Centrum voor Amateurkunst

Regionale fondsen

Fonds 1818

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

Fonds 1818 is voortgekomen uit de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage, die in 1818 werd opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze beweging beoogde het geestelijke niveau van de gewone burger te verhogen door 'goede zeden en nuttige kunsten voort te planten en aldus verstand en hart te beschaven en ten algemene nutte te verbeteren'.

Fonds 1818 werkt op een breed terrein: cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, natuur, recreatie, sport en welzijn. Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Ook burgerinitiatieven en ideeën van jongeren onder de 24 jaar zijn welkom.

Koren Zingen Voor Ouderen

Jaarlijks treden zo'n 370 koren op in 175 zorgcentra in de regio. Fonds 1818 brengt beide partijen samen en geeft koren een vergoeding voor hun optreden. Lees verder...

Meer informatie: www.fonds1818.nl

Stichting H.L. Druckerfonds

De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van sociaal culturele activiteiten en van activiteiten gericht op de sociale cohesie van de samenleving. Het werkgebied van de stichting is beperkt tot de gemeente Leiden en haar naaste omgeving.

De financiële ondersteuning richt zich vooral op nieuwe en vernieuwende projecten. Tevens komen in aanmerking onderdelen van bestaand beleid, welke niet uit andere hoofde worden ondersteund en welke een wezenlijke verbetering of bijdrage vormen voor de huidige activiteiten. De stichting financiert uitsluitend projecten met een éénmalig karakter. Meerjarige subsidies worden slechts bij uitzondering verleend. Structurele of exploitatiesubsidie worden nimmer verleend.

Gezien haar oorsprong richt het Druckerfonds zich in eerste instantie op projecten die betrekking hebben op dat deel van de samenleving die dat het hardst nodig heeft.

Meer informatie: www.leidsefondsen.nl/stichting-h-l--druckerfonds

Van der Mandele Stichting

De Van der Mandele Stichting verleent steun op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied in de provincie Zuid-Holland, met een zekere voorkeur voor de steden Delft, Dordrecht, Leiden en Rotterdam. Het begrip "steun op sociaal gebied" wordt zo ruim mogelijk genomen. Daarnaast biedt de stichting steun aan instellingen die bevordering van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en verzorging van materiële noden ten doel hebben. 

Enkele voorbeelden van in het verleden verstrekte giften:

  • Auteurs vragen ondersteuning van een boek over een religieuze stroming in Rotterdam.
  • Zangkoor vraagt ondersteuning voor de kosten van hun optreden.
  • Drumband vraagt subsidie voor de aankoop van nieuwe instrumenten.
  • Stichting vraagt steun voor het plaatsen van een monument ter herinnering aan een popfestival in 1970. 

Meer informatie: www.vandermandele.org

WOZfonds

Drie huurdersorganisaties (De Sleutels, Ons Doel en Portaal-Leiden) hebben in 2006 de stichting WOZfonds in Leiden opgericht. Het bestuur van de stichting beheert in dit fonds het geld dat veel Leidse huurders teveel hebben betaald aan onroerende-zaakbelasting volgens de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Via het fonds komt het geld weer terug bij de huurders in de vorm van activiteiten, voorzieningen of verbeteringen in de eigen woonomgeving. 
Het fonds is erop gericht om het woon- en leefklimaat in wijken en buurten te helpen verbeteren, ook wil het fonds de belangstelling en deelname van bewoners in hun buurt, helpen bevorderen.

Bij het WOZfonds kunnen huurders een aanvraag indienen voor de financiële steun van de uitvoering van plannen met deze doelen. De bewoners moeten voor ten minste twee/derde bestaan uit huurders van bovenvermelde woningcorporaties. 

Naast het financieel steunen van projecten voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat, subsidiëren wij ook: 
• boekuitgaven 
• symposia 
• culturele evenementen 
• prijsvragen 

Een voorwaarde is, dat deze activiteiten bedoeld zijn om de deelname en belangstelling van bewoners voor hun buurt of wijk te bevorderen. Het geld uit het fonds is exclusief bestemd voor de uitvoering van plannen en projecten in de Leidse buurten/wijken met woningen van De Sleutels, Ons Doel en Portaal.

Meer informatie: www.wozfonds.nl