Centrum voor Amateurkunst

Landelijke fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSBfonds
Koren Zingen voor Ouderen
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
TAX-videoclipfonds
Stichting Doen
De VandenEnde Foundation
Nederlands Letterenfonds
Lira Fonds

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Zowel binnen de subsidieregelingen als de initiatieven die het fonds zelf ontplooit, zoals debatten en bijeenkomsten, zijn deze aandachtsgebieden leidend.
www.cultuurparticipatie.nl
 
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen ze aan met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen. Muziek, toneel, dans en film, beeldende kunst en monumentenzorg, letteren, geesteswetenschappen en kunst- en cultuureducatie en ook natuurbehoud rekent het fonds tot zijn werkterrein.
www.cultuurfonds.nl

VSBfonds
VSBfonds steunt projecten binnen het brede spectrum van ‘de Kunsten’:
podiumkunsten, beeldende kunst, film & nieuwe media, vormgeving, architectuur, letteren en fotografie. Int het gebied van de podiumkunsten zitten muziek, muziektheater, theater, dans en zang.
www.vsbfonds.nl
 
Koren Zingen voor Ouderen
Koren kunnen podiumervaring opdoen en wat extra's verdienen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een gezellige middag. Op die manier snijdt het project Koren Zingen voor Ouderen aan twee kanten. Jaarlijks treden zo'n 300 muziekverenigingen op in ruim 160 zorginstellingen in de regio.
In de loop der jaren heeft Koren Zingen voor Ouderen zich uitgebreid. Ook enkele muziekgroepen, dansgezelschappen en toneelgroepen treden op.
www.fonds1818.nl

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
Het Nederlands Fonds voor Podiumkunste is hét cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.
Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. Naast de nieuwe meerjarige activiteitensubsidie (2013-2016) biedt het Fonds Podiumkunsten enkelvoudige en tweejarige programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies voor componisten en podiumkunstenaars.
http://www.fondspodiumkunsten.nl

TAX-videoclipfonds
Het TAX-videoclipfonds is een subsidieregeling met het doel de kwaliteit van Nederlandse videoclips een impuls te geven en de samenwerking tussen beeldmakers en (pop)artiesten te stimuleren en te versterken.
Per 1 januari 2012 heeft het Fonds BKVB de regeling van het TAX-videoclipfonds overgedragen aan het Stimuleringsfonds voor Architectuur, die de regeling vanaf die datum samen met het Mediafonds uitvoert.
Tax-videoclipfonds
Herengracht 609
1017 CE Amsterdam
www.videoclipfonds.nl

Stichting Doen
Stichting DOEN streeft naar een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN financiert projecten op het het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing. DOEN gaat op zoek naar deze voorlopers, ondersteunt en inspireert ze en verbindt ze met elkaar.
www.doen.nl
 
De VandenEnde Foundation
De VandenEnde Foundation verleent ondersteuning aan individuele, veelbelovende jonge talenten door middel van werk- en studiebeurzen op het gebied van theater, muziek en film en televisie.
www.vandenendefoundation.org

Nederlands Letterenfonds
De doelstelling van het Fonds voor de Letteren is het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlands- en Friestalige letteren, en van literatuur in Nederlandse of Friese vertaling.
Het Fonds voert deze doelstelling uit door beurzen te verstrekken aan talentvolle auteurs en vertalers in alle literaire genres.
Daarnaast heeft het Fonds speciale programma's om te bevorderen dat het literair bedrijf veelzijdig en deskundig blijft. Tot slot verleent het Fonds eregelden aan oudere schrijvers en vertalers met grote verdiensten voor de literatuur.
www.fondsvoordeletteren.nl en www.letterenfonds.nl

Lira Fonds
Het Lira Fonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn projecten op het terrein van:
•letteren
•toneel
•audio- en audiovisuele producties, zoals hoorspelen en – in beperkte mate – film
Doel van het Lira Fonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziek-dramatische werken en daarop gebaseerde producties.
www.lira.nl