BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over diverse huisvestingsprojecten, een kort verslag van de heidag van het mt, de voortgang van CursAd en Rapla en de naderende pensionering van enkele collega's.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.                                                                              

Bibliotheekvernieuwing Top 5

 1. Jeugdhoek Nieuwstraat
  We maken van de jeugdhoek een uitnodigende en prikkelende plek voor de doelgroep.
 2. Presentatie BplusC breed 
  We creëren een manier om onze collectie, lessen en evenementen op een in het oog springende manier 'in de etalage' te plaatsen.
 3. Presentatie nieuwe boeken en Toptitels
  Met bijzondere aandacht voor de nieuwe boeken en Toptitels.
 4. Impuls voor studie- en werkplekken 
  Onze studie- en werkplekken zijn uitnodigend en stimuleren ontmoeting en samenwerking.
 5. Duidelijke indeling ruimte bibliotheek 
  De indeling van de ruimte in de bibliotheek is duidelijk beschreven, maar kan flexibel worden aangepast voor evenementen en activiteiten.

Saskia ten Houten - projectleider Bibliotheekvernieuwing - gaat met deze onderwerpen aan de slag en zal hierbij Design Thinking introduceren. Design Thinking is zowel een aanpak als een manier van denken om innovatie op een creatieve manier vorm te geven en draagvlak te creëren door klanten en medewerkers in het proces te betrekken. Saskia is de afgelopen weken bij diverse afdelingsoverleggen langs geweest om meer over Design Thinking te vertellen en jullie te enthousiasmeren om mee te doen. Hierna meer nieuws van Saskia zelf. 
Voor wie alvast wat meer over Design Thinking wil lezen is de samenvatting Design Thinking beschikbaar.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

De afgelopen maand heb ik tijdens verschillende afdelingsoverleggen de methode Design Thinking toe mogen lichten en de speciaal toolkit, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek (KB), getoond. Wij kunnen hiermee aan de slag om innovaties uit te werken op basis van de problemen, vragen en wensen van onze bezoekers en klanten. Graag ga ik met een samengesteld team, bestaande uit collega's van verschillende afdelingen, met Design Thinking aan de slag. De eerste drie punten van de Bibliotheekvernieuwing Top 5 zijn het uitgangspunt; ieder punt vliegen we apart aan met deze methode. Van verschillende collega's heb ik mondeling al toezegging dat ze graag mee zouden willen doen. Wil iedereen zijn belangstelling per mail nogmaals aan mij bevestigen?

Wie: Saskia ten Houten | Status: lopend

Offerte 2019-2021

De offerte 2019-2021 (klik om te downloaden) wordt uitgewerkt in een activiteitenoverzicht met concrete stappen die moeten worden ondernomen om de gewenste resultaten te bereiken. Deze activiteiten worden over de periode 2019-2021 in een tijdpad geplaatst en vormen uiteindelijk de jaarplannen. Samen met de gemeente Leiden is een projectteam gevormd om de uitdagingen in de huisvesting van BplusC aan te pakken. Hierover verderop meer.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Huisvesting BplusC

Een belangrijke eerste stap in de huisvestingsproblematiek is om duidelijkheid te krijgen wie – gemeente of BplusC – verantwoordelijk is voor welk deel – verhuurders/huurdersdeel – van het onderhoud van onze gebouwen. Voor alle BplusC-locaties wordt een zogenaamd MJOP (meerjarenonderhoudsplan) opgesteld en worden de bijbehorende kosten doorgerekend. Naast deze MJOP's voor het onderhoud aan de gebouwen wordt er ook een meerjarenbegroting gemaakt voor alle facilitaire kosten op basis van de geldende NEN-norm. Deze norm is een leidraad voor organisaties om te komen tot verantwoorde facilitaire ondersteuning van het primaire proces. Al deze informatie vormt input voor de gesprekken over de langetermijnhuisvesting van BplusC en de bekostiging daarvan. In de langetermijnplannen zal ook verduurzamen van de verschillende gebouwen een belangrijke doelstelling zijn.

