BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. de online personeelsbijeenkomst terugkijken, meer lezen over het BMC-rapport 'Deltaplan Cultuur', de interim-oplossing bij de afdeling V&F en een oproep aan iedereen om BplusC via testimonials te promoten!

Online personeelsbijeenkomst 1 april 2021

Op donderdag 1 april was er een online personeelsbijeenkomst, waarin de laatste ontwikkelingen, over met name de aanbesteding Cultuur, zijn toegelicht. Omdat niet iedereen in de gelegenheid was om de bijeenkomst ‘live’ te volgen kun je deze hieronder terugkijken. De bijeenkomst en de gedeelde informatie is vertrouwelijk en alleen voor persoonlijk gebruik. 


Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

BMC-rapport 'Deltaplan Cultuur' en aanbesteding Cultuur in Leiden

Onderzoeksbureau BMC heeft in opdracht van de gemeente Leiden het adviesrapport 'Deltaplan Cultuur' opgesteld. De vraag 'Hoe kunnen we een toekomstbestendige en robuuste cultuursector houden in Leiden?' staat centraal in het rapport. BMC geeft als advies o.a. verdergaande samenwerking tussen de diverse culturele instellingen, nieuwe groepen gebruikers of publiek aan te trekken en multifunctioneel gebruik van de verschillende locaties.

Het college ziet het BMC-rapport als een waardevol advies met handvatten voor het ontwikkelen van een aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor het Leidse culturele veld en als een agenda om met de culturele instellingen te praten over versterking van de sector. De in het rapport genoemde aanbevelingen worden eerst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid beoordeeld door het college. Daarna kan stapsgewijs tot uitvoering worden overgegaan door de gemeente.

Het college heeft verder bekendgemaakt dat de voorgenomen aanbesteding Cultuur voorlopig niet doorgaat. Het college is van mening dat op dit moment een nieuwe UVOK met BplusC een beter instrument is om de doelen te bereiken dan de voorgenomen aanbesteding. Deze doelen zijn niet veranderd. De gemeente vindt het erg belangrijk dat aanbod van bibliotheek en cultuur gericht is op mensen die het het hardste nodig hebben. Dat is de doelgroep Jeugd en mensen met een taal- en/of andere (vormen van) achterstand; meer in de wijken en alles begint met samenspel/samenwerking, zowel binnen de cultuursector als tussen de sectoren cultuur, welzijn, zorg en kennis.

De noodzaak om zichtbaar te maken hoe BplusC vormt geeft aan deze doelstellingen is daarmee nog onverminderd groot, maar het is heel goed nieuws dat de gemeente Leiden hierin het vertrouwen geeft aan BplusC als partner in plaats van te kiezen voor een aanbesteding. 

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Interim-projectleider V&F

Het mt heeft zich beraden op een passende vervanging van de functie van hoofd V&F.

We hebben op dit moment te maken met bijzondere omstandigheden: corona en de onzekerheden over hoe de toekomst van BplusC eruit gaat zien na afloop van deze UVOK-periode 2019-2021.

Gelet op deze omstandigheden hebben we gekozen voor een interim-oplossing, waarbij Linda Capel eindverantwoordelijk is voor V&F. Zij vertegenwoordigt de afdeling V&F in het mt en houdt zich bezig met visie- en beleidszaken.

Daarnaast hebben we Gerbert van Aken bereid gevonden om als interim-projectleider V&F de dagelijkse aansturing van de afdeling op zich te nemen, onze procedures te bewaken en verder te stroomlijnen. Hij is op 15 maart gestart voor gem. 1-2 dagen per week voor een periode van enkele maanden. Gerbert is vanuit de Leidse Schouwburg -Stadsgehoorzaal bij BplusC gedetacheerd. 

Het betreft uitdrukkelijk geen vaste functie, maar een interim-oplossing. We zullen op termijn bezien of de functie hoofd V&F weer conform het organogram en functieboek van BplusC zal worden ingevuld.

In de volgende nieuwsbrief zal Gerbert zich aan jullie voorstellen.

