BplusCetera februari 2018

Ondernemingsraad

Regeling docenturen

In februari heeft de or wederom veel tijd besteed aan het voorstel “regeling docenturen”, waarvoor instemming van de or is vereist.

Omdat er nog steeds een aantal punten uit het voorstel niet helder is voor de or, zal de or ook extern advies inwinnen om een degelijke behandeling van de zaak te waarborgen.

Frontoffice

In tegenstelling tot het bericht in de interne nieuwsbrief van januari, waarin werd gezegd dat het de or verheugt dat de balie op korte termijn zal worden vernieuwd, moet de or helaas constateren dat de “her-opbouw” van de balie in de bibliotheek enigszins vertraging oploopt. De or houdt contact met de werkgroep m.b.t. dit onderwerp.

Evaluatie transitie

De or is in afwachting van het transitie-evaluatierapport. De or heeft in de overlegvergadering met de raad van bestuur zijn standpunt geuit m.b.t. het gebrek aan anonimiteit bij het invullen van de vragenlijst: de or is van mening dat anonimiteit meer respons oplevert.De evaluatie van de transitie zal tevens een aandachtspunt zijn tijdens het komende gesprek tussen raad van toezicht en or op 26 april.

Backend ICT

De or heeft bericht gekregen van het mt dat er gekozen is voor de cloud-oplossing en niet voor eigen servers in eigen beheer. Dit besluit ligt momenteel ter advisering bij de or, omdat de or hierin adviesplichtig is.

Overige onderwerpen

Aangezien de or - net als bijna iedereen in het bedrijf - geleid wordt door de urgentie van de belangrijke dagelijkse gang van zaken, is de or van plan zich op korte termijn te richten op evenzo belangrijke, maar schijnbaar niet direct urgente onderwerpen: wat willen we als or aan de orde stellen, welke knelpunten en welke ontwikkelingswensen liggen er?
 

Elke tweede donderdag van de maand om 10.30 uur (tenzij anders aangekondigd) is er een reguliere ondernemingsraadvergadering in Het Leidse Volkshuis. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor BplusC-medewerkers, iedereen is dan ook van harte welkom. Notulen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op Afas. In aansluiting hierop willen we iedereen nogmaals wijzen op twee openstaande vacatures voor de ondernemingsraad:

1 nieuw or-lid uit de afdelingen I&M, vastgoed/facilitair en staf
1 nieuw or-lid uit Klantenservice

Voor meer informatie: ondernemingsraad@bplusc.nl