Diverse huisvestingsprojecten Oude Vest-Het Leidse Volkshuis-conciërgewoning Nieuwstraat

Naast de gesprekken over de langetermijnhuisvesting van BplusC moet er op de korte termijn ook heel veel gebeuren. Zoals in de UVOK is vastgelegd, wordt dit jaar locatie Oude Vest afgestoten en teruggegeven aan de gemeente. De verhuringen en de lessen en cursussen, die nu nog in de Oude Vest plaatsvinden, moeten over de bestaande locaties verspreid worden. Om dit mogelijk te maken, zullen alle kantoorwerkplekken verhuizen van Het Leidse Volkshuis naar de Nieuwstraat: in de voormalige conciërgewoning zullen diverse werkplekken worden gerealiseerd. De vrijkomende ruimtes in Het Leidse Volkshuis worden aangepast aan hun nieuwe bestemming (als lesruimte).

Aanpassing vloer zolder en dakverbinding Nieuwstraat

Verder is op de zolder in de Nieuwstraat de vloer geëgaliseerd en er zijn zes werkplekken gerealiseerd voor m.n. de afdeling P&P. De vloer in de kamer van Linda wordt op een later moment aangepakt. Om veilig te kunnen werken op de zolder in de Nieuwstraat is het nodig dat er een alternatieve vluchtroute is voor het geval de trap niet kan worden gebruikt. Om dit te realiseren, zal een verbinding naar de voormalige conciërgewoning worden gemaakt. De plannen en werkzaamheden hiervoor hangen nauw samen met de renovatie van de conciërgewoning en zullen naast elkaar worden uitgevoerd. 

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Ontwikkelingen Leiderdorp - Sterrentuin

De gemeenteraad van Leiderdorp is eerder deze maand akkoord gegaan met de financiering voor de verbouwing van de Sterrentuin. Politieke partijen hebben aangegeven dat zij tijdens de periode van de verbouwing graag een tijdelijke alternatieve locatie voor de bibliotheek in Leiderdorp wensen.
Vorig jaar zijn er door ons een aantal alternatieven voorgesteld, maar daarvan waren de kosten dusdanig dat zij door de gemeente niet zijn gehonoreerd. Momenteel zijn we wederom met de gemeente aan het kijken/onderzoeken wat een mogelijke tijdelijke voorziening tijdens de verbouwing zou kunnen zijn. De medewerkers van Leiderdorp worden regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen. Zodra er enig zicht is op beschikbare ruimte(s) en locatie(s) in Leiderdorp, plannen we weer een overleg met hen in.
Wanneer de uitvoering van de verbouwing daadwerkelijk gaat starten, is nog niet bekend. Er zal allereerst een aanbesteding plaatsvinden. Verderop in de nieuwsbrief vind je ook diverse artikelen in de lokale nieuwsbladen over dit onderwerp.

Wie: Marij Schols | Status: lopend

Proef nieuwe koffiemachines

In de zomer lopen de contracten van de koffieautomaten in het Rapenburg en bibliotheek Merenwijk af. We zijn al enige tijd op zoek naar een goede vervanger om die ook BplusC-breed in te zetten. Hierbij is het van belang dat de koffie lekker is, contactloos betaald kan worden en dat de bibliotheekpas gebruikt kan worden voor korting. Van 15 februari tot en met 15 maart kon je de koffie komen proeven en je mening geven. De uitslag nemen we mee in de uiteindelijke beslissing.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Heidag mt

Op dinsdag 19 maart jl heeft het mt tijdens een heidag gesproken over de UVOK 2019-2021 en de beleidskeuzes die dit document met zich meebrengt. Belangrijke onderwerpen zijn geweest: speerpunten, huisvesting, formatie en financiën. We hebben als mt teruggekeken op de afgelopen 2,5 jaar en leer- en ontwikkelpunten besproken die we meenemen naar de toekomst. Verder hebben we uitgebreid gesproken over de (on)duidelijkheden rond de regierol die de gemeente Leiden van BplusC verwacht en wat we nodig hebben om deze op een goede en constructieve manier te kunnen invullen. Ook de op te lossen knelpunten in de formatie, o.a. door komende pensionering van collega's, zijn uitgebreid besproken. Hierbij is in ieder geval besloten dat er een vacature wordt uitgezet voor de functie van hoofd Klantenservice

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

Afscheid Marij Schols

Vorige maand heeft Marij Schols aangegeven per 1 juli 2019 met (vervroegd) pensioen te gaan. Haar afscheid staat gepland voor donderdag 20 juni a.s. van 17.00-19.00 uur De officiële uitnodiging volgt later, maar houd de datum alvast vrij!

