BplusCetera mei 2017

Offerte 2018-2020

Offerte 2018-2020
De gemeente constateert een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere offertes en is enthousiast over de vele goede ideeën. Echter, omdat deze offerte tevens de basis moet vormen voor de besluitvorming over de vernieuwbouw worden hieraan extra hoge eisen gesteld. De gemeente beschikt met de offerte 2018-2020 van BplusC en de haalbaarheidsstudie huisvesting van Draaijer+Partners nog niet over alle benodigde informatie om te kunnen beslissen over de vernieuwbouwplannen en bijbehorende investeringen. Aanvullend zal de gemeente opdracht geven aan een onafhankelijk extern bureau om te onderzoeken of:
- BplusC voldoende is toegerust om de ambities van de gemeente te 
  realiseren
- de ambities van de gemeente in balans zijn met de beschikbare middelen 
  (subsidie en huisvesting)
De definitieve onderzoeksvraag zal in overleg met BplusC worden bepaald.

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend