BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. lezen over de bibliotheek als third space, het Leidse Preventieakkoord, het corona-spreekuur en de plannen van BplusC voor de wijken.

Online personeelsbijeenkomst 1 april 2021

Op 1 april jl. heeft een online personeelsbijeenkomst plaatsgevonden. Was het voor jou niet mogelijk de bijeenkomst live te volgen, dan vind je hier de link om alles terug te kijken. Wij willen je erop wijzen dat het gebruik van de link en de informatie voor vertrouwelijk en persoonlijk gebruik is.

Wie: Willem van Moort | Status: voltooid

Corona-openingsplan

In de persconferentie van 13 april jl. is – voor het eerst in lange tijd – perspectief geboden op opening van onze bibliotheek- en leslocaties en (geleidelijke) hervatting van de dienstverlening, lessen en activiteiten. De precieze datum waarop dat weer kan, blijft nog even spannend en afhankelijk van groen licht van kabinet en veiligheidsregio, maar BplusC is er klaar voor! Bekijk hier het corona-openingsplan van de overheid.

Wie: mt | Status: lopend

De bibliotheek als third space

Op dit moment is binnen de bibliotheekwereld een verkenning gaande hoe de openbare bibliotheek een community based hybride social learning platform kan worden. Een mondvol moeilijke woorden voor een plek die mensen, kennis en organisaties met elkaar verbindt rond thema’s die spelen in de samenleving. De bibliotheek als third space waar alles samenkomt op dit vlak.

Third space
Dit begrip is ontleend aan de theorie van de Amerikaanse stadssocioloog Ray Oldenburg. De first space is de woning, daar brengen we de meeste tijd door. De second space de werkomgeving.

Onder de derde categorie vallen bijvoorbeeld bibliotheken, theaters en ziekenhuizen. Hier bevindt zich, volgens Oldenburg, dankzij de sociale interactie die er plaatsvindt, het hart van de gemeenschap en van een goed functionerende democratie. Plekken maken waar mensen welkom en gelijk zijn, ongeacht achtergrond, ras, seksualiteit, inkomen, religie, politieke overtuiging of kennisniveau. Ontmoeting is hierin een cruciale factor. Ontmoeting zorgt voor discussies, debatten, het vormen van een mening, kennis delen, inspireren of gewoonweg samen zijn. Gelijke kansen bieden voor ontwikkeling in brede zin, zonder commercieel belang, dat is het doel van een third space. Om dit te ontwikkelen, moet je je verbinden met de lokale gemeenschap en uitzoeken wat hun behoeften en gewoonten zijn.

Dit sluit heel goed aan op ontwikkelingen in de maatschappij en wens van gemeentes, maar ook op het brede aanbod van BplusC. Er zijn veel competenties in huis. Uitdaging is om deze zo in te zetten dat ze elkaar versterken en ten goede komen aan doelgroepen waar de subsidie voor bedoeld is.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

Leids Preventieakkoord 'Leiden Gezond en Vitaal' 

Op initiatief van wethouder Marleen Damen is er een Leids Preventieakkoord ‘Leiden Gezond en Vitaal’ afgesloten. Daarmee wil de gemeente zich samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven inzetten voor een betere gezondheid van de stadsbewoners. De nadruk van het Leids Preventieakkoord ligt op het terugdringen van roken en overgewicht en het vergroten van de mentale gezondheid. Het akkoord is bedoeld voor de hele stad, met een extra focus op Leiden Noord en Leiden Zuidwest. Alle partners van m.n. het sociaal domein zijn hierbij betrokken. BplusC is een van de partners door de samenwerking met Stevenshof Vitaal en Verwonder om de Hoek. De Cultuurcoaches met hun aanbod in de wijken en het project Kunst op Recept zijn ook opgenomen in dit akkoord.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Nieuwe werk- en studieplekken Nieuwstraat

De herinrichting van de vide, de eerste etage, in bibliotheek Nieuwstraat nadert zijn voltooiing. De ruimte is voorzien van nieuwe vloerbedekking en de collectie is logischer geplaatst voor onze klanten. Daarnaast beschikken we straks over veel werkplekken langs de reling. Het kringloopwarenhuis heeft het prachtige werkblad hiervoor gemaakt. Zonder de coronamaatregelen biedt het straks plaats aan wel vijftien werkplekken. Dit project is gerealiseerd dankzij de inzet van de collega's van Facilitair en Saskia ten Houten.

