Nieuwsbrief Taalhuis april 2017

JA-projecten in Leiden

Vanaf 2009 voert de gemeente Leiden, als centrumgemeente van de regio Holland Rijnland, het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid uit. Dit plan is gericht op het voorkomen en terugbrengen van de jeugdwerkloosheid, wat verder gaat dan alleen het terugdringen van het banentekort, maar vraagt om een integrale aanpak.

De doelstelling van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid is het in beeld krijgen van alle werkzoekende jongeren, om ze zo optimaal mogelijk te begeleiden naar werk of naar school zodat ze een beroepskwalificatie kunnen behalen. De diverse projecten die onder dit plan vallen, worden gefinancierd door de gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Europees Sociaal Fonds. De uitvoering ervan ligt bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Leiden, onder de naam JA.

De diverse projecten kennen de volgende doelgroepen en doelstellingen:

Project JA: richt zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een bijstandsuitkering op weg naar de arbeidsmarkt of naar scholing. Het heeft tot doel om hen ondersteuning te bieden bij het vinden van werk en het stimuleren van maatschappelijke participatie.
Zie ook: http://jongerenopdearbeidsmarkt.nl/index.php/project-ja-offcanvas

Project JA+: richt zich op uitkeringsgerechtigden tussen de 18 en 27 jaar en ouder met een taalachterstand. Het heeft tot doel om hen voor te bereiden op werk en het verbeteren van taalvaardigheden.
Zie ook: http://jongerenopdearbeidsmarkt.nl/index.php/project-ja-offcanvas

Project JAS: gericht op statushouders van 18 jaar en ouder die zich na 1 oktober 2015 hebben gevestigd in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het vinden van werk of scholing en maatschappelijke participatie is het doel van dit project.
Zie ook: http://jongerenopdearbeidsmarkt.nl/index.php/project-jas-offcanvas

Project JA Natuurlijk: richt zich op jongeren uit het praktijkonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs (16 jaar en ouder). Het project heeft als doel om hen ondersteuning te bieden bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.
Zie ook: http://jongerenopdearbeidsmarkt.nl/index.php/ja-natuurlijk-offcanvas