BplusC in actie

Nieuws uit het MT!

Geen UVOK 2022

De UVOK 2019-2021 is met ingang van 1 januari 2022 afgelopen. Tot nu toe hebben gemeente Leiden en BplusC geen nieuwe UVOK afgesloten voor 2022. 2022 is een overgangsjaar, waarvoor alleen een subsidiebeschikking zal worden afgegeven. Zoals de zaken er nu voorstaan zal de structurele subsidiebeschikking €275.000 lager uitvallen dan in 2019-2021. Bovendien vervalt de incidentele subsidie van €100.000 die we over de periode 2019-2021 waren overeengekomen. BplusC heeft bezwaar gemaakt tegen de structurele subsidiekorting. Hierop is nog geen officiële reactie binnengekomen. De afspraak is dat BplusC in het eerste halfjaar van 2022 een toekomstvisie neerlegt, waarin opties worden voorgelegd, hoe we binnen de gestelde financiële kaders aan de opdracht kunnen voldoen. De hoofdlijnen van deze toekomstvisie zijn - vertrouwelijk - met de OR besproken. De definitieve keuzes voor de koers voor de komende jaren zullen door de nieuwe bestuurder en de nieuwe wethouder worden gemaakt.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Samenstelling en representatieve waarde Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is bedoeld om de medewerkers te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke onderwerpen in de organisatie. Daarom is het belangrijk dat de OR een representatieve afspiegeling vormt van de afdelingen en functies binnen de organisatie. Op die manier wordt gewaarborgd dat  iedereen zich vertegenwoordigd voelt, er aandacht is voor onderwerpen die op de verschillende afdelingen spelen en er breed draagvlak ontstaat is voor de besluitvorming waar de OR bij is betrokken. Bij reglement van de OR bij BplusC is daarom vastgelegd dat de OR bij voorkeur bestaat uit 2 leden uit afdeling KS, 2 leden uit afdeling L&C, 1 lid uit afdeling I&O, 1 lid uit afdeling V&F en 1 lid uit de afdelingen E&C/Staf. De afgelopen tijd is het lastig gebleken kandidaten voor de OR te vinden om ontstane vacatures in te vullen, met als gevolg dat er geen sprake is van de beoogde representatieve afspiegeling. De afdelingen I&O, L&C (Dans enTheater; Kunst en Beeld en Talen), E&C en Staf zijn niet vertegenwoordigd, de afdeling KS is ondervertegenwoordigd, de afdeling L&C - Muziek is aanmerkelijk oververtegenwoordigd. Ik zou graag zien dat alle afdelingen in de OR zijn vertegenwoordigd en doe daarom deze oproep aan allen die werkzaam zijn op een (sub)afdeling die nu niet vertegenwoordigd is in de OR om te overwegen zich kandidaat te stellen. Het is een mooie gelegenheid om invloed te kunnen uitoefenen op de koers van BplusC en mee te praten over belangrijke beslissingen. Een OR-lid wordt 100 uur per jaar vrijgesteld van zijn/haar eigen werkzaamheden om zich in te zetten voor OR-activiteiten. Er is op alle afdelingen budget opgenomen in de begroting om deze uren te kunnen vervangen. Dit gebeurt altijd in overleg met het afdelingshoofd. Heb je nog twijfels of vragen? Stap eens binnen bij een van de huidige OR-leden of praat erover met je leidinggevende. Je bent van harte welkom en wie weet tref ik je bij de eerstvolgende overlegvergadering!

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Juridische procedure Ondernemerskamer

Op 4 januari jl. heeft de OR mij laten weten een juridische procedure bij de Ondernemerskamer te zijn gestart. Ik betreur het zeer dat de OR mij met deze actie heeft verrast. Tevoren ben ik over mogelijke onvrede, die een gerechtelijke procedure zou kunnen rechtvaardigen, niet geïnformeerd door de OR. En ook niet door jullie, de achterban die door de OR wordt vertegenwoordigd. De OR is van mening dat er op de muziekafdeling nieuw beleid wordt uitgevoerd, waarover ik als bestuurder de OR advies had moeten vragen. De bestuurder is van mening dat het gaat om de  uitvoering van bestaand beleid, dat - met instemming van de OR - is ingezet bij de Transitie in 2016. We zijn hierover met elkaar in gesprek.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Planning lesseizoen 2022-2023

Ook al is het nog januari, we zijn al volop bezig met de start van het nieuwe cursusseizoen. De klantadministratie (ook wel cursusadministratie) heeft hiervoor een eerste opzet, met deadlines, gemaakt van de planning van het nieuwe lesseizoen. De klantadministratie is afhankelijk van het halen van de deadlines, zodat zij het inschrijven van en adviseren aan nieuwe klanten straks goed aankunnen. Coördinatoren van Lessen & Cursussen gaan nu met hun teams aan de slag voor een goed aanbod, de website moet te zijner tijd voorzien worden van aantrekkelijke teksten, Marketing en Communicatie zal weer een mooie folder of brochure maken en uiteindelijk moet Facilitair met het bezettingsrooster en eventuele inrichtingszaken aan de slag zodat het nieuwe seizoen soepel van start kan. Omdat er zoveel collega’s bij betrokken zijn, willen we jullie graag vanaf de start meenemen in de planning. Deze is uiteraard nog aan te passen, dus kijk hoe deze planning is en geef eventuele aanvullingen/wijzigingen door aan je coördinator of leidinggevende. Dan hebben we straks een werkbare planning en kunnen we op elkaar rekenen voor een goede start van het nieuwe seizoen.

Wie: Linda Capel | Status: Lopend

Herinrichting bibliotheek Het Gebouw

Begin januari is er hard gewerkt om Het Gebouw nog aantrekkelijker te maken voor leden en bezoekers.

Wat is er aangepakt?
Er is nu bij de entree een prettige leesruimte gerealiseerd waarnaast ook de tijdschriften voor volwassenen staan. Dit was de plek waar vroeger het transport stond, waardoor bezoekers zowel bij het betreden van de bibliotheek, als het weggaan, langs deze rommelige ruimte moesten. Dat is nu verleden tijd en dat deze nieuwe plek gewaardeerd werd bleek wel, er ging meteen een klant zitten werken op haar laptop.

Het Taalhuis heeft een mooie ruime plek gekregen hij het raam achterin. Veel meer zichtbaar en uitnodigend. We hopen dat de gebruikers van het Taalhuis hier met (nog meer) plezier aan de slag gaan.

Op de plek van het Taalhuis staat nu collectie voor de jongste jeugd; Boekstart en AP. Ook hier is een fijne plek gecreëerd voor ouder en kind om te verblijven, met een bank voor de ouders en een lage tafel en stoelen voor de kinderen. En zo ook minder weggestopt en beter aangesloten op de collectie prentenboeken. Er is een aparte IDO ruimte gecreëerd op de plek waar Boekstart stond. Hier kunnen klanten rustiger in gesprek gaan met onze collega’s en/of vrijwilligers over overheid gerelateerde zaken. Deze plek is ook dicht bij de balie zodat je ook makkelijk iets op de computer kunt opzoeken.

Ook is er is een verzoek gedaan aan ICT om de multifunctional (de printer/kopieermachine) te verplaatsen naar de vlakke vloer zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Nu moet je nog een trap op om te betalen via de betaalautomaat of als je wilt printen, en daardoor was deze faciliteit niet voor iedereen goed toegankelijk. Dat wordt hiermee ook opgelost.  

Door de herinrichting is de locatie ruimtelijker gemaakt en lichter. Er is nu ook beter te benutten ruimte voor zitten en werkplekken. Je merkte ook direct dat bezoekers er gebruik van gingen maken, heel fijn! 

Collega’s die hierbij geholpen hebben: heel hartelijk dank voor jullie hulp!

