Nieuwsbrief Taalhuis april 2017

Pilot Kennis Nederlandse Maatschappij bij Delken&Boot

Delken&Boot neemt deel aan de pilot KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij). Dit project is opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te onderzoeken of een andere, meer interactieve manier van het overbrengen van KNM, leidt tot een betere acceptatie van onze kernwaarden, en daardoor tot een betere integratie van statushouders.

Hiervoor heeft het ministerie drie kernwaarden van de Nederlandse samenleving geformuleerd, waarop de lessen gebaseerd worden:

  • Vrijheid van geloof, mening, levensstijl, vereniging en zelfbeschikking;
  • Gelijkwaardigheid: via gelijke behandeling en het verbod op discriminatie;
  • Solidariteit: elkaar helpen, bestaanszekerheid en werk.

De lessen zijn uitgewerkt in lesbrieven en worden aangeboden in vijf thema’s:

  1. wonen
  2. gezondheidszorg
  3. onderwijs en opvoeding
  4. werk
  5. persoonlijke omstandigheden

Bij elk thema wordt een deel in de klas geoefend, maar bij ieder thema hoort ook een buitenschoolse activiteit. Door een opdracht buiten de klas te doen, wordt het thema in de context geplaatst. Tijdens zo’n bezoek gaan de cursisten onder leiding van de docent in gesprek met vertegenwoordigers van onze cultuur, die met een wat zwaar woord worden aangeduid als ‘waardendragers’. De bedoeling is dat er een dialoog ontstaat waarin de waardendragers enerzijds informatie geven over de kernwaarden, maar anderzijds ook vragen van de cursisten beantwoorden en open vragen aan de cursisten stellen.

In Leiden zijn er drie lesgroepen waarin Delken&Boot deze pilot uitvoert. Afgelopen weken hebben de docenten de cursisten in de les voorbereid op een gesprek met verschillende Nederlanders over het thema Wonen & Leven.
Er ontstonden zeer geanimeerde gesprekken en zowel de waardendragers als onze cursisten waren hierover zeer enthousiast. Op dezelfde manier zullen de andere thema’s worden behandeld. De pilot loopt tot eind mei en zal worden afgesloten met een evaluatie onder docenten en cursisten. Als de ervaringen en resultaten positief zijn, zullen we hier zeker mee doorgaan!

Lieneke van Ginkel
Vestigingspartner Delken & Boot