Ondernemingsraad

Taakbeleid Lessen & Cursussen | CursAd/Rapla | Openingstijden Rapenburg | Oude Vest

Nieuws uit twee or-vergaderingen! De notulen kun je terugvinden op AFAS, maar hierbij alvast een kort verslagje.

De nieuwe or heeft 4 april voor het eerst overleg gevoerd met de raad van bestuur. Hierbij was ook Jan van den Berg, hoofd Lessen & Cursussen aanwezig om zijn notitie ‘Taakbeleid BplusC Lessen & Cursussen’ over een andere invulling van de niet-lesgebonden tijd, toe te lichten. De or staat positief tegenover de intentie van deze notitie, maar heeft vragen gesteld over de uitvoering. Tevens bestaat er een meningsverschil tussen de rvb en de or over de vraag of dit nieuwe taakbeleid wettelijk gezien instemmingsplichtig is (omdat het over de werktijden van werknemers gaat). Dat wil zeggen dat het niet zonder meer uitgevoerd mag worden, maar dat instemming van de or vereist is. Door middel van een brief naar de rvb heeft de or dit aan de kaak gesteld.

Er is in de overlegvergadering ook gesproken over de perikelen rond het nieuwe cursusadministratiesysteem CursAd en de planningsmodule Rapla. In de weken daarop heeft de or meer informatie bij collega’s ingewonnen en een voorstel geschreven met aanbevelingen voor de raad van bestuur om dergelijke moeizame trajecten in de toekomst te voorkomen.

Een ander onderwerp zijn de nieuwe openingstijden van het Rapenburg. Die zijn ingekort, met als gevolg dat sommige docenten nu een deel van hun muzieklessen in Het Leidse Volkshuis geven. De hieruit voortvloeiende knelpunten heeft de or gebundeld in de vorm van een notitie, die als leidraad kan fungeren bij verdere besprekingen over dit punt.

Verder heeft de or vernomen dat niet alle lessen die gegeven werden op de Oude Vest verplaatst kunnen worden naar Het Leidse Volkshuis. Om alle lessen te kunnen huisvesten in het Volkshuis zou een forse investering moeten plaatsvinden. Hiervoor is het geld niet aanwezig. Zodoende is besloten een aantal lessen te verplaatsen naar Voorschoten. Deze beslissing is niet zonder spijt van betrokkenen genomen en ook de or had dit graag anders gezien. Het enige lichtpunt is dat voorzieningen uit de Oude Vest naar Voorschoten kunnen, waardoor het voorzieningenniveau daar verbetert.

De volgende or-vergadering is op donderdag 13 juni en op donderdag 27 juni is er een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Ben je benieuwd naar ons Rapla-voorstel of andere stukken? Wil je reageren, heb je vragen of mis je een onderwerp op de agenda? Schiet een van de or-leden aan of stuur ons een mailtje!

Bas van Emmerik en Wim de Ru