Bekijk hier alle foto's van Het Gebouw.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Certificeringsaudit CBCT

Op 13 en 15 december jl. heeft de certificeringsaudit van de B en de C van BplusC plaatsgevonden. De twee auditoren zijn in gesprek gegaan met een groot aantal collega's, samenwerkingspartners, leerlingen, wethouders, Raad van Toezicht en OR. Vanwege de coronamaatregelen hebben de gesprekken grotendeels online plaatsgevonden. Op basis van de eerder ingevulde zelfevaluatie, aangevuld met alle input uit deze gesprekken, zullen de auditoren in de loop van januari een eindrapport opleveren en wordt duidelijk of BplusC opnieuw voor vier jaar gecertificeerd zal worden. Tijdens het eindgesprek werd duidelijk dat het eindrapport verbeterpunten zal bevatten, maar bovenal waren de auditoren zeer positief getroffen door de betrokkenheid en passie waarmee BplusC'ers hun werk doen en over hun werk en vooral het belang hiervan vertellen. Onze samenwerkingspartners waarderen de samenwerking en benadrukten het belang van BplusC voor de stad en het grote maatschappelijke effect dat we met elkaar teweegbrengen. De gesprekken hebben BplusC voor de auditoren tot leven gebracht en kleur gegeven aan de vele stukken en documenten die ze ter voorbereiding hebben ontvangen. We zien het eindrapport met vertrouwen tegemoet!

Wie: Willem van Moort | Status: 13 en 15-12-2021

Invulling vacature hoofd Lessen en Cursussen

De nieuwe procedure door werving- en selectiebureau K+V heeft een aantal geschikte kandidaten opgeleverd. De sollicitatiegesprekken staan in de eerste helft van februari gepland, waarna we hopelijk snel een nieuwe collega aan jullie kunnen voorstellen.

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Sport en cultuurfonds voor volwassenen

Op initiatief van PvdA gaat in 2022 een volwassenenfonds sport en cultuur van start. Met dit fonds kunnen mensen met een smalle beurs een vergoeding krijgen voor de contributie van de sportvereniging of voor de deelname aan een culturele cursus. In Leiden hebben we al het jeugdfonds sport en cultuur waardoor kinderen gratis kunnen sporten of naar culturele activiteiten kunnen gaan. In aanvulling daarop komt er nu dus een volwassenenfonds sport en cultuur. Door sport en cultuur voor iedereen betaalbaar te maken, zorgen we voor een betere (mentale) gezondheid van alle Leidenaren. En dat is goed voor iedereen!

Wie: Hélène Neerhoff | Status: v.a. 1-1-2022

Projectteam 1,5 meter - vragen over coronanieuwsbrief of -maatregelen

We houden jullie, maar ook onze bibliotheekleden en leerlingen, op de hoogte over (wijzigingen in de) coronamaatregelen door middel van de coronanieuwsbrieven. We doen ons best zo duidelijk mogelijk uit de leggen wat de coronamaatregelen voor BplusC betekenen, maar het komt regelmatig voor dat er toch nog vragen zijn over het hoe of waarom. Deze vragen komen op verschillende plekken in de organisatie binnen. Om overzicht te houden en ervoor te zorgen dat alle mailers of bellers hetzelfde antwoord krijgen verzamelen we alle reacties op een centrale plek, namelijk bij het 1,5 meter team. Zij zorgen voor de beantwoording en verdere afhandeling. Bij deze daarom het verzoek aan jullie allen om vragen of reacties op de coronanieuwsbrief of coronamaatregelen door te spelen naar de collega's van het 1,5 meter team via 1.5meter@bplusc.nl

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Cultuurcoach Leiderdorp en het van RIJN Festival organiseren een meerdaagse kunst-installatie

Van 13 december 2021 tot en met 2 januari 2022 organiseren de Cultuurcoach Leiderdorp en het van RIJN Festival een gezamenlijke meerdaagse kunst-installatie: aangelichte, kleurrijke kussens drijven in het water achter de Sterrentuin, aan de Laan van Berendrecht. Met deze installatie bekennen zij op symbolische wijze kleur aan kunst en cultuur in Leiderdorp. Een toepasselijk initiatief in deze tijd van het jaar! Heb je zelf initiatieven vanuit BplusC waar de cultuurcoach Leiderdorp bij betrokken kan worden, neem dan contact op met Anne-Pauline (zie persbericht).