Wie: Willem van Moort | Status: doorlopend

Publiekswerkplekken Nieuwstraat

De publiekswerkplekken in bibliotheek Nieuwstraat hebben een nieuwe plek en een metamorfose gekregen. Het verplaatsen van de werkplekken vormt onderdeel van het plan om meer ruimte te maken voor activiteiten en hier flexibeler mee om te kunnen gaan. De tafels vormden een groot “blok” dat niet verplaatst kon worden en het belemmerde de doorgang naar de collectie erachter.
Het aantal werkplekken is minder geworden, maar dit is ook wel in lijn met het feit dat meer mensen over een eigen device beschikken. We hebben het gevoel met dit aantal werkplekken in de vraag te kunnen voorzien.
De ontstane open ruimte is gevuld met de displaytafels en er zal hoogstwaarschijnlijk ook nog een zitje geplaatst worden om in de verblijfsfunctie te kunnen voorzien.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: doorlopend

Leidse collectie in de Burchtzaal

De Leidse collectie heeft een mooie nieuwe plek gekregen in de Burchtzaal van bibliotheek Nieuwstraat.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: afgerond

Certificering Taalhuis

Vanwege de beperkende coronamaatregelen is de audit voor de certificering van het Taalhuis verplaatst van 29 maart naar 17 mei 2021.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Certificering BplusC

Tijdens de laatste coronapersconferentie is duidelijk geworden dat de coronamaatregelen zijn verlengd. Daarom hebben we - in overleg met de CBCT-auditors - moeten besluiten de audit voor de certificering van de B en de C van BplusC uit te stellen. De audit stond gepland voor 7 en 8 april a.s., maar is nu verplaatst naar 13 en 15 december 2021.

Wie: mt/Cindy IJdo | Status: uitgesteld

Verruiming openingstijden Merenwijk - Stevenshof

Per 1 mei aanstaande zullen de openingstijden van bibliotheek Stevenshof en Merenwijk worden aangepast. Door efficiënte inzet van uren en het toevoegen van nog bestaande backoffice-uren, komen nu alle uren ten goede aan de klant. Beide locaties zijn nu drie ochtenden per week geopend voor onze klanten en bezoekers.
Voor de Stevenshof is dit een ochtend minder, maar het is een minder druk bezochte locatie en er staan doorlopende openingstijden tegenover. Voor Merenwijk, een druk bezochte locatie, zijn de extra openingsuren een geweldige impuls om de bezoekers daar nog beter van dienst te kunnen zijn.

De openingsuren (exclusief zelfservice) worden dan als volgt:

Stevenshof
Maandag    13:30-17:00 uur Avond zelfservice 17:00-19:00
Dinsdag     13:30-17:00 uur
Woensdag  10:30-17:00 uur
Donderdag 10:30-17:00 uur Avond zelfservice 17:00-19:00
Vrijdag       10:30-17:00 uur
Zaterdag   10:30-12:30 uur

Merenwijk
Maandag    13:30-17:00 uur
Dinsdag     10:30-17:00 uur Avond zelfservice 17:00-19:00
Woensdag  10:30-17:00 uur Avond zelfservice 17:00-19:00
Donderdag 10:30-17:00 uur Avond zelfservice 17:00-19:00
Vrijdag      13:30-17:00 uur
Zaterdag   10:30-12:30 uur

Wie: Lara Bleijerveld | Status: doorlopend m.i.v. 01.05.2021

Medewerkeronderzoek - Aan de slag met de resultaten

Op 15 december heeft Sachar in het mt een kort voorproefje gegeven van de Zeven bronnen van arbeidsvreugde en de workshop ‘Werken met plezier en goed presteren’. Het mt was meteen enthousiast en heeft Sachar gevraagd om met alle teams en hun leidinggevende door middel van deze workshop aan de slag te gaan met de uitkomsten van het medewerkeronderzoek. In de nieuwsbrief van januari informeerden we jullie hier al over.

De workshop is erop gericht om de bevindingen uit het medewerkeronderzoek om te zetten in gerichte, zinvolle acties. Ondertussen is de workshop aangepast naar een digitale versie die bestaat uit twee sessies van elk twee uur. In de eerste sessie wordt ingegaan op de individuele beleving en in de tweede sessie op acties op teamniveau. Per keer kunnen er ongeveer tien collega’s deelnemen.

Om het voor iedereen haalbaar te maken om aan te sluiten, wordt geprobeerd de sessies zoveel mogelijk tijdens reguliere teamoverleggen te laten plaatsvinden. Als dat niet voldoende opties biedt, wordt er een intekenlijst per afdeling rondgestuurd. Uiteraard ontvang je nadere informatie als de workshop voor jouw afdeling is ingepland!

Wie: mt/Sachar Wirl | Status: lopend

Arbobeleid BplusC - Vaststellen plan van aanpak

In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie over de intentieverklaring Arbobeleid. De RI&E is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid en is een instrument om arbeidsrisico's in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken om deze risico's zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Het is een doorlopend proces, waar continu aandacht voor is. Ook BplusC beschikt over een RI&E. De RI&E bestaat uit een algemeen deel, waarin vooral organisatiebrede onderwerpen aan bod komen en een apart deel per locatie. Beide delen zijn door Sachar Wirl (preventiemedewerker) geüpdatet en het plan van aanpak wordt binnenkort door de arbodienst beoordeeld.

Wie: Cindy IJdo/Sachar Wirl | Status: lopend

Projectteam 1,5 meter

Een verzoek vanuit het anderhalvemeterprojectteam:

We snappen dat iedereen staat te trappelen om iets te organiseren voor leerlingen, klanten, scholen etc.
Ben je een activiteit/bijeenkomst aan het organiseren, leg deze dan s.v.p. voor aan het anderhalvemeterteam zodat in dit overleg getoetst kan worden of we hiermee geen coronaregels overtreden. De coronarichtlijnen en mogelijkheden veranderen namelijk met regelmaat en soms is ook overleg met de Veiligheidsregio noodzakelijk, om te toetsen of een activiteit wel of niet doorgang kan vinden.

Elke maandag komt het anderhalvemeterteam bij elkaar om kwesties binnen BplusC m.b.t. de coronarichtlijnen met elkaar te bespreken en indien mogelijk direct af te handelen of om een advies hierover aan het mt te doen. We ontvangen jullie vragen graag!

Namens het anderhalvemeterteam (Aloys Goossen, Maria Peters, Sachar Wirl, Pepijn Uitterhoeve, Saskia ten Houten, Vivian Wesselingh, Lily Visser, Lisette Schouten, Helene van ’t Hoen), Lara Bleijerveld

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in april 2021 op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen.

Wie: Linda Capel | Status: doorlopend

Oproep aan iedereen - Help mee om BplusC te promoten!

In jullie werk komen jullie allemaal in aanraking met klanten, of het nu een leerling is van je les, een deelnemer aan een activiteit, een kind dat je geholpen hebt aan het juiste boek, je contactpersoon binnen onderwijs of cultuur of een Taalhuisdeelnemer.
Allemaal maken we het verschil door het aanbieden van de juiste dienstverlening, of het nou iets kleins of groots is.

We willen jullie vragen om deze momenten vast te leggen in testimonials. Een testimonial wordt ook wel een review, aanbeveling of getuigschrift genoemd. Waar het op neerkomt, is dat een klant een positieve ervaring deelt over jou, je bedrijf, je product of dienst.

Deze testimonials kunnen wij gebruiken richting onze stakeholders en de gemeente. Niets is waardevoller dan een tevreden klant die zelf, in zo’n testimonial, aangeeft waarom de dienstverlening van BplusC zo waardevol is.

Dit kan in een filmpje, in een foto met tekst, of door het vastleggen van een uitspraak van een klant. Stem uiteraard vooraf af met de klant, mocht je dit willen vastleggen, en leg ook uit waarom.

Meer info over wat een testimonial precies is, vind je hier: https://nannekevandrunen.nl/testimonial/

We zien je bijdrage graag tegemoet!

Wie: Linda Capel/Lara Bleijerveld | Status: lopend

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws.
Deze maand o.a. aandacht voor:

Wie: Cindy IJdo | Status: doorlopend