 

 

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

IDO - Corona-spreekuur

Veel mensen krijgen de komende tijd een brief met de oproep om een afspraak te maken voor de vaccinatie tegen corona. Daar kunnen mensen vragen over hebben, en ook een afspraak maken kan niet iedereen zelf. Daarom heeft BplusC met het Taalnetwerk Leiden e.o. en GGD Hollands Midden het initiatief genomen om mensen in de bibliotheek hierbij te helpen. Op dinsdag 4 mei gaat het corona-spreekuur van start in bibliotheek Merenwijk. Op woensdag volgt bibliotheek Stevenshof, vrijdag Het Gebouw en zaterdag Nieuwstraat en Leiderdorp. 

De hulp is voor mensen die zich willen laten vaccineren, maar moeite hebben om (online) een afspraak te maken. En voor mensen die hierover nog vragen hebben of de brief niet begrijpen. Het gaat niet om de persoonlijke afweging om je wel of niet te laten inenten.
Via bijgevoegde link vind je de berichtgeving van de KB hierover. Het initiatief van BplusC wordt ook genoemd in de nieuwsbrief Basisvaardigheden.

Wie: Hélène Neerhoff/Saskia ten Houten | Status: lopend

Workshop Werken met plezier en goed presteren
- Aan de slag met de resultaten van het medewerkeronderzoek 

Bericht van Sachar Wirl: Drie groepen van de Klantenservice zijn begonnen met de workshop Werken met plezier en goed presteren om de uitkomsten van het medewerkeronderzoek handen en voeten te geven. De eerste reacties zijn positief! Zelf vind ik het enorm leuk om collega’s - ook al is het digitaal - uitgebreid te spreken en om te horen wat er speelt en leeft. Het is fijn om te merken hoe actief en enthousiast iedereen deelneemt aan de workshop. De eerste actiepunten om het ‘werken met plezier’ te vergroten, zijn geformuleerd en de teams hebben zelf de regie om hiermee aan de slag te gaan. Van de conclusies krijgen zowel de deelnemende groepen als de leidinggevende(n) een verslag. Het doel is om dit niet een eenmalige actie, maar een doorlopend proces van verbeteringen en begrip over en weer te maken.
Voor alle afdelingen wordt er in overleg een planning opgesteld voor de workshops tot aan de zomervakantie. Ik hoop de meesten van jullie binnenkort digitaal te treffen!

Wie: mt/Sachar Wirl | Status: lopend

Raad van toezicht - afscheid Gerda en welkom Edwin

Na negen jaar nemen we afscheid van Gerda van den Berg als voorzitter van de raad van toezicht. We danken haar voor haar warme BplusC-hart, grote inzet en de vele keren dat we een beroep hebben kunnen doen op haar expertise en jarenlange bestuurservaring. We zullen op een later moment - als de coronamaatregelen dat toelaten - afscheid van Gerda nemen. De rol van voorzitter rvt wordt overgenomen door Edwin van der Spek, die alweer geruime tijd lid is onze rvt. We wensen Edwin heel veel succes in zijn nieuwe rol. Hij stelt zich aan jullie voor:

Edwin van der Spek
'Ik ben Edwin van der Spek, lid van de raad van toezicht sinds 2019. Binnenkort volg ik Gerda van den Berg op als voorzitter. Heel eervol. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om haar te bedanken voor haar grote inzet voor BplusC!