Wie: Hélène Neerhoff | Status: v.a. 13-12-2021 t/m 2-1-2022

BplusC - partner van Het LEF

We zijn met onze organisatie partner van Het LEF (Leiden Education Fieldlab). Het LEF is van én voor het Leidse Onderwijs, waardoor ze sterk verbonden zijn met het Leidse onderwijs en met onze onderwijspraktijk. Het LEF is een bevlogen community van onderwijsprofessionals die zich met elkaar inzetten om het onderwijs te verdiepen, te verbeteren, te veranderen en met elkaar kennis te delen. Heb je bijvoorbeeld een relevante (kennis)vraag of een idee? Dan heeft het LEF goed zicht op aansluitende (kennis)vragen of ideeën van leraren, schoolleiders en bestuurders in de regio en/of kan hieraan kenbaarheid geven zodat je via het LEF verbinding kunt opzoeken met collega’s uit alle sectoren. Vaak kunnen mensen binnen verschillende disciplines elkaar, met behulp van thematisering, op actieve wijze versterken.

Het LEF inspireert, voedt en verbindt. Dit doet Het LEF o.a. middels VONK-activiteiten die vuurtjes aanwakkeren, samen leren sessies en samenwerk momenten waarin we verbinden, elkaar versterken en samen tot de kern komen of nieuwe ideeën vormgeven. Het LEF is onderdeel van diverse netwerken, zoals: Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, de Leidse Aanpak en de Leids Educatieve Agenda. Kortom: hoe groot of klein jouw vraag of idee ook is, samen sta je sterker in het werken aan kennisdeling, ontwikkeling en innovatie binnen het onderwijs en het LEF helpt daar graag bij.

De animatie geeft een mooi inkijkje in wie Het LEF zijn en wat zij doen binnen het Leidse onderwijsveld.

Hélène Neerhoff vertegenwoordigt BplusC als verkenner binnen het LEF en Anja Schakel is bijvoorbeeld op dit moment in gesprek over Minecraft in het Onderwijs en Vera Klunnen zal een sessie over het gebruik van SLO-aanbodsdoelen voor het verbinden van binnenschools en buitenschools aanbod.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Lopend

Regionaal collectiebeleid

Afgelopen jaar is er door Probiblio in samenwerking met de collectiespecialisten van lokale bibliotheken een collectiebeleidsplan gemaakt. BplusC heeft hier aan meegewerkt. Dit plan is onlangs goedgekeurd door de directeuren van de bibliotheken in Zuid-Holland.

We gaan dit jaar in drie groepen beginnen met de uitwerking ervan:

• Borgen van collectiekennis in de bibliotheken.
Er is geen opleiding meer voor bibliothecarissen, en de komende jaren gaan veel specialisten met pensioen. Wat is er bv. aan scholing nodig?
Trekkers: bibliotheek Rotterdam en Katwijk

• Verbinden van digitale en fysieke collecties
Hoe kunnen we de beide collecties beter op elkaar laten aansluiten, en hoe kunnen we de digitale collecties beter zichtbaar maken in de bibliotheken?
Trekkers: bibliotheek Rotterdam en Voorschoten/Wassenaar

• Diversiteit en inclusie in de collectie
Onder diversiteit wordt verstaan dat er ruimte is voor diverse perspectieven op het gebied van culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, religie, lichamelijke beperkingen en seksuele voorkeur. Een inclusieve bibliotheekcollectie draagt bij aan het zich welkom voelen van iedereen in de bibliotheek, en dient dus ook alle bovengenoemde perspectieven te vertegenwoordigen.
Trekker: BplusC (Marijke Timmerhuis)

Ook vanuit BplusC hadden we Diversiteit en Inclusie al als een speerpunt in de collectie gekozen, dus dat komt goed uit. Loes Schwenke en Marijke Timmerhuis houden hier bij de aanschaf al een tijd rekening mee. Ze gaan samen ook een workshop Inclusiviteit via Probiblio volgen.

Hebben jullie op dit punt suggesties? Dan horen zij dat graag ! Je kunt ideeën en suggesties sturen naar m.timmerhuis@bplusc.nl

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in februari op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen. Bekijk hier de kalender. 

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws.
Deze maand o.a. aandacht voor:

  • Artikel huisvesting BplusC centrum

  • Artikel Sleutelstad: Buurthuis SH zwaar beschadigd door vuurwerkbom
  • Artikel NRC: De bieb is een van de laatste toevluchtsoorden tijdens de lockdown
  • Een mooi filmpje waarin (de leerlingen) van Liesbeth Boertien en Susanne Gersch te horen en te zien zijn. Zij hebben dit optreden nog net voor de lockdown kunnen doen, geweldig goed gedaan!

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend