Bericht van Willem van Moort

Het begin van het jaar is altijd een drukke periode, waarin we samen met de accountant de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar maken en al druk bezig zijn met de voorbereiding van het nieuwe lesseizoen.

Dit jaar komt daar nog de driedubbele CBCT-certificering bij van ons Taalhuis, de bibliotheek en onze cultuureducatie. We hebben onze zaken goed op orde en zien de audits, die staan gepland voor eind maart en begin april, dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

Een derde en zeer belangrijk onderwerp is de aanbesteding Cultuur waar we in 2022 mee te maken gaan krijgen. Zoals jullie weten, proberen we invloed uit te oefenen om de bedreigingen zo klein mogelijk en de kansen voor BplusC zo groot mogelijk te maken.

Op 4 februari jl. heb ik gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de raadscommissievergadering, waar de hoofdlijnen van de aanbesteding Cultuur werden gepresenteerd. Ik heb op basis van goed onderbouwde argumenten mijn zorgen geuit over de toekomst van de cultuursector in Leiden en BplusC en haar medewerkers in het bijzonder. Naast BplusC werd er ook ingesproken door vertegenwoordigers van de WAK (Werkgroep Amateurkunst Leiden) en Muziekpodium De X en Jazzpodium Hot House.

Sindsdien is er veel aandacht in de media geweest en zijn er kritische vragen gesteld over het nut en de noodzaak van een aanbesteding midden in een coronacrisis. Behalve in de media is dit ook door de oppositiepartijen opgepakt. CDA en SP hebben inmiddels een motie ingediend om de aanbesteding uit te stellen. Dit is een gunstige ontwikkeling, want dit betekent dat de aanbesteding op de agenda van de raad moet komen en het college hier niet ‘zomaar’ mee door kan gaan. Het blijft spannend, maar er is in ieder geval een discussie ontstaan, waar het college waarschijnlijk niet op had gerekend.

Daar komt nog bij dat deze maand het rapport ‘Deltaplan Cultuur’ door BMC is opgeleverd. BMC doet aanbevelingen voor de korte en lange termijn hoe de culturele sector in Leiden zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden en waarmee perspectief geboden wordt op een toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsector.
We ervaren dit rapport als een flinke steun in de rug voor onze standpunten en visie op de toekomst!

Willem van Moort