HR-nieuws

Pensioenfondsen en multifunctionele organisaties

Vanuit de VOB ontvingen we het volgende bericht t.a.v. de pensioenproblematiek:

In 2021 zijn diverse multifunctionele organisaties benaderd voor een verplichtstellingsonderzoek vanuit PFZW en POB. Tijdens het verplichtstellingsonderzoek is gekeken naar de onderverdeling tussen kunsteducatie en bibliotheekwerk. De werkzaamheden die bepalend zijn voor welk pensioenfonds van toepassing is, staan beschreven in de tekst van de respectievelijke verplichtstellingen POB en PFZW.
Op basis van deze teksten betekent het dat werkgevers die minder dan 50% kunstzinnige vorming bedrijven (bepaald naar omvang van de loonsom) niet onder PFZW vallen, maar onder de POB. Dit geldt andersom ook, een organisatie met meer dan 50% kunstzinnige vorming valt onder PFZW en niet onder de POB. De pensioenfondsen onderzoeken dit afzonderlijk bij elke werkgever.

Voor genoemde organisaties, 7 in getal, zou de overstap naar een ander pensioenfonds in werking treden per 1 juli 2021. In eerste instantie is organisaties uitstel verleend tot 1 januari 2022. Na gesprekken van Cultuurconnectie en VOB met pensioenfondsen is uitstel van nogmaals een half jaar verleend: handhaving en overgang gaan in per 1 juli 2022.

We zijn blij met het verleende uitstel. Daarnaast blijven wij in gesprek met zowel sociale partners als pensioenfondsen om te kijken of en op welke wijze de verplichtstelling voor de diverse pensioenfondsen beter kan aansluiten op de dagelijkse praktijk van organisaties.

Smoelenboek

Als gevolg van de coronamaatregelen zien we elkaar niet meer zo vaak als we misschien wel zouden willen. Ben je benieuwd naar een nieuwe collega? Of weet je even niet meer hoe die ene collega eruitziet? Hoe handig zou het zijn als je die dan even op kunt zoeken? In Afas is er de mogelijkheid om je foto te uploaden. Dit doe je via ‘Mijn gegevens’ en dan ‘Personalia en/of contactgegevens wijzigen’. In het scherm dat dan verschijnt kun je links in beeld ‘Afbeelding kiezen’ klikken om je foto toe te voegen. De foto’s van je collega’s vind je terug door onder ‘Intern’ het menu open te laten klappen en hierin ‘Wie is wie’ te kiezen. Vervolgens zoek je de collega op en klik je eenmaal op de regel.

CAO Kunsteducatie

Definitief akkoord nieuwe CAO Kunsteducatie
De leden van Cultuurconnectie hebben nagenoeg unaniem ingestemd met het akkoord tot een nieuwe CAO Kunsteducatie met de looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. De achterban van de vakbonden AVV en Kunstenbond is eveneens akkoord gegaan, waarmee het akkoord definitief is.

Afspraken akkoord
In het kort bevat het akkoord de volgende afspraken:

 • de cao heeft een looptijd van een jaar en twee maanden, te weten van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022;
 • er is een loonsverhoging overeengekomen van 1% per 1 januari 2022 en 1,5 % per 1 juli 2022;
 • het niet gebruikte individuele scholingsbudget uit artikel 6:5 van de cao wordt voortaan na vier jaar beschikbaar gesteld voor collectieve scholing binnen de organisatie;
 • het nieuwe Functiewaarderingssysteem zal tijdens de looptijd ingaan, er worden nog nadere afspraken gemaakt over de invoering en procedures; sociale partners werken het thema werkdruk en roostering van werknemers verder uit. Er is afgesproken werknemers te faciliteren bij het vaststellen van werkzaamheden en benodigde uren voor uitwerken van de protocolbepaling;
 • sociale partners zetten zich gezamenlijk in voor het recht op een ‘groene baan’. Dit betekent het verduurzamen van de sector, een groene organisatie en een groen pensioen;
 • sociale partners gaan in gesprek over werken in het weekend en de huidige onregelmatigheidstoeslag, met als doel in de opvolgende cao nieuwe afspraken te maken over belonen van flexibiliteit flexibel werken en het aanpassen van de onregelmatige uren uit de cao;
 • leden van Cultuurconnectie die de CAO Kunsteducatie toepassen doen op basis van de cao jaarlijks een afdracht aan het OAK. De premie bedraagt ook voor 2022 0,65% van het totale loon (art. 12:2 cao).

Je kunt de volledige tekst van het akkoord hier nalezen.

Cao Openbare Bibliotheken

Op 21 december hebben de onderhandelingsdelegaties van de VOB en de vakbonden FNV en CNV mondeling een principeakkoord bereikt over de cao OB. Op 22 december heeft het bestuur van de VOB het principeakkoord besproken en op 13 januari met een positief advies ter instemming voorgelegd aan de leden. Ook de leden hebben ingestemd.

De looptijd van deze cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.
In het principeakkoord over de cao OB en de cao SBW zijn onder meer afspraken opgenomen over:

 • werkingssfeer;
 • een loonstijging van 2% per 1 juli 2022;
 • een eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato), uit te betalen in maart 2022 aan werknemers die op 1 maart 2022 in dienst zijn bij werkgever;
 • het vervallen van jeugdschalen per 1 juli 2020;
 • scholieren en studenten met een bijbaan (die per 1 januari 2022 onder de werkingssfeer van de cao OB vallen, maar voor wie het wettelijk minimum (jeugd)loon geldt; op hen zijn de cao-bepalingen over salaris en loonontwikkeling, de Salarisregeling OB en het functiewaarderingssysteem OB | KE niet van toepassing);
 • verlaging van de onregelmatigheidstoeslag naar 25% per 1 januari 2022 met een compensatieregeling (van 70%, 60%, 50%, 35% naar 25% in de periode 2022 t/m 2024);
 • invoering van een jaarurensystematiek per 1 januari 2022;
 • implementatie van het functiewaarderingssysteem OB | KE per 1 januari 2022;
 • mantelzorg;
 • Aanvulling IVA-uitkering;
 • In 2022 te bespreken thema’s (vastgelegd in een protocol).

De volledige tekst van het principeakkoord is hier na te lezen.

Cao Sociaal Werk

Op 9 december 2021 hebben de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Sociaal Werk.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Er is een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021 afgesproken en er komt een salarisverhoging van 2,0% per 1 januari 2023. Over de extra gelden vanuit het Rijk richting de gemeenten voor loonsverhoging in de sector zorg en welzijn in 2022 wordt nog overlegd om tot afspraken te komen.

Aanvullende afspraken over onder meer verlofsparen en thuiswerken

Naast de salaris verhogen wordt er nog gewerkt aan afspraken over de volgende onderwerpen:

 • verlofsparen tot maximaal 100 weken;
 • kaders voor een thuiswerkregeling die per organisatie opgesteld kunnen worden;
 • een opbouwperiode van het loopbaanbudget tot 60 maanden;
 • maatwerkoplossingen, zoals korter werken, ander werk en eerder stoppen voor oudere werknemers, als zij met hun huidige werk de AOW-gerechtigde leeftijd niet kunnen halen, op basis van de dialoog tussen werkgever en werknemer.

In dienst

 • Ilse Kalisvaart (Cultuurcoach A)
 • Valeria Nagy (Projectmedewerker I&O)
 • Hester Westra (docent Muziek, koordirigent)

Uit dienst

 • Saskia ten Houten
 • Tessa Coolen