BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over het vacaturebeleid, BplusC Rookvrij! en de verhuizing van bibliotheek Leiderdorp.

Nieuwjaarslunch 2020

De jaarlijkse Nieuwjaarslunch vindt plaats op maandag 6 januari 2020 van 11.30 - 13.30 uur in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis. Het nieuwjaarsgeschenk wordt deze keer verzorgd door de afdeling L&C.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Personeelsbijeenkomsten

De volgende personeelsbijeenkomsten zijn gepland voor:

 • maandag 13 januari 2020 van 9.00-10.30 uur (Let op: in de vorige nieuwsbrief stond per abuis 11.30 uur!)
 • donderdag 16 januari 2020 van 13.00-14.30 uur

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis. We verwachten dat er in januari meer bekend is over de mogelijke huisvesting van BplusC. De oplossing van de huisvestingsproblematiek heeft grote impact op de toekomstige bedrijfsvoering van BplusC, dus kom allen en laat je informeren over de laatste ontwikkelingen!

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Jaaroverzicht Bibliotheekvernieuwing 2019

Het overkoepelende motto van de UVOK 2019-2021 is invulling geven aan de Bibliotheekvernieuwing in de breedste zin van het woord bij BplusC.
Met veel trots geef ik jullie een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen in 2019. Klik hier.

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

Status onderhandelingen cao OB en KE

Van de Vereniging van Openbare Bibliotheken ontvingen wij onderstaand bericht m.b.t. de status van de onderhandelingen voor de nieuwe cao Kunsteducatie - Openbare bibliotheken:

"De leden van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben beide op 19 oktober ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Kunsteducatie - Openbare Bibliotheken.
Op dinsdag 5 november zijn alle cao-partijen van de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie bij elkaar geweest.

Terugkoppeling

De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar te delen hoe de achterbannen van de betrokken partijen hebben gereageerd op het onderhandelresultaat. Ook de leden van de Kunstenbond en Alternatief voor Vakbond hebben met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat.

Bij de FNV aan bibliotheekzijde heeft helaas een meerderheid tegen het resultaat gestemd.

De CNV achterban wordt de komende weken nog geraadpleegd. Er heeft onder hun leden een stemming plaatsgevonden waarvan de uitslag verdeeld is. Deze stemming was echter niet op basis van het definitieve resultaat, waarin de onregelmatigheidstoeslag op zondag voor de zittende medewerkers is gecontinueerd, een grote laatste tegemoetkoming van werkgeverszijde. Eind november horen wij of de CNV kan instemmen of niet."

Hoewel er dus nog geen nieuwe cao Kunsteducatie-Openbare Bibliotheken tot stand is gekomen, leek het mij goed jullie te informeren over de stand van zaken tot nu toe. Wordt vervolgd!

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

BplusC Vacaturebeleid

Begin november heeft het mt het BplusC Vacaturebeleid vastgesteld. Doel van het Vacaturebeleid is te beschrijven hoe de invulling van vacatures bijdraagt aan een personeelsbestand dat de organisatiedoelstelling zo optimaal mogelijk kan ondersteunen en om voor alle potentiële kandidaten (zowel intern als extern) gelijke kansen te creëren. De or heeft ingestemd met het stuk. 

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Communicatie interne vacatures

Naar aanleiding van het BplusC Vacaturebeleid in deze BplusC in Actie tevens aandacht voor de communicatie rondom interne vacatures. De hoofden zijn verantwoordelijk voor het signaleren en op een verantwoorde manier invullen van vacatures op hun afdeling. Interne vacatures worden in overleg met het betrokken hoofd door afdeling P&O gepubliceerd op AFAS. Indien van toepassing kan de interne vacature ook in de interne nieuwsbrief worden vermeld of per mail worden verstuurd.