Iets over mijzelf; ik ben 46 jaar en sinds ik geschiedenis ging studeren in Leiden, ben ik hier nooit meer weggegaan. Ik werk echter in een andere stad, bij de gemeente Haarlem als coördinerend beleidsadviseur cultuur. In die hoedanigheid ben ik zeer vertrouwd met de samenwerking en het samenspel tussen een gemeente en culturele instellingen. Veel van waar BplusC mee te maken heeft, is mijn dagelijkse werk. Denk aan huisvestingszaken, subsidieafspraken, maar ook het omgaan met de coronacrisis. Ik heb gezien hoe in deze bijzondere tijd ook iedereen bij BplusC zich is blijven inzetten voor onze organisatie en activiteiten. En dat moeten we natuurlijk blijven doen. Want hoewel de aanbesteding nu niet doorgaat, is er nog genoeg te doen, in samenwerking met onze partners in de stad. Ik zie ernaar uit om hier een bijdrage aan te leveren, samen met de rest van de raad van toezicht, met Willem, het hele mt en alle collega’s van BplusC. Ik heb er zin in!'

Wie: Willem van Moort | Status: per 01-05-2021

BlusC in de wijken

De gemeente Leiden vindt het van belang dat BplusC zich meer profileert in de wijken. Niet dat we niet al actief zijn, maar het moet anders, het kan beter.

Wat we in de wijken (gaan) doen, is anders dan wat we in het centrum doen, meer toegesneden op de wijk en de specifieke doelgroepen daar. We stappen af van het idee dat we bijvoorbeeld een pianoles van het Rapenburg verplaatsen naar de Stevenshof, een collectie boeken van de Nieuwstraat naar Het Gebouw. Het is wezenlijk ander aanbod voor andere doelgroepen, gericht op kennismaken met kunst en cultuur, met laagdrempelige toegang en waar mogelijk gratis aangeboden en i.s.m. de wijk. De pilot die we met en door de wijkbewoners gedraaid hebben in Merenwijk, is hiervan een goed voorbeeld. Op dit moment gebeurt er veel in verschillende wijken, waar we specifieke programma’s ontwikkelen, bijvoorbeeld samen met Incluzio, SOL of Verwonder om de Hoek.

Een paar voorbeelden:
Een belangrijke focus groep is 'Jeugd' en in het bijzonder jeugd die niet van huis uit in contact komt met kunst en cultuur en waarvan de ouders niet veel te besteden hebben. I.s.m. SOL wordt een kort programma ontwikkeld dat nog voor de zomervakantie zal gaan draaien. In carrousselvorm krijgen de kinderen een kort aanbod van vijf verschillende workshops: muziek – zang – klei – dans – lettertekenen. Deze carrousel trekt langs vijf wijken met een afsluitende bijeenkomst: SOL levert de locatie, de kinderen en een begeleider, BplusC de docenten en het materiaal.

Aan de Telderskade wordt een nieuw Huis van de Buurt ontwikkeld – gebouwd door de gemeente, beheerd door Incluzio. I.s.m. de gemeente en Incluzio is BplusC betrokken bij de invulling van deze accommodatie (cursussen – boeken – Taalhuis – etc.). Het wordt geen BplusC0vestiging, maar BplusC is een partner in het gebouw. Om onze komst alvast aan te kondigen, staat de Bibliobus elke week op donderdag van 15.30-17.00 uur op de Telderskade. Ook nieuw is de Bibliobus-standplaats wekelijks op woensdag van 15.15-16.30 uur op de Antonie Duyklaan in het Houtkwartier.

I.s.m. BplusC-vakleerkrachten en Cultuurcoaches gaan op verschillende scholen Zang Clubs van start. Soms is het moeilijk om, als je uit verschillende landen komt, met elkaar te communiceren, maar zingen daarentegen gaat prima in een “vreemde” taal. Zangdocenten en koordirigenten van BplusC leiden deze koren na schooltijd in de wijk.

Wie: Willem van Moort/Helene van 't Hoen | Status: start na de meivakantie

Tariefdifferentiatie muziek lesseizoen 2021-2022

Onze opdracht uit de UVOK 2019-2021 is de subsidie ten goede te laten komen aan de focusgroepen, samenspel en de wijken. Om dit te bereiken zetten we ons prijsbeleid in. Muzieklessen voor de jeugd worden goedkoper of stijgen minder in prijs dan lessen voor volwassenen. Hetzelfde geldt voor de tarieven van groepslessen t.o.v. individuele lessen. Aanbod in de wijken wordt zo laagdrempelig mogelijk en vaak zelfs gratis aangeboden. Zie bijgevoegd document voor de gedifferentieerde tariefwijzigingen muziek in lesseizoen 2021-2022.