Wie: Willem van Moort 

Voortgang implementatie CursAd

Docentenapp
De testgroep van docenten is uitgebreid en het testproces loopt. We verwachten volgende maand te kunnen berichten over de testresultaten.

Rapla
In het voortraject van de implementatie van Rapla is te weinig aandacht geweest voor hetgeen P&P nodig heeft voor het invoeren en factureren van verhuringen. Geconstateerd is dat het invoeren van nieuwe verhuringen – zoals dat nu moet plaatsvinden via het programma CursAd – zeer omslachtig en foutgevoelig is. Bij het plannen van ruimtes voor grotere evenementen is er het risico dat er dubbele boekingen ontstaan, met alle gevolgen van dien.
Medio maart is er een bijeenkomst met medewerkers P&P, Facilitair en de trainer en ontwikkelaar van CursAd geweest, waarin expliciet gesproken is over de huidige mogelijkheden voor verhuur binnen CursAd/Rapla en de gewenste programmaontwikkeling.
CursAd is zich bewust van de urgentie van de problematiek en geeft dit onderwerp prioriteit bij de verdere ontwikkeling van CursAd.

Onderwijs
Alle gegevens van scholen en instellingen zijn ingevoerd in het programma CursAd. Er is een start gemaakt met het invoeren van onderwijsprojecten en -producten, zoals Gelijke Kansen.
Aan de kant van CursAd wordt gewerkt aan de koppeling naar de website (de API). Eind maart starten we met het testen van de API en wordt vervolgens het gehele onderwijsaanbod ingevoerd.

Wie: Marij Schols | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC-kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende –jaarkalender oor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in april 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel | Status: lopend

Afscheid Eveline Giesbert

Na 20 jaar bij BplusC gaat Eveline met pensioen. Donderdag 25 april a.s. is haar laatste werkdag. We nodigen jullie van harte uit om haar te komen uitzwaaien met koffie en gebak van 10.00-11.00 uur in de koffiekamer in Het Leidse Volkshuis. Laat even weten of je komt via c.ijdo@BplusC.nl

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Afscheid Ria de Jong

Ria de Jong gaat na 25 jaar dienstverband genieten van haar pensioen! Ter gelegenheid hiervan is er op
woensdag 1 mei 2019 van 17.00-18.30 uur een receptie in De Vergulde Kruik. Iedereen is van harte welkom
voor een borrel! Handig als je even laat weten of je erbij bent! Mail naar L.Visser@BplusC.nl.

BplusC in het nieuws

We gaan de bibliotheekvernieuwing zichtbaar maken! Daarom in de BplusC in Actie een nieuwe rubriek: BplusC in het nieuws. Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Vanaf nu besteden we hier aandacht aan in onze interne nieuwsbrief.
Deze maand:

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

TV serie 'de Bibliotheek' 

Tijdens de Boekenweek van 2019 heeft de VPRO de serie De bibliotheek uitgezonden. Programmamaker Frans Bromet en de zijnen dwalen met camera en microfoon door acht openbare bibliotheken en spreken bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Het idee dat bibliotheken saaie instituten zijn waar je alleen komt om boeken en cd’s te lenen, blijkt totaal achterhaald.

De bibliotheek is de hedendaagse stadshuiskamer waar het bruist van de meest uiteenlopende activiteiten. Iedereen is welkom in de bieb, het is er prettig toeven en niet onbelangrijk: de bibliotheek is de enige openbare plek die de hele dag gratis toegankelijk is. Van dakloze tot miljonair en van scholier tot gepensioneerde: de bieb is een plek waar heel Nederland samenkomt.