Centrum voor Amateurkunst

Subsidie gemeente Leiden

DAS

De gemeente Leiden stelt elk jaar subsidie beschikbaar ten behoeve van de amateurkunst in Leiden. De subsidie heeft als doel:
• Het instandhouden van Leidse amateurkunstinstellingen;
• Het bevorderen van activiteiten door bij die instellingen aangesloten amateurkunstenaars.

Amateurkunstinstellingen die voor subsidie in aanmerking willen komen, moeten opgenomen zijn in de Deelverordening Amateurkunst Subsidies (DAS). Voor de exacte bepalingen en aanvraagregels kunt u de Deelverordening Cultuursubsidies 2013 (aangepast per 1 januari 2016) en de Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2016-2017-2018 bekijken. Lees ook de toelichting bij de Deelverordening Cultuursubsidies 2013.

Voorwaarden
Voor opname in de DAS moeten kunstinstellingen onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Rechtspersoonlijkheid bezitten en als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden;
• Reeds drie jaar als vereniging actief zijn en aantoonbaar in staat te zijn een organisatie in stand te houden;
• Oefenruimte binnen het grondgebied van de gemeente Leiden hebben;
• Minimaal éénmaal per jaar in het openbaar optreden.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag tot opname indienen bij de gemeente Leiden. Sommige instellingen zijn uitgesloten van opname in de DAS. Het gaat hierbij om kerkkoren, studentenorganisaties en instellingen die al financiële ondersteuning ontvangen van (semi-)overheden, waaronder universiteiten en/of het bedrijfsleven.

WAK
De Werkgroep Amateurkunst (WAK) Leiden treedt op als adviesorgaan bij een aanvraag tot opname in de DAS en beoordeelt de aanvragen.

Aanvragen
De instellingen die opgenomen zijn in de DAS krijgen jaarlijks een aanvraagformulier toegezonden. Dit formulier moet tussen 1 januari en 1 maart volledig ingevuld worden ingezonden aan het college van Burgemeester & Wethouders van Leiden.
Het is van groot belang dat de gegevens volledig en op tijd aangeleverd worden. Het voor dat jaar door de Gemeenteraad vastgestelde budget wordt verdeeld over de verschillende instellingen. Instellingen die te laat hun aanvragen indienen, komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Let op: Als u niet bent opgenomen in de DAS, komt u niet voor subsidie in aanmerking. U moet dan eerst opname in de DAS aanvragen.

Meer informatie:
Gemeente Leiden, Team Stadskennis en Cultuur
Telefoonnummer: 071-5167112