Wie: Willem van Moort/Helene van t Hoen | Status: lopend

Projectteam 1,5 meter

Op 13 april hebben we allemaal in de persconferentie kunnen horen wat de plannen van de regering zijn om stapsgewijs meer “open” te kunnen. Alles hangt af van de ontwikkeling van de besmettingscijfers. Tot er groen licht is voor de eerste stap in het openingsplan blijven de huidige coronamaatregelen gelden.

Wat dit voor BplusC betekent, is nog niet geheel duidelijk: hoeveel personen mogen in één ruimte? Hoeveel vierkante meter moeten we aanhouden per bezoeker? Voldoen alle vorige werkwijzen en protocollen nog? Uiteraard houdt het 1,5 meter-team de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen wij er alles aan doen om, als er verruimingen mogen, daar ook direct gebruik van te kunnen maken en te kunnen starten met het aanbod dat op dat moment toegestaan is. Want het is toch echt wel geweldig als we onze klanten eindelijk weer eens live kunnen zien!

Meer info in onderstaande links:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/13/openingsplan-scenario-naar-heropening-samenleving
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/04/13/informatieblad-corona-13-april-2021

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

Functiehuis OB-KE

Begin dit jaar zijn de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie - onder leiding van gespecialiseerde organisatie Leeuwendaal - voortvarend aan de slag gegaan met het nieuwe functiehuis voor beide sectoren. Het functiehuis heeft als werktitel Functiehuis OB/KE. Zes organisaties uit de branche leveren materiaal om het nieuwe functiehuis te kunnen bouwen. Al dit materiaal samen leidt tot een overzicht van de bruikbare functies. Daarnaast worden ook nieuwe functies toegevoegd. BplusC maakt deel uit van een (uitgebreide) klankbordgroep, die kritisch kijkt naar de inhoud van het functiehuis en meedenkt over hoe dit ontwikkelproces kan leiden tot een optimaal resultaat. In eerdere berichten van het projectteam is 1 juli 2021 genoemd als invoeringsdatum voor het nieuwe functiehuis. Deze datum blijkt niet haalbaar. De verwachting is dat het proces tot het ontwikkelen van het Functiehuis OB/KE pas in het najaar van 2021 is afgerond. Bedoeling is dat de invoeringsprocedure en implementatietermijn in de volgende (samengevoegde) cao wordt opgenomen. Daarna kunnen de organisaties in beide sectoren starten met het implementeren van het functiehuis in hun eigen organisatie. Hoe lang dat duurt zal voor iedere organisatie verschillend zijn.

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in mei 2021 op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen.

Wie: Linda Capel | Status: lopend

BplusC in het nieuws

Verkiezingsproject 'MBO naar de stembus' in nieuwsbrief Leiden Kennisstad


Unity deelt de terugkijklink van de Verkiezingstalkshow

Cursisten Kunst en Beeld hebben vorige maand een Creatieve groet ontvangen. Op de social media-kanalen delen we elke week een paar eindresultaten: 

https://www.facebook.com/BplusC/posts/3776862065694621
https://www.facebook.com/BplusC/posts/3799382673442560

Nieuwe docent en oud-leerling treden op bij Podium Witteman

Oproep Raad voor Cultuur over belang van bibliotheken en cultuur:

De boekenafhaalservice barst uit zijn voegen. Klanten zijn er duidelijk blij mee, blijkt ook uit onderstaande reactie: 

Ik wil nog even zeggen dat ik het geweldig vind wat jullie doen. Elke keer geniet ik weer van mijn opgehaalde boekjes.
Dank jullie wel! Jullie zijn toppers!!

Lezers in gesprek met Ilja Leonard Pfeijffer: