BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Na een rustige zomerperiode is er weer flink wat leven in de brouwerij. Deze keer kun je o.a. lezen over de pilot extra avondopenstelling in de Nieuwstraat, verschillende verhuizingen en de resultaten van de vroegboek-actie.

Personeelsbijeenkomsten

De volgende personeelsbijeenkomsten zijn gepland voor maandag 13 en donderdag 16 januari 2020. Nadere informatie over het tijdstip en de locatie volgt later.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Bibliotheekvernieuwing Top 5

Hierbij presenteren we de 'Bibliotheekvernieuwing Top 5'.
Lees de volledige update hier.

1. Jeugdhoek Nieuwstraat
We maken van de Jeugdhoek een uitnodigende en prikkelende plek voor de doelgroep.

2. Presentatie BplusC breed
We creëren een manier om onze collectie, lessen, evenementen op een in het oog springende manier 'in de etalage' te plaatsen.

3. Presentatie nieuwe boeken en Toptitels
Met bijzondere aandacht voor de nieuwe boeken en Toptitels.

4. Impuls voor studie- en werkplekken
Onze studie- en werkplekken zijn uitnodigend en stimuleren ontmoeting en samenwerking.

5. Duidelijke indeling ruimte bibliotheek
De indeling van de ruimte in de bibliotheek is duidelijk beschreven, maar kan flexibel worden aangepast voor evenementen en activiteiten.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Aanbod L&C van Oude Vest naar Nieuwstraat, Het Leidse Volkshuis en Voorschoten

In het pand aan de Oude Vest heeft BplusC lessen en cursussen de afgelopen jaren cursussen beeldend, danslessen en talencursussen gegeven. De bezetting van het pand was laag. O.a. daarom is besloten het pand met ingang van het cursusjaar 2019-2020 af te stoten. De cursussen die in de Oude Vest werden gegeven worden overgeplaatst naar andere locaties.

De danscursussen kunnen allemaal worden ondergebracht in het Volkshuis, waardoor de ruimtes daar beter worden benut. De talentenklassen worden voor het grootste deel verplaatst naar de lokalen van het Volkshuis. In de Nieuwstraat zullen komend seizoen op woensdag en donderdag talencursussen worden gegeven. Dit brengt met zich mee dat de Centrale Bibliotheek - als pilot - naast de gebruikelijke donderdagavond vanaf 25 september a.s. ook op woensdagavond tot 21.00 uur open zal zijn. Bibliotheekleden kunnen dan gebruik maken van alle faciliteiten.

De cursussen beeldend zijn deels verplaatst naar het Volkshuis (Tekenen, Schilderen en Kindercursussen) en deels naar de locatie Voorschoten (Edelsmeden, Keramiek en Beeldhouwen). Voor Keramiek, Edelsmeden en Beeldhouwen zijn in Voorschoten alle voorzieningen aanwezig. De keuze is gemaakt om in Voorschoten de bezetting te verhogen in plaats van in het Volkshuis nieuwe voorzieningen aan te brengen. Door het afstoten van de Oude Vest beperken we het aantal leslocaties en daardoor ook de kosten. Tegelijk worden de andere panden beter benut en daardoor ook levendiger.

Wie: Jan van den Berg/Willem van Moort Status: lopend vanaf 1 september 2019

Pilot extra avondopenstelling Nieuwstraat

Dit seizoen zullen er op woensdag- en donderdagavond lessen worden gegeven in de Nieuwstraat. We maken van de gelegenheid gebruik om de dienstverlening uit te breiden en - als pilot - de bibliotheek Nieuwstraat ook op woensdagavond open te stellen voor publiek. Vanaf 25 september a.s. tot 1 juni 2020 is de Nieuwstraat op woensdag- en donderdagavond geopend voor publiek tot 21.00 uur. Van 18.00 - 21.00 uur is de bibliotheek bezet met een klantadviseur en een medewerker V&F. Als er op woensdag- en donderdagavond nog lessen zijn tussen 21.00 en 22.00 uur is gedurende dit laatste uur alleen een medewerker V&F aanwezig die de locatie om uiterlijk 22.15 uur afsluit. In overleg met de betrokken medewerkers zullen aanpassingen in de werkroosters t.g.v. de pilot worden gemaakt.

Wie: Willem van Moort Status: lopend vanaf 25 september 2019

Kantoorwerkplekken van Het Leidse Volkshuis naar Nieuwstraat 4a

De werkzaamheden aan de Nieuwstraat 4a zijn inmiddels afgerond en de verhuizing vindt plaats op vrijdag 30 augustus. De betreffende medewerkers zijn door het MT al geïnformeerd over de nieuwe werkplek. Floor Geerlings, die nu ook de verhuizing van de Oude Vest coördineert, begeleidt ook de verhuizing naar de Nieuwstraat. Zij is aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering. Op de bijgaande plattegronden is te zien waar de afdelingen vanaf 30-8 in de verschillende panden te vinden zijn.

Plattegronden herhuisvesting Nieuwstraat 4a en Volkshuis

        

Wie: Frank Baetens | Status: lopend vanaf 1 september 2019

Nieuwe koffieautomaten

Eind augustus is het contract van de bestaande koffieautomaten afgelopen en worden er nieuwe automaten geplaatst. Op de locaties Volkshuis, Rapenburg, Nieuwstraat, Merenwijk, Muziekhuis en Voorschoten komen de eerder in het Volkshuis geteste koffieautomaten te staan. Je kunt als medewerker met je bibliotheekpas gratis gebruik maken van de automaat. Klanten kunnen met de bankpas contactloos betalen. Alleen koffie uit deze automaten wordt gratis verstrekt aan medewerkers. We zijn met de leverancier een ontwikkeltraject begonnen om klanten met een geldige bibliotheekpas korting te geven op de producten van de machine. Dat volgt in een later traject.

Wie: Frank Baetens Status: lopend vanaf 1 september 2019

Lunchconcerten van Oude Vest naar Het Leidse Volkshuis

Door het afstoten van onze locatie Oude Vest, vinden de lunchconcerten vanaf 1 september plaats in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis. De concerten verhuizen hiermee ook van de donderdag- naar de dinsdagmiddag. Wat er eveneens verandert is dat de lunchconcerten niet meer onder onze vlag vallen maar uit naam van Tjitte Weber worden georganiseerd. BplusC faciliteert Tjitte als huurder. Het eerste lunchconcert is op dinsdag 24 september 12.45 - 13.30 uur in de Theaterzaal en wordt verzorgd door de bekende pianist Leonard van Lier.

Wie: Linda Capel Status: lopend vanaf 1 september 2019

Effect vroegboek-actie Lessen & Cursussen

Bij lessen en cursussen hebben we al een aantal jaren te maken met late inschrijving voor de cursussen waardoor we pas laat een beeld krijgen of er voldoende inschrijvingen zijn om een cursus door te laten gaan. Daarom hebben we dit jaar, om een tijdige inschrijving te bevorderen, een vroegboek-actie geïntroduceerd. Deze actie hield in dat onder alle cursisten die zich voor 15 juli 2019 inschreven, 10 keer een korting van € 100,- op het cursusgeld werd verloot. Via de website, de brochures en direct mail aan cursisten hebben we deze actie onder de aandacht van het publiek gebracht. De 10 winnaars zijn inmiddels bekend en hebben bericht ontvangen. Tijdens de Open Dag overhandigen we hen de korting samen met een attentie.

Uiteraard hebben we ook gekeken naar het effect van deze actie op de inschrijvingen en een vergelijking gemaakt met de stand van de inschrijvingen een jaar geleden. Dat effect is zonder meer positief. Voor Talen zien we een bijna verdubbeling van het aantal inschrijvingen (nu 112 tegen 59 in 2018). Voor Dans en Theater zelfs een verviervoudiging (nu 36 tegen 9 in 2018). Voor de muziekcursussen zien we een verdubbeling (muzieklessen en ensembles deden niet mee omdat dit doorlopende inschrijvingen zijn). Alleen voor Beeld en Kunst is het aantal inschrijvingen helaas lager (150 nu, tegen 170 in 2018). Dit zou verband kunnen houden met het afstoten van locatie Oude Vest en verplaatsing van cursussen naar andere locaties. Overall is het beeld echter positief en heeft de vroegboek-actie dus het gewenste effect gehad.

Wie: Jan van den Berg Status: afgerond

Oplevering Balie Nieuwstraat

Er is witte rook, zouden ze in Vaticaanstad zeggen. Het aangepaste ontwerp dat uitgebreid geshowd is voldeed niet aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het programma van eisen. Daarom moest Mariska (architect) met het projectteam op zoek naar alternatieven. In de week van 29 juli is het ontwerp door iedereen definitief goedgekeurd. Nu kan de definitieve offerte worden aangevraagd en kunnen we aan de slag. In de bijlage het definitieve ontwerp. De feitelijke plaatsing van de nieuwe balie is vooral afhankelijk van de planning van de interieurbouwer.

 

Wie: Frank Baetens Status: lopend

Informatie beveiligingsbeleid - Info voor medewerkers

Sinds de privacywetgeving AVG in is gegaan op 25-5-2018 is het gebruik van beeldmateriaal aan meer regels gebonden. Het afgelopen jaar hebben we bij lessen, activiteiten en evenementen ervaring opgedaan hoe hiermee om te gaan. Deze ervaring heeft geleid tot uitbreiding van het beleidsstuk 'Informatiebeveiligingsbeleid - Info voor medewerkers' met een speciaal hoofdstuk over dit onderwerp. Goed om na te lezen voor iedereen die contact heeft met leerlingen of klanten en te maken heeft met het gebruik van beeldmateriaal. Zeker aan het begin van een nieuw seizoen is het van belang hierover goede afspraken te maken met leerlingen en de toestemming gelijk goed te regelen. Hier vinden jullie de standaard toestemmingsformulieren (als word.doc) voor jeugd en volwassenen. Je hoeft zelf alleen de tussen [.. ..] geplaatste informatie aan te vullen. Voor verdere vragen kun je terecht bij je leidinggevende of Cindy IJdo.

Wie: Cindy IJdo Status: afgerond

Iedereen is en blijft welkom bij BplusC

Begin deze maand was er veel aandacht in het nieuws voor het verbod voor gezichtsbedekkende kleding dat op 1 augustus jl. is ingegaan. Dit verbod geldt niet voor stichtingen of verenigingen die een voorziening aanbieden met behulp van subsidie van de overheid, zoals bijvoorbeeld openbare bibliotheken en daarmee gelukkig niet voor BplusC. Bij BplusC is en blijft iedereen welkom! Klik hier voor meer informatie.

Wie: Cindy IJdo Status: afgerond

Wijzigingen samenstelling RvT

In haar vergadering van 11 juli j.l. heeft de Raad van Toezicht twee nieuwe leden benoemd. Er was een vacature ontstaan door het vertrek van Bastiaan Vinkenburg, die zijn twee termijnen er op had zitten. Na een selectieprocedure heeft de raad besloten twee leden te benoemen, te weten de heer Edwin van der Spek en mevrouw Sterre Rooijakkers.

Edwin van der Spek woont in Leiden, heeft geschiedenis aan de Universiteit Leiden gestudeerd en Kunst- en cultuurmanagement aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij was onder andere werkzaam bij de Algemene Rekenkamer, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en als senior beleidsadviseur cultuur bij de gemeente Gouda. Op dit moment is Edwin van der Spek coördinator cultuur bij de gemeente Haarlem waarbij hij o.a. de cultuurnota, het Frans Hals Museum, de bibliotheek en het popcentrum in portefeuille heeft.

Sterre Rooijakkers woont in Leiden, heeft het voorbereidend jaar aan de Koninklijke Academie Beeldende kunst in Den Haag doorlopen en studeert op dit moment bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Naast haar studie is Sterre Rooijakkers actief in het (studenten)leven in Leiden. Zij is o.a. studentenambassadeur bij Studium Generale, student programmeur bij Museumnacht Leiden en Museum Volkenkunde en voorzitter van het 51e bestuur van de Leidse Kunsthistorische Vereniging.

Wij heten de nieuwe leden van de Raad van Toezicht van harte welkom bij BplusC.

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne - voortschrijdende - jaarkalender 2019 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in september 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel Status: lopend

BplusC in het nieuws

We gaan de bibliotheekvernieuwing zichtbaar maken! Daarom in de BplusC in Actie een nieuwe rubriek: BplusC in het nieuws. Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Vanaf nu besteden we hier aandacht aan in de interne nieuwsblad. Deze maand:

- Een interview met Jorien Cohen Stuart voor een tijdschrift over lezen van de Academische Pabo
- Een artikel van Unity.nu over de hoge waardering van de Leiderdorpers voor de bibliotheek
- Linda Capel wordt door Sleutelstad geïnterviewd over het Leids Amateurkunstfestival dat dit jaar in het teken staat van de Zangeres zonder Naam

Wie: Cindy IJdo Status: lopend