HR-nieuws

Pensioenfondsen en multifunctionele organisaties

Vanuit de VOB ontvingen we het volgende bericht t.a.v. de pensioenproblematiek:

In 2021 zijn diverse multifunctionele organisaties benaderd voor een verplichtstellingsonderzoek vanuit PFZW en POB. Tijdens het verplichtstellingsonderzoek is gekeken naar de onderverdeling tussen kunsteducatie en bibliotheekwerk. De werkzaamheden die bepalend zijn voor welk pensioenfonds van toepassing is, staan beschreven in de tekst van de respectievelijke verplichtstellingen POB en PFZW.
Op basis van deze teksten betekent het dat werkgevers die minder dan 50% kunstzinnige vorming bedrijven (bepaald naar omvang van de loonsom) niet onder PFZW vallen, maar onder de POB. Dit geldt andersom ook, een organisatie met meer dan 50% kunstzinnige vorming valt onder PFZW en niet onder de POB. De pensioenfondsen onderzoeken dit afzonderlijk bij elke werkgever.

Voor genoemde organisaties, 7 in getal, zou de overstap naar een ander pensioenfonds in werking treden per 1 juli 2021. In eerste instantie is organisaties uitstel verleend tot 1 januari 2022. Na gesprekken van Cultuurconnectie en VOB met pensioenfondsen is uitstel van nogmaals een half jaar verleend: handhaving en overgang gaan in per 1 juli 2022.

We zijn blij met het verleende uitstel. Daarnaast blijven wij in gesprek met zowel sociale partners als pensioenfondsen om te kijken of en op welke wijze de verplichtstelling voor de diverse pensioenfondsen beter kan aansluiten op de dagelijkse praktijk van organisaties.

Smoelenboek

Als gevolg van de coronamaatregelen zien we elkaar niet meer zo vaak als we misschien wel zouden willen. Ben je benieuwd naar een nieuwe collega? Of weet je even niet meer hoe die ene collega er uit ziet? Hoe handig zou het zijn, als je die dan even op kunt zoeken! In Afas is er de mogelijkheid om je foto te uploaden. Dit doe je via ‘Mijn gegevens’, dan ‘Personalia en/of contactgegevens wijzigen’. In het scherm dat dan verschijnt kun je links in beeld ‘Afbeelding kiezen’ klikken om je foto toe te voegen. De foto’s van je collega’s vind je terug door onder ‘Intern’ het menu open te laten klappen en hierin ‘Wie is wie’ te kiezen. Vervolgens zoek je de collega op en klik je eenmaal op de regel.

Cao Kunsteducatie

Definitief akkoord nieuwe CAO Kunsteducatie
De leden van Cultuurconnectie hebben nagenoeg unaniem ingestemd met het akkoord tot een nieuwe CAO Kunsteducatie met de looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. De achterban van de vakbonden AVV en Kunstenbond is eveneens akkoord gegaan, waarmee het akkoord definitief is.

Afspraken akkoord
In het kort bevat het akkoord de volgende afspraken:

  • De cao heeft een looptijd van een jaar en twee maanden, te weten van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022;
  • Er is een loonsverhoging overeengekomen van 1% per 1 januari 2022 en 1,5 % per 1 juli 2022;
  • Het niet gebruikte individuele scholingsbudget uit artikel 6:5 van de cao wordt voortaan na vier jaar beschikbaar gesteld voor collectieve scholing binnen de organisatie;
  • Het nieuwe Functiewaarderingssysteem zal tijdens de looptijd ingaan, er worden nog nadere afspraken gemaakt over de invoering en procedures; sociale partners werken het thema werkdruk en roostering van werknemers verder uit. Er is afgesproken werknemers te faciliteren bij het vaststellen van werkzaamheden en benodigde uren voor uitwerken van de protocolbepaling;
  • Sociale partners zetten zich gezamenlijk in voor het recht op een ‘groene baan’. Dit betekent het verduurzamen van de sector, een groene organisatie en een groen pensioen;
  • Sociale partners gaan in gesprek over werken in het weekend en de huidige onregelmatigheidstoeslag, met als doel in de opvolgende cao nieuwe afspraken te maken over belonen van flexibiliteit flexibel werken en het aanpassen van de onregelmatige uren uit de cao;
  • Leden van Cultuurconnectie die de CAO Kunsteducatie toepassen doen op basis van de cao jaarlijks een afdracht aan het OAK. De premie bedraagt ook voor 2022 0,65% van het totale loon (art. 12:2 cao).

U kunt de volledige tekst van het akkoord hier nalezen.

Cao Openbare Bibliotheken

Principeakkoord cao OB

Op 21 december hebben de onderhandelingsdelegaties van de VOB en de vakbonden FNV en CNV mondeling een principeakkoord bereikt over de cao OB. Op 22 december heeft het bestuur van de VOB het principeakkoord besproken en besloten om het principeakkoord met een positief advies ter instemming voor te leggen aan de leden. De looptijd van de cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. De leden van de VOB zijn op 23 december geïnformeerd via een ledenbijeenkomst en hebben daarna het principeakkoord over de cao OB ontvangen.
Op 13 januari 2022 is het akkoord ter stemming voorgelegd aan de cao-ledenvergadering. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de uitkomst hiervan nog niet bekend.