Communicatie over interne vacatures binnen de afdeling vindt plaats via het afdelingshoofd of de coördinatoren. Bij hen kun je je belangstelling kenbaar maken om bijv. mee te helpen bij een evenement of als je graag eens in een selectiecommissie zou willen plaatsnemen. In de interne nieuwsbrief zal – naast de in- en uitdiensttredingen – vanaf nu ook de invulling van interne vacatures worden vermeld.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

Invulling interne vacatures

De afgelopen periode zijn de volgende vacatures door interne kandidaten ingevuld:

 • Manouk Locher: afdelingssecretaresse KS
 • Renske van Egmond: Algemeen Administratief medewerker FA
 • Marjolein Bouwmeester: klantadviseur B Stevenshof
 • Léonie van der Geest: coördinator talen (tijdelijke invulling tot 1 maart 2020)

Wie: diverse afdelingen Status: afgerond

BplusC Rookvrij!

Op initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds is de beweging ‘Samen op weg naar een Rookvrije Generatie’ gestart. Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat is de ambitie van de Rookvrije Generatie.

Een groeiend aantal partijen is op weg om zoveel mogelijk plekken waar kinderen komen rookvrij te maken. Ook de overheid is voornemens om de wet- en regelgeving rondom roken met ingang van 2020 verder aan te scherpen. Zo moeten alle schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij worden.

In onze BplusC-locaties ontvangen wij veel kinderen en jeugdigen en we sluiten ons graag aan bij het initiatief ‘Rookvrije Generatie’.

Doelstelling

Met ingang van 1-1-2020 zijn onze locaties rookvrij en dragen we bij aan het recht van kinderen om rookvrij én gezond op te groeien.

Door het creëren van rookvrije omgevingen zorgen we ervoor dat niet-roken de norm is. Door niet te roken of niet zichtbaar in de buurt van kinderen te roken, zorgen we ervoor dat we roken minder aantrekkelijk maken voor kinderen en voorkomen we ook het schadelijke meeroken. In het Plan van aanpak lees je meer over de maatregelen en communicatie rondom BplusC Rookvrij!

Concreet betekent dit dat op de binnenplaats, de binnentuin en het dakterras van de Nieuwstraat niet meer gerookt mag worden en dat de rookcabine in het Muziekhuis komt te vervallen. Ook om en nabij de ingangen van onze locaties mag vanaf 1-1-2020 niet meer worden gerookt. We verwachten van onze medewerkers dat zij hierin een voorbeeldfunctie vervullen en BplusC Rookvrij! uitdragen naar de bezoekers van onze locaties.

Medewerkers die willen stoppen met roken kunnen dat per mail kenbaar maken aan Cindy IJdo. Bij voldoende belangstelling gaan we onderzoeken of we een passend begeleidingstraject kunnen aanbieden om hen hierin te ondersteunen.

Wie: mt Status: lopend

BplusC Plus overleg

Op dinsdag 10 december zijn we gestart met het BplusC Plus overleg. Vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en staf gaan in gesprek met het mt over beleid, wat er speelt op de werkvloer en wat verder ter tafel komt. Doelstelling van het overleg is de communicatie – bijv. van werkvloer naar mt en omgekeerd en tussen de afdelingen – te bevorderen. 

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Verhuizing bibliotheek Leiderdorp

Op dit moment is de verhuizing van Leiderdorp in volle gang. Onze oude locatie wordt steeds leger en leger en de nieuwe plek, Simon Smitweg 9, steeds meer bibliotheek. Ik ben ontzettend blij met hoe onze nieuwe stek eruit ziet, licht en ruimtelijk en ik hoor deze geluiden gelukkig ook van het team. Ik wil ook graag iedereen die geholpen heeft met de (voorbereidingen van de) verhuizing heel hartelijk bedanken. Jullie zijn stuk voor stuk toppers! Ik kijk ernaar uit om met jullie de bibliotheek helemaal uitleenklaar te maken en straks eindelijk bezoekers te kunnen ontvangen. Dit gezegd hebbende, gisteren liep al de eerste klant binnen om zijn boeken in te leveren!
Voor alle collega's, jullie zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

  

 

Een kleine greep uit wat er al aan voorbereidingen voorafging:

 • Alle bibliotheekleden van Leiderdorp en scholen zijn geïnformeerd via o.a. bijgevoegd bericht, persbericht e.d.
 • Er is flink afgeschreven in de collectie, zodat we straks met een frisse collectie kunnen starten.
 • In de informatieve collectie voor volwassenen gaan we experimenteren met een andere plaatsing, omdat we in de tijdelijke huisvesting niet de gehele collectie kunnen presenteren. We zetten relevante en aansprekende thema’s bij elkaar.
 • De grootletterboeken zijn nabij de balie geplaatst, op de begane grond, zodat ze goed toegankelijk blijven.
 • Het Taalhuis is beneden geplaatst, waar voldoende ruimte is om ook gesprekken te kunnen voeren.
 • Vanuit functioneel beheer wordt gezorgd dat er geen boete zal ontstaan en dat leners langer kunnen lenen ten tijde van de verhuizing.
 • Facilitair en ICT zijn druk bezig met alle voorbereidingen, zodat we straks in de Werf goed kunnen draaien.

Kortom: er gebeurt heel veel in Leiderdorp! De collega's in Leiderdorp zijn nauw betrokken bij de (voorbereiding van de) verhuizing en worden via een aparte nieuwsbrief gedetailleerd van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Wie: Lara Bleijerveld Status: lopend

Huisvestingsproblematiek BplusC

De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen BplusC en de gemeente Leiden over de huisvestingsproblematiek in het centrum. Bij de presentatie van de Leidse Cultuurnota licht de wethouder alvast een tipje van de sluier op. We zijn in afwachting van de brief van de wethouder die meer duidelijkheid moet geven over dit thema.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Facilitering ondernemingsraad

BplusC stelt jaarlijks faciliteiten ter beschikking aan de or voor het uitoefenen van haar taken. Deze facilitering bestaat uit:

 1. 750 uur per jaar
 2. Scholing or-leden (benodigde tijd en scholingskosten)
 3. Begrotingsruimte voor vervanging tijdens or-taken en scholing
  Deze regeling is – ten tijde van de fusie met advies van de bedrijfscommissie en in overleg met de vakbonden – tot stand gekomen en doet recht aan de vereisten in de WOR en het reglement van de ondernemingsraad van BplusC.

De or ervaart de beschikbare uren als onvoldoende om haar taken uit te kunnen voeren en heeft verzocht de facilitering van 750 uur met 75% uit te breiden naar ruim 1.300 uur per jaar. De or baseert zich hierbij op rechten op grond van de WOR en de feitelijke urenbesteding.

De bestuurder van BplusC onderschrijft het belang van voldoende facilitering van de or, maar verwacht van de or ook een verantwoordelijke houding om – net als in de rest van de organisatie – sober en doelmatig met de beschikbare middelen om te gaan.

In reactie op het verzoek van de or heeft de bestuurder aangegeven bereid te zijn een voorstel in het mt te brengen voor een uitbreiding van de facilitering met 20% naar 900 uur per jaar (excl. scholing) met ingang van 1-1-2020.

Op het voorstel tot uitbreiding van de facilitering met 20% heeft de or een positieve reactie gegeven.

In overleg met het mt zijn de hiervoor benodigde middelen opgenomen in de begroting 2020.

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

Av-middelen in Nieuwstraat, Volkshuis en Merenwijk

In de Koolzaal en in het Dilo zijn nieuwe beamers en schermen opgehangen, die op dezelfde manier werken als in de Merenwijk en in het Volkshuis. Er zijn in de Nieuwstraat twee koffers met kabels beschikbaar om een laptop of iPad aan te sluiten.
In de Merenwijk is het nu mogelijk om zonder tussenkomst van een extern bedrijf geluid te versterken voor de Van boek tot doek-filmavonden en bijvoorbeeld voorspeelavonden.
In het Volkshuis is de aansluiting van laptop en microfoons makkelijker gemaakt door een vloerpot in het podium op te nemen.
Deze investering is mogelijk gemaakt door een subsidie van Fonds 1818.

Wie: Frank Baetens Status: afgerond

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2019/2020 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in december 2019 en januari 2020 op het programma staat.

Wie: Linda Capel | Status: afgerond

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Deze maand: