BplusCetera april 2017

Ondernemingsraad

Na een paar roerige weken, die de OR achter de rug heeft, kunnen we u het volgende mededelen:

Op 9 maart jl. heeft de OR haar maandelijkse vergadering gehouden. Het onderwerp van de lesgebonden- en niet les gebonden tijd bij docenten, die onder de CAO KE vallen, houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Recente brieven van de Raad van bestuur en ook van de OR spreken hier over. De RvB wil op zo kort mogelijke termijn snoeien in de niet les gebonden tijd en wil daartoe een besluit nemen, dat echter wel de instemming van de OR nodig heeft op basis van overeenstemming. Dat is geen eenvoudige klus. Op 9 maart heeft de OR een besluit genomen t.a.v. de te vervolgen stappen in dit proces. (zie brief aan de medewerkers, op 13 maart door de OR verstuurd).

Door het vertrek van de voorzitter en twee leden zijn er momenteel drie vacatures. Wim de Ru was vice voorzitter en zal nu voorlopig als voorzitter optreden en Pieter de Mast is bereid vice voorzitter te zijn.

Dit betekent, dat de OR op dit moment nog uit 4 leden bestaat en daarmee zijn we erg kwetsbaar; er hoeft er maar één ziek te zijn en we hebben al niet meer het vereiste minimum.

 

Behalve het bovengenoemde onderwerp heeft de OR op 9 maart nog een aantal andere onderwerpen behandeld:

De OR heeft instemming verleend aan de vakantieregeling voor het seizoen 2017 – 2018.

De OR heeft de gedragscode, die door de RvB is ingediend besproken en ook hieraan instemming verleend.

De OR heeft instemming verleend aan het voorstel, dat de RvB heeft ingediend voor de benoeming van een preventiemedewerker.

Inloopspreekuur:

De OR hanteerde voor medewerkers een inloopspreekuur, een half uur voor de maandelijkse OR vergadering op de tweede donderdag van de maand. Aangezien hier tot nu toe geen gebruik van wordt gemaakt, heeft de OR besloten hiermee te stoppen. Wij maken u erop attent, dat de reguliere OR vergaderingen, waarvan de agenda ook altijd gepubliceerd wordt, openbaar zijn. Als u belangstellend bent; wees onze gast.

Attentie; in April is er een eenmalige wijziging: de OR vergadering zal in april zijn op 6 april. Dus op de eerste donderdag van de maand.

Vacatures or

Zoals iedereen via de mail en intranet heeft kunnen lezen, is de or met spoed op zoek naar nieuwe leden. Om ervoor te zorgen dat medewerkers uit alle afdelingen zijn vertegenwoordigd is een correctie/aanvulling op deze vacature op zijn plaats. We zijn momenteel op zoek naar:

1 nieuw or-lid uit de afdelingen I&M, vastgoed/facilitair en Staf

1 nieuw or-lid uit Klantenservice

1 nieuw or-lid uit Lessen en Cursussen

Het gaat hierbij om een tijdelijke invulling van het or-lidmaatschap, dat wil zeggen tot de eerstkomende or-verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats aan het eind van de zittingsperiode (dec. 2018) of, indien de omstandigheden daarom vragen, op een aangegeven eerder tijdstip.

Aanmelden graag voor 4 mei via ondernemingsraad@bplusc.nl

LU/NLU

Het onderwerp LU/NLU blijft de gemoederen bezighouden. De rvb laat het eerder toegezegde onderzoek naar invulling van de NLU momenteel in een verkorte versie uitvoeren. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek zal het gesprek met de rvb over dit onderwerp worden voortgezet.

Op 20 maart jl. is er een informatiebijeenkomst geweest voor medewerkers van BplusC (zie verslag op intranet). 

Ander nieuws

Ondertussen zijn er ook andere zaken waar de or zich mee bezighoudt. De or heeft zijn instemming verleend aan het voorstel aanstelling preventiemedewerker, aan het voorstel vakantieregeling 2017-2018 en tevens aan de interne klokkenluidersregeling.

Inloophalfuur or/andere contactmogelijkheden

Bij gebrek aan belangstelling heeft de ondernemingsraad besloten het inloophalfuur als apart onderdeel van de vergaderingen te schrappen. Wel wil de ondernemingsraad nog eens benadrukken dat de vergaderingen van de ondernemingsraad openbaar zijn en dat iedere medewerker als toehoorder van harte welkom is. Ook bestaat altijd de mogelijkheid om de ondernemingsraad een mail te sturen (ondernemingsraad@bplusc.nl).