Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

April was een vruchtbare maand: de ondernemingsraad legde de laatste hand aan het vernieuwde reglement van de or. 

Na een externe check is het reglement voorgelegd aan de raad van bestuur. De or kijkt uit naar een reactie van de raad van bestuur opdat het nieuwe reglement snel in werking kan treden.

Ook is de or betrokken bij de bezuinigingsopdracht die BplusC van de gemeente Leiden voor de kiezen krijgt.  Het staat op de agenda in de overlegvergaderingen met de raad van bestuur én enkele leden van de or denken mee in een daarvoor opgerichte werkgroep. Het stemt de or positief betrokken te zijn bij de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden.

Deze maand heeft de or na lange tijd weer overleg gehad met twee leden van de raad van toezicht. Een vervolg hierop vindt nog dit kalenderjaar plaats.

Tot slot kreeg de or vanuit de afdeling I&O een reactie op de notulen van 18 maart, met de vraag om de volgende passage op te helderen, uit de rondvraag:

Bij de afdeling I&O zijn veel posities waar mensen steeds vertrekken De or vraagt zich af of er iets te doen is aan het grote verloop op deze afdeling. Het is bovendien zeer wenselijk dat er in het vacaturebeleid in algemene zin een toevoeging wordt geplaatst over tijdig werven.

We betreuren de bondigheid van deze alinea, waardoor de inhoud en onze bedoeling wellicht verkeerd begrepen kan worden. In de rondvraag komen vaker kort bepaalde onderwerpen voorbij, die soms wel, soms niet direct leiden tot een agendapunt voor een volgende vergadering of een concreet actiepunt. In dit geval had de or duidelijker kunnen vermelden dat we er later op terug wilden komen, om dan te besluiten of en zo ja welke actie we willen ondernemen.

Inhoudelijk kunnen we de volgende toelichting geven: In de afgelopen zeven jaar zag de or verschillende projectleiders en -medewerkers bij I&O komen en gaan. Dat is voor de afdeling geen optimale situatie: het steeds opnieuw moeten werven en inwerken kan o.a. voor extra werkdruk, onzekerheid en minder stabiliteit in het team zorgen. 

Het tijdig werven: dat is een algemene kwestie. Het gebeurt nogal eens bij BplusC dat een personeelslid vertrekt (ook door pensioen of interne transitie), waarna een periode zonder opvolger overbrugd moet worden. Dit zorgt voor extra werkdruk en stress bij de achterblijvende collega’s. Soms is dat niet te voorkomen, in andere gevallen meent de ondernemingsraad dat er meer vaart gezet kan worden achter het invullen van een vacature. Dat is in het belang van zowel de collega’s als de organisatie. Dit streven zou bijvoorbeeld kunnen terugkomen in het eerder vastgestelde vacaturebeleid.

In de volgende vergadering zal de or over beide kwesties doorpraten en (vervolg)acties en -vragen bepalen. 

Vivian Treurniet