BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over de uitrol van het Informatiepunt Digitale Overheid, de intentieverklaring Arbo, het vervolg van het Medewerkeronderzoek, de nieuwe naam voor de afdeling P&P en een oproep aan iedereen om mee te helpen BplusC te promoten!

Personeelsbijeenkomsten januari 2021

De personeelsbijeenkomst heeft via een livestream plaatsgevonden op donderdag 14 januari van 13.00-14.00 uur. Tijdens de bijeenkomst hebben we teruggekeken op 2020, met name de impact van corona op onze activiteiten en financiën. Daarnaast is ingegaan op jullie vragen over de toekomst van BplusC (huisvesting en aanbesteding Cultuur). Meer dan tachtig collega's hebben de livestream gevolgd. Van tevoren hebben jullie een groot aantal vragen ingestuurd, die tijdens de bijeenkomst door Willem zijn beantwoord. Via de chat kwamen hier gedurende de bijeenkomst nog aanvullende vragen bij. Via deze link kan de bijeenkomst worden teruggekeken. De informatie is vertrouwelijk en de link is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

Wie: Willem van Moort | Status: Afgerond

Verhuizing naar de Sterrentuin en herinrichting Merenwijk

De bibliotheek Leiderdorp is terugverhuisd naar de Sterrentuin. Allereerst complimenten aan iedereen die geholpen heeft, zowel met de voorbereidingen als de uitvoer. Ik heb het zelf ervaren als een prettige en ontspannen verhuizing en ik hoor dit ook terug van de collega’s.

Er worden nog punten op de i gezet (hoe gaan we straks de scholen ontvangen, hoe organiseren we straks de stroom ingeleverde materialen etc.) en uiteraard wordt voor alles de best mogelijke oplossing gezocht in samenspraak met het team. Hopelijk kunnen we (ook) daar gauw klanten ontvangen!

Bijkomend voordeel van de verhuizing is dat er veel kasten overbleven in Leiderdorp. Deze hebben we kunnen inzetten in bibliotheek Merenwijk, waardoor hier nu mooie nieuwe kasten staan in plaats van de al wat verouderde bruine kasten. Door de lockdown en de aanwezigheid van de verhuizers, hebben we dit direct aansluitend op de verhuizing van Leiderdorp kunnen realiseren. Dank ook aan het team van Merenwijk, en Lily en Lisette, dat dit zo snel opgepakt is.

Sleutelstad en Unity.nu hebben ook aandacht besteed aan de verhuizing.

 

     

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Afgerond

Opening Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

De landelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is vanwege corona uitgesteld naar 2021. De voorbereidingen gaan natuurlijk wel gewoon door. BplusC krijgt een IDO in bibliotheek Nieuwstraat, Leiderdorp en Stevenshof. Het IDO is een punt waar klanten terechtkunnen als zij vragen hebben over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.​ Het maakt onderdeel uit van het programma digitale inclusie​ en van het Taalhuis. Lees meer over de uitrol van het IDO in de bijdrage van Saskia ten Houten, projectleider Bibliotheekvernieuwing.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Lopend

Compensatie coronaschade

BplusC maakt gebruik van de 'Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade' van de gemeente Leiden. Over de periode 12 maart t/m 31 mei heeft de gemeente onze coronagerelateerde schade gecompenseerd. De nieuwe aanvraag voor de periode 1 juni t/m 31 december is ingediend en inmiddels ook gehonoreerd. De grootste coronaschade voor BplusC in 2020 valt in de periode september t/m december 2020 in de vorm van gederfde lesinkomsten. Ook in de gemeenten Leiderdorp en Wassenaar hebben we coronaschade gedeclareerd en een beroep gedaan op mogelijke compensatie.

Wie: Willem van Moort/Cindy IJdo | Status: Lopend

Intentieverklaring Arbo

De or, het mt en Sachar Wirl als preventiemedewerker hebben gezamenlijk een intentieverklaring Arbobeleid opgesteld. De intentieverklaring vormt de grondslag voor positieve samenwerking tussen or, mt en preventiemedewerker bij de continue verbetering en uitvoering van het arbobeleid van BplusC.

Wie: or/mt/preventiemedewerker | Status: Afgerond

Een tegen eenzaamheid - Coalitie Leiden

De gemeente Leiden is druk bezig met het opstellen van een actieplan tegen eenzaamheid. Hoewel de cijfers en percentages niet altijd even duidelijk zijn, blijkt dat circa tien procent van alle Leidenaars eenzaam is. ,,En echt niet alleen 75-plussers’’, zegt wethouder Marleen Damen. ,,Ook bij studenten, arbeidsmigranten en vluchtelingen komt het voor. Corona maakt de situatie alleen maar erger.’’ Met het actieplan wil Leiden ervoor zorgen dat eenzame Leidenaars weer ’betekenisvolle contacten’ krijgen.

Doelstellingen
Het doel is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid door middel van een plan van aanpak tegen eenzaamheid. Hierin behandelt de gemeente aan de hand van de onderstaande vijf pijlers verschillende actielijnen voor de komende vijf jaar:
- Bestuurlijke commitment
- Creëer een sterk netwerk
- Betrek mensen, eenzamen zelf
- Werk aan een duurzame aanpak
- Monitoring en evaluatie
Het plan van aanpak ligt bij het College om vastgesteld te worden.

Een tegen eenzaamheid is een landelijk initiatief waarvoor lokale coalities worden gevormd. De lokale coalitie is in Leiden nog niet officieel van start. Wel is er een lijst van geïnteresseerde organisaties. Ook BplusC heeft zich voor dit initiatief aangemeld met een vertegenwoordiger vanuit de wijken en de Cultuurcoaches. Na het vaststellen van het plan van aanpak eind september, is de ambitie om eind 2020 de lokale coalitie te bestendigen.

Wie: Hélène Neerhoff/Linda Capel | Status: Lopend

Deelname BplusC aan pilot zzp-pensioen

De cultuursector streeft naar een gelijkwaardige positie voor alle werkenden. In onze sector zijn veel zzp'ers werkzaam. Zij zijn voor opdrachtgevers zoals BplusC enorm belangrijk. Zzp’ers kunnen nu nog geen pensioen opbouwen bij een pensioenfonds. Daarom heeft PFZW op de vraag van sociale partners het zzp-pensioen ontwikkeld, met als doel bijdragen aan een evenwichtige beloning. In een pilot van vier jaar (start januari 2022) wordt getoetst of en hoe het nieuwe product werkt. BplusC heeft zich aangemeld als deelnemer aan deze pilot.

Klik hier voor meer informatie over de pilot.

Wie: Cindy IJdo/HR | Status: Lopend

Medewerkeronderzoek - Aan de slag met de resultaten

Op 15 december heeft Sachar Wirl in het mt een kort voorproefje gegeven van de zeven bronnen van arbeidsvreugde en de workshop ‘Werken met plezier en goed presteren’. Het mt was meteen enthousiast en heeft Sachar gevraagd om met alle teams en hun leidinggevenden door middel van deze workshop aan de slag te gaan met de uitkomsten van het medewerkeronderzoek.

Nieuwsgierig? Bekijk dan alvast eens deze video: 

 

Gezien de verlenging van de lockdown moet de workshop aangepast worden, zodat we het via Teams kunnen doen. Het streven is om in februari de eerste sessies te laten plaatsvinden.

Wie: mt/Sachar Wirl | Status: Lopend

Afdeling P&P wordt afdeling E&C

Met ingang van 1-1-2021 wordt afdeling P&P (Programmeren & Productie) aangepast naar afdeling E&C (Evenementen & Communicatie). De nieuwe naam dekt beter de lading van de activiteiten van de afdeling, na de samenvoeging met het team Marketing & Communicatie. 

Wie: Linda Capel | Status: Afgerond

Van VERpakken naar AANpakken - project Leidse culturele instellingen

De komende periode willen vijf Leidse culturele instellingen (C5) gezamenlijk een nieuwe uitdaging aangaan en een steentje bijdragen aan het proces naar een circulaire samenleving. Initiatiefnemer is poppodium Gebr. De Nobel, overige deelnemers zijn BplusC, Stadspodia, Ins Blau en de Lakenhal. De doelstelling van dit project is het verminderen van verpakkingsafval van leveranciers door het opstellen van gezamenlijke criteria (pamflet) rondom verpakkingen en het implementeren van een aantal concrete werkafspraken. Door aan de voorzijde de hoeveelheid en soorten verpakkingsmaterialen te verminderen en verduurzamen ontstaat aan de achterzijde een kleinere of hoogwaardigere afvalstroom, die als grondstof voor de verwerkende industrie kan gaan dienen. Het project wordt gefinancierd vanuit een aparte subsidie.

Wie: Frank Baetens | Status: Lopend

Leidse producties

Als stad van kennis en cultuur heeft Leiden een uniek profiel. Vanuit die gedachte gaan de Leidse podia, samen met BplusC en Cultuurfonds Leiden, investeren in producties die bedacht en gemaakt zijn in Leiden. En: die uitgevoerd worden in het Leidse. Dat resulteert in meer eigen producties op de agenda’s van de podia en de stad. Dit zorgt tevens voor meer samenwerking tussen de partijen en voor meer samenhang in de programmering van de diverse instellingen in de stad. De Leidse podia, BplusC en Cultuurfonds Leiden zetten hiermee in op een sterk en toekomstbestendig podiumwezen waar unieke Leidse producties, gestoeld op ‘je leert het in Leiden’, een wezenlijk onderdeel van zijn. Een ambitie die dus goed aansluit bij de identiteit van Leiden en waar andere (culturele) instellingen uiteraard op kunnen inhaken.

Een nieuw publiek
Hierbij wordt bewust gekozen voor overdrachtelijke producties van hoge kwaliteit. Producties waar de inwoners van de stad vol trots naartoe komen en die de nieuwsgierigheid wekken van bezoekers uit het hele land. Hiermee kiest Leiden bewust voor een onderscheidende rol ten opzichte van andere steden. De stad kiest voor een positionering met een geheel eigen karakter. Dit spreekt een nieuw publiek aan in verschillende lagen en niveaus – en niet alleen onder traditionele kaartjes kopende theaterbezoekers. Want de producties zorgen ook voor waardevolle content voor bijvoorbeeld onderwijs, de wijken en Leiden als congresstad.

Wie: Linda Capel | Status: Lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender 2021 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in januari-februari 2021 op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen.

Wie: Linda Capel | Status: Lopend

Oproep aan iedereen - Help mee om BplusC te promoten!

In jullie werk komen jullie allemaal in aanraking met klanten, of het nu een leerling is van je les, een deelnemer aan een activiteit, een kind dat je geholpen hebt aan het juiste boek, je contactpersoon binnen onderwijs of cultuur of een Taalhuis-deelnemer.
Allemaal maken we het verschil door het aanbieden van de juiste dienstverlening, of het nu iets kleins of groots is.

We willen jullie vragen om deze momenten vast te leggen in testimonials. Een testimonial wordt ook wel een review, aanbeveling of getuigschrift genoemd. Waar het op neerkomt, is dat een klant een positieve ervaring deelt over jou, je bedrijf, je product of dienst.
Deze testimonials kunnen wij gebruiken richting onze stakeholders en de gemeente. Niets is waardevoller dan een tevreden klant die zelf, in zo’n testimonial, aangeeft waarom de dienstverlening van BplusC zo waardevol is.
Dit kan in een filmpje, in een foto met tekst, of door het vastleggen van een uitspraak van een klant. Stem uiteraard vooraf af met de klant, mocht je dit willen vastleggen, en leg ook uit waarom.
Meer info over wat een testimonial precies is, vind je hier

We zien je bijdrage graag tegemoet!

Wie: Linda Capel/Lara Bleijerveld | Status: Lopend

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws.
Deze maand o.a. aandacht voor:

Leiden Kennisstad en het Leids Nieuwsblad besteden aandacht aan ons eerste Debat in de Bieb voor Jongeren in samenwerking met de HuiswerkKamer
De Culturele citytrip door Leiden van de Cultuurcoaches en hun wandeltrip door Zuidwest.

Diverse artikelen en reacties in de media m.b.t. de toekomstige huisvesting van BplusC en andere culturele instellingen in Leiden:

Diverse artikelen n.a.v. de brief van het College aan de raad over de aanbesteding Cultuur:

Lees ook dit interessante artikel over aanbesteden in De Groene Amsterdammer

De Leidse Burcht - digitaal platform voor jongeren
VoorleesExpress in coronatijd
Artikel over de Stadsdichter, deel 1 en 2

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend