BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over de aanbesteding Cultuur, Leiden European City of Science 2022, de certificering en het vertrek van Frank Baetens (V&F).

Online personeelsbijeenkomst maart 2021

In maart zullen we weer een online personeelsbijeenkomst plannen, waarin de laatste ontwikkelingen, over met name de aanbesteding Cultuur, worden toegelicht en waarin jullie vragen kunnen stellen. Deze bijeenkomst is, net als de vorige, weer via streaming te volgen. Heel fijn om hier samen in op te trekken en te ervaren hoe betrokken jullie zijn! Informatie over de precieze datum en tijd volgt binnenkort.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Aanbesteding Cultuur in Leiden

Op 4 februari jl. stond BplusC op de agenda van de raadscommissievergadering van de gemeente Leiden (commissie Werk & Middelen). Er was een presentatie over het voornemen van wethouder Yvonne van Delft om de budgetten voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in Leiden op een andere manier te verdelen.

Onder meer cultuureducatie, muzieklessen en de Muziekschool (grofweg de C van BplusC) worden in deze plannen onderdeel van een aanbesteding. We hebben gebruikgemaakt van de gelegenheid om in te spreken om onze zorgen over deze ontwikkeling te uiten en te onderbouwen en hebben daarmee heel wat losgemaakt. Oppositiepartijen CDA en SP hebben een motie ingediend om de aanbesteding uit te stellen. Hierdoor moet het onderwerp aanbesteding op de agenda van de raad komen en kan het college hier niet 'zomaar' mee doorgaan. Wat het uiteindelijke resultaat voor BplusC zal zijn, blijft natuurlijk onzeker, maar er komt in ieder geval een discussie. Inmiddels is ook het onafhankelijke rapport van BMC over de culturele sector in Leiden definitief vastgesteld. Hierin worden de zorgen en argumenten van BplusC en de cultuursector in Leiden in het algemeen stevig bevestigd. Een flinke steun in de rug!

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Volg BplusC op social media

BplusC is actief op social media, zoals Instagram, Twitter en Facebook. Het is belangrijk om hier een zo groot mogelijk publiek mee te bereiken, zeker nu de toekomst van de C van BplusC ter discussie staat door de aanbesteding Cultuur. Daarom bij deze de oproep om BplusC op social media te volgen en onze berichten te liken. Vraag bijvoorbeeld ook bezoekers, leden en leerlingen om ons te volgen. Hoe meer bereik, hoe beter!

Heb je zelf een leuk bericht, foto of filmpje, dat we kunnen delen op social media? Of heb je een idee voor een goed onderwerp, waarmee we nog beter kunnen laten zien wat BplusC allemaal doet? Mail het naar afdeling Communicatie via social@BplusC.nl. Let op: vraag bij foto's/filmpjes altijd toestemming voor publicatie op social media. 

Wie: Linda Capel | Status: doorlopend

BplusC en Leiden European City of Science 2022

Leiden is in het jaar 2022 verkozen tot European City of Science. Dit betekent dat Leiden een jaar lang in het teken staat van Europese wetenschap, kennis en kunde en zich daarmee kan profileren op een Europees podium.

Het project is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Universiteit, LUMC, Hogeschool en gemeente Leiden. Er zullen bestaande en nieuwe activiteiten gaan plaatsvinden op verschillende niveaus, van Europees en nationaal niveau tot regionaal en lokaal. Lucien Geelhoed (intendant Leiden 2022) werkt op dit moment aan de opzet van een scheurkalender. Deze kalender heeft als doel dat er iedere dag van het jaar 2022 een activiteit plaatsvindt in een van de 101 wijken van Leiden en regio, gekoppeld aan een bepaald thema.

Wat centraal staat, is dat wetenschap ook de gewone burger gaat prikkelen en verrassen en we iedere dag op elk niveau iets nieuws kunnen leren of ontdekken. Om een idee te geven: dit gaat van vleermuizendag tot cellodag, tot dag van het brein enz. Voor BplusC als organisatie zal het vooral regionaal en lokaal gericht zijn en kunnen we ons van alle kanten presenteren. Dit kan vanuit al bestaande activiteiten, maar ook nieuwe ideeën zijn welkom. Daarnaast gaan we ook ondersteunend meedraaien in de zin van het beschikbaar stellen van locaties en de daarbij behorende eventuele faciliteiten. Als BplusC gaan we met een aantal medewerkers een voorstel doen voor BplusC-brede activiteiten op de kalender. Medewerkers die hierin mee gaan denken, ontvangen binnenkort een uitnodiging hiervoor vanuit de afdeling Evenementen & Communicatie.

De opzet van de scheurkalender:

Wie: Linda Capel | Status: doorlopend

Presentatiemeubels Nieuwstraat

In bibliotheek Nieuwstraat zijn er, naast de drie presentatiemeubels die we al hadden, twee grote meubels bijgekomen.
Een daarvan is in gebruik genomen, het meubel tussen de C- en D-kasten. We presenteren hierop materialen uit deze twee collecties. Voordeel voor klanten, als we weer open mogen, is dat ze “verleid” worden door de voorkanten van de boeken. We hebben zoveel leuke boeken in onze collectie en door deze tafels kunnen we ze nog beter presenteren. Daarnaast past het in de vernieuwing die we graag willen laten zien.
Voor de andere tafel zoeken we nog de beste plek en zullen dan bepalen welke collectie we hierop gaan uitlichten. Wordt vervolgd!

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

Voortgang gezamenlijke cao Bibliotheken - Kunsteducatie

De gezamenlijke CAO voor bibliotheken en kunsteducatie is een feit. De laatste hobbels moeten nog worden genomen. Dit betreft vooral het vastleggen van de gemaakte afspraken in begrijpelijke en voor alle partijen acceptabele tekst en er moet een beslissing worden genomen m.b.t. de pensioenen en pensioenfondsen. Willem van Moort heeft zich de afgelopen jaren al hard gemaakt voor de gezamenlijke cao en is nu gevraagd om plaats te nemen in de onderhandelingsdelegatie. Hij zal namens de werkgevers KE zijn bijdrage leveren aan het laatste deel van dit cao-traject.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Certificering Taalhuis

Dit voorjaar staat BplusC op de rol voor een driedubbele certificering. We starten op maandag 29 maart met de certificering van ons Taalhuis. Onder leiding van Saskia ten Houten is een zelfevaluatie ingevuld, onderbouwd met een groot aantal beleidsstukken en documenten, waarmee we laten zien hoe we ons Taalhuis hebben georganiseerd en welke resultaten we bereiken. Het is de eerste keer dat we op gaan voor deze certificering, dus dat is altijd spannend. We hebben er alle vertrouwen in dat de auditcommissie het BplusC Taalhuis positief zal beoordelen.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Certificering BplusC

Aansluitend op de Taalhuis-audit wordt de B en de C van BplusC geaudit. Deze gecombineerde audit vindt eens per vier jaar plaats onder verantwoordelijkheid van het CBCT. Voor wie interesse heeft wat de audit inhoudt, kijk eens op hun website. Hier vind je veel informatie over het certificeringsproces en worden de verschillende normen die worden getoetst duidelijk toegelicht.

Wie: mt/Cindy IJdo | Status: lopend

BplusC - Privacystatement

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 beschikt BplusC over een privacystatement, waarin we o.a. uitleggen hoe we omgaan met persoonsgegevens, welke data we verwerken en hoelang we de data bewaren. Onlangs is de Koninklijke Bibliotheek (KB) een samenwerkingsverband aangegaan met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening naar bibliotheekleden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. In het kader van de transparantie vanuit de AVG zijn we verplicht de uitwisseling van ledengegevens in het privacystatement op te nemen. De aangepaste versie van het privacystatement is ook op de website gepubliceerd.

Wie: Cindy IJdo| Status: afgerond

Biebbus - nieuwe standplaats

De Biebbus heeft er een nieuwe standplaats bij aan de Telderskade in de wijk Zuid-West. We doen nu ook de Telderskade aan, in plaats van tweemaal dezelfde standplaats in Zuid-West.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: afgerond

Arbobeleid BplusC

In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie over de intentieverklaring Arbobeleid. De RI&E is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid en is een instrument om arbeidsrisico's in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken om deze risico's zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Het is een doorlopend proces, waar continue aandacht voor is. Ook BplusC beschikt over een RI&E. Deze wordt op dit moment door Sachar Wirl (preventiemedewerker) geüpdatet en zal vervolgens door de arbodienst worden beoordeeld. De RI&E bestaat uit een algemeen deel, waarin vooral organisatiebrede onderwerpen aan bod komen en een apart deel per locatie.

Wie: Cindy IJdo/Sachar Wirl | Status: lopend

Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem - haalbaarheidsonderzoek KB

Uit onderzoek van de KB is gebleken dat een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) haalbaar is. De voordelen van een CLB zijn groot: het bespaart kosten, verbetert de keten en versnelt innovatie met behoud van de functionaliteit van de huidige bibliotheeksystemen. Maar om het CLB een succes te laten zijn, moeten wel alle (of bijna alle) bibliotheken meedoen. Daarom heeft de KB eind vorig jaar aan bibliotheken en POI’s gevraagd of ze mee willen doen aan het CLB. Hoewel uit de antwoorden blijkt dat er brede steun is voor dit initiatief, is de drempel van 90% helaas niet gehaald. Hoe verder?

De drempel van 90% is niet gehaald, maar er is te veel steun (70%) voor de doelen van het CLB om het erbij te laten zitten. De besturen van VOB en SPN en de directie van de KB gaan zich nu eerst in eigen kring beraden over een vervolg in de vorm van een plan B. Medio maart op zijn vroegst wordt hierover bericht verwacht.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Voorzitter raad van toezicht

Gerda van der Berg stopt - na twee termijnen en een verlenging - per 1-5-2021 als voorzitter van de raad van toezicht van BplusC. Zij zal worden opgevolgd door Edwin van der Spek. We danken Gerda voor al haar inzet voor BplusC de afgelopen jaren en wensen Edwin heel veel succes in zijn nieuwe rol binnen de raad van toezicht.

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

Frank Baetens vertrekt bij BplusC

Frank Baetens heeft ons afgelopen week laten weten dat hij heeft besloten BplusC per 1 mei a.s. te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij gaat aan de slag als Proces- en Projectmanager bij de afdeling Facilitair en Huisvesting van het Albeda College in Rotterdam. Het Albeda College is een mbo-instelling met 22.000 leerlingen en 25 gebouwen verdeeld over de regio Rotterdam.

We gaan ons beraden hoe we de plek van Frank gaan invullen, rekening houdend met alle ontwikkelingen rond de huisvesting en toekomst van BplusC. Wordt vervolgd!

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC . In deze BplusCetera een overzicht van wat er in maart 2021 op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen.

Wie: Linda Capel | Status: doorlopend

BplusC in het nieuws

Diverse artikelen n.a.v. de aanbesteding Cultuur: