Ondernemingsraad

Vacaturebeleid | Vacature or | Facilitering | Huisvesting

Er was weer veel te bespreken in de laatste vergadering van de or. Hieronder een paar onderwerpen kort toegelicht.

Vacaturebeleid
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangekondigd, heeft de raad van bestuur het document Vacaturebeleid ter instemming voorgelegd aan de or. We hebben in de overlegvergadering met de rvb het document in detail doorgelopen en nog een aantal punten ter verduidelijking en aanvulling ingebracht. De or heeft ingestemd met deze aangepaste versie.

De or is blij dat er nu een eenduidig en inzichtelijk vacaturebeleid is, dat voor iedereen te raadplegen is en als leidraad fungeert bij het invullen van alle soorten vacatures.

Vacature ondernemingsraad
Ook de ondernemingsraad heeft binnenkort een vacature te vervullen. In onze laatste vergadering heeft Pieter de Mast namelijk aangekondigd per 1 februari te zullen stoppen als or-lid.
Lijkt het jou interessant om namens de afdeling Lessen & Cursussen mee te denken en mee te praten over zaken die het hele bedrijf aangaan? Wil je misschien eerst meer weten wat het lidmaatschap precies inhoudt? Stuur een mailtje aan ondernemingsraad@BplusC.nl of spreek een van de or-leden aan. Je bent ook welkom op onze vergadering op 16 januari.

Facilitering
De rvb en de or zijn beide van mening dat BplusC gebaat is bij een (pro)actieve or, die niet alleen opkomt voor de belangen van medewerkers, maar ook BplusC-breed meedenkt over visie en beleid. De or heeft meermaals aangegeven dat de huidige facilitering niet conform de wettelijke regels is en dat het werk de beschikbare uren overtreft.
Na een aantal gesprekken en gezien de huidige (financiële) omstandigheden van BplusC is de ondernemingsraad akkoord gegaan met een verhoging van de uren met twintig procent. De or sluit niet uit om de huidige regeling op een later moment alsnog voor te leggen aan de bedrijfscommissie (SER), een deskundig en onafhankelijk overheidsorgaan dat in dit soort zaken bemiddelt en adviseert.

Afdeling Lessen & Cursussen
Een afvaardiging van de or heeft een constructief gesprek gevoerd met de rvb over verschillende knelpunten binnen de afdeling Lessen & Cursussen. Het gaat bijvoorbeeld om veranderende lesvormen, werkomstandigheden, en vooral om communicatie met elkaar en leidinggevenden. De or is positief gestemd over de belofte van de rvb om een en ander ter verbetering op te pakken.

Huisvesting
De or wordt door de rvb op de hoogte gehouden van de plannen rondom de huisvesting van BplusC. Binnen het college van B&W en de gemeenteraad van Leiden worden hierover binnenkort belangrijke besluiten genomen worden. Tot die tijd laat de or zich informeren, denkt mee, maar is hierin vooralsnog nog niet advies- of instemmingsplichtig.
Het is een belangrijk item met impact voor alles en iedereen binnen BplusC.

Vanzelfsprekend houdt de or zich met meer onderwerpen bezig dan met bovenstaande. Heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Spreek ons aan, stuur een mail of kom langs bij een van onze vergaderingen!

Nicolien van der Rest