BplusCetera mei 2017

Nieuws P&O

Preventiemedewerker

In elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker aanwezig zijn.

Tot voor kort was Cindy Ijdo dat bij BplusC. Door haar nieuwe functie als bestuurssecretaris en hoofd van de stafafdeling ligt het niet voor de hand dat zij dat blijft.

Volgens de nieuwe Arbowet, die per 1 juli 2017 ingaat, moet de OR in te stemmen met de persoon die deze rol vervult.

De OR heeft er mee ingestemd dat Ciska Mertens, P&O adviseur, met ingang van 1 mei de nieuwe preventiemedewerker wordt.

In de nieuwe wet is de rol van de preventiemedewerker wat prominenter geworden. De taakomschrijving bestaat onder andere uit:

- Adviseren aan- en samenwerken met de bedrijfsarts en andere
  arbodienstverleners. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico- 
  inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
- Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad over de te
  nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
- Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

 

Regeling vergoeding beeldscherm-/ muziekbrillen en hoortoestellen

Voor de aanschaf van relatief eenvoudige beeldscherm-/muziekbrillen en gehoorapparaten voor het werk kunnen medewerkers zonder tussenkomst van hun leidinggevende gebruik maken van Fisc Free. Dat kan ook als zij de afgesproken ruimte voor dat jaar al benut hebben.

Er kan vanaf een minimum van €100,-tot een maximumbedrag van € 350,- verrekend worden.

Het advies voor het hulpmiddel wordt door een gekwalificeerde persoon gegeven, mogelijk zal daarbij ook het advies van de bedrijfsarts gevraagd worden.

Bij hoortoestellen wordt alleen een vergoeding gegeven voor het verschil in kosten tussen een standaard toestel zoals dat door de zorgverzekering vergoed wordt en een geavanceerd toestel dat bijvoorbeeld nodig is om muziekles te kunnen geven.

Als een beeldschermbril onderdeel is van de eigen bril wordt alleen een bijdrage gegeven voor de glazen.

Wanneer er sprake is van hoge kosten of bijzondere voorzieningen kunnen medewerker en leidinggevende daarover op basis van noodzaak, de omvang van de baan en werkzaamheden waarvoor het hulpmiddel nodig is, aanvullende afspraken maken.
Deze afspraak wordt gemaakt voordat tot aanschaf wordt overgegaan.

De regeling gaat ervan uit dat de medewerker eerst de vergoedingsmogelijkheden van externen, zoals de zorgverzekering benut.
Indien er dan nog kosten overblijven, draagt BplusC daarin het afgesproken deel bij.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Peter Hulst bij P&O