Per 1 januari is BplusC overgestapt van ADP naar AFAS. Dat betekent dat BplusC in het vervolg zelf de salarisbetalingen regelt. De loonstroken worden voortaan per mail toegestuurd.

Medewerkers ontvangen met ingang van januari één loonstrook, waarop alle werkzaamheden en/of  inschalingen zichtbaar zijn.

Tot uiterlijk 1 april kan nog bij ADP ingelogd worden om de jaaropgave van 2016 en de loonstroken op te halen en in te zien. Daarna wordt deze mogelijkheid afgesloten.

P&O zorgt dat er een kopie van de bestanden wordt opgeslagen, zodat de gegevens, indien nodig, nog beschikbaar zijn.