BplusCetera april 2017

Personele zaken

Gedragscode

De gedragscode is een weerspiegeling van de normen en waarden die bij BplusC van belang worden gevonden. De gedragscode is een concrete vertaling van de normen en waarden naar de praktische toepassing er van in een aantal afspraken en regels voor iedereen die bij BplusC werkzaam is of die met BplusC te maken heeft.

De gedragscode is vastgesteld door het mt en ter informatie voorgelegd aan de OR. De OR heeft laten weten in te stemmen met de Gedragscode. Klik hier voor het document.

Wie: Cindy IJdo, P&O
Status: 20-12-16 Vastgesteld in het MT, 09-03-17 instemming OR; afgerond

Interne klokkenluidersregeling

Als werkgever met meer dan 50 werknemers is BplusC verplicht een interne meldregeling ofwel klokkenluidersregeling te hebben. Hierin wordt opgenomen:

● op welke manier met de interne melding wordt omgegaan
● wanneer er  sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke definitie daarvan)
● bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden
● dat u vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil
● dat uw werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen

Het MT heeft de 'Regeling melden vermoeden misstand-interne klokkenluidersregeling' vastgesteld en ter instemming voorgelegd aan de OR. Na instemming door de OR zal de regeling worden gepubliceerd.

Wie: Cindy IJdo, P&O
Status: 20-12-16 Vastgesteld in het MT en ter instemming voorgelegd aan de OR