BplusCetera april 2018

Ondernemingsraad

Regeling docenturen

In de interne nieuwsbrief van april 2018 kon via het mt worden vernomen dat de "huidige" or negatief heeft geantwoord op het instemmingsverzoek "Regeling Docenturen". De or heeft inmiddels via e-mail een bericht naar alle medewerkers gestuurd, waarin wordt toegelicht hoe dit negatieve antwoord tot stand is gekomen. Hoewel de or zeker positieve aspecten ziet in de regeling, zijn volgens de or vooralsnog bepaalde elementen onvoldoende uitgewerkt. Inmiddels is het voorstel ingetrokken.

Backend ICT

In november 2017 besloten raad van bestuur en mt om de vervanging van de servers niet in eigen beheer uit te voeren maar te kiezen voor een cloud-oplossing. In februari 2018 is dit besluit ter advisering aan de or voorgelegd.
De or heeft in een uitgebreide reactie aan de rvb laten weten dat het gehanteerde tijdpad voor een adviesaanvraag niet in overeenstemming is met de Wet op de Ondernemingsraad (WOR). Tevens heeft de or in zijn reactie het communicatieverloop tussen betrokken partijen in deze kwestie aangekaart.

Gesprek raad van toezicht

Op 26 april jl. vond een informeel gesprek plaats tussen rvt en or, gedeeltelijk in aanwezigheid van de rvb.

Omdat de rvt een toezichthoudend orgaan is en de bedrijfsvoering van BplusC op afstand bekijkt, zijn de gespreksonderwerpen – evaluatie transitie, begroting en jaarrekening – in zeer algemene zin besproken.

Naar aanleiding van de aanstelling onlangs van een nieuw lid van de rvt heeft de or in dit gesprek naar voren gebracht dat het wenselijk is uit te zoeken in hoeverre het een wettelijke verplichting is dat er ook leden van de rvt op voordracht van de or worden aangesteld.