BplusCetera mei 2017

Personele zaken

Gedragscode
De gedragscode is een weerspiegeling van de normen en waarden die bij BplusC van belang worden gevonden. De gedragscode is een concrete vertaling van de normen en waarden naar de praktische toepassing er van in een aantal afspraken en regels voor iedereen die bij BplusC werkzaam is of die met BplusC te maken heeft. De gedragscode is vastgesteld door het mt en ter informatie voorgelegd aan de OR. De OR heeft laten weten in te stemmen met de Gedragscode. Klik hier voor het document.

Wie: Cindy IJdo/P&O
Status: 20-12-16 Vastgesteld in MT, 9-3-17 Instemming OR - afgerond

 

Regeling melden vermoeden misstand – interne klokkenluidersregeling
Als werkgever met meer dan 50 werknemers is BplusC verplicht een interne meldregeling ofwel klokkenluidersregeling te hebben. Hierin wordt opgenomen:
● Op welke manier met de interne melding wordt omgegaan.
● Wanneer er  sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke
   definitie daarvan).
● Bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden.
● Dat u vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij   
   dat wil.   
● Dat uw werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te
   winnen.
Het MT heeft de 'Regeling melden vermoeden misstand-interne klokkenluidersregeling' vastgesteld en ter instemming voorgelegd aan de OR. De OR heeft laten weten in te stemmen met de Regeling.
Klik hier voor het document.

Wie: Cindy IJdo/P&O
Status: 20-12-16 vastgesteld in MT, 07-04-2017 instemming OR